Sở hữu ngay máy chủ VPS Robot Forex khi giao dịch tại HotForex

Trình kiểm tra chiến lược cho phép bạn kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch (Expert Advisors) trước khi sử dụng chúng cho giao dịch trực tiếp. Trong quá trình thử nghiệm, một chuyên gia cố vấn với các tham số ban đầu là một lần chạy trên dữ liệu lịch sử. Trong quá trình tối ưu hóa, chiến lược giao dịch được thực hiện nhiều lần với các bộ tham số khác nhau cho phép chọn kết hợp phù hợp nhất.

Trình kiểm tra chiến lược là một công cụ đa tiền tệ để thử nghiệm và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh nhiều công cụ tài chính. Trình kiểm tra tự động xử lý thông tin của tất cả các tín hiệu được sử dụng trong chiến lược giao dịch, do đó bạn không cần chỉ định danh sách các sản phẩm để thử nghiệm / tối ưu hóa theo cách thủ công.

Trình kiểm tra chiến lược là một công cụ đa luồng, do đó nó cho phép sử dụng tất cả các tài nguyên máy tính có sẵn. Kiểm tra và tối ưu hóa được thực hiện bằng cách sử dụng các tác core tính toán đặc biệt được cài đặt như các dịch vụ trên máy tính của người dùng. Các broker làm việc độc lập và cho phép xử lý song song các thẻ tối ưu hóa.

Một số lượng không giới hạn các kết nối từ xa có thể được kết nối với Trình kiểm tra chiến lược. Ngoài ra, Bộ kiểm thử Chiến lược có thể truy cập Mạng MQL5 Cloud. Nó tập hợp hàng ngàn nhà môi giới trên khắp thế giới và sức mạnh tính toán này có sẵn cho bất kỳ người dùng nào của nền tảng giao dịch.

Ngoài kiểm tra và tối ưu hóa Robot, bạn có thể sử dụng Trình kiểm tra chiến lược để kiểm tra hoạt động của các chỉ báo tùy chỉnh trong chế độ trực quan. Tính năng này cho phép dễ dàng kiểm tra hoạt động của các phiên bản demo của các chỉ số được tải xuống từ Market.

Cách tối ưu hoá trình kiểm tra chiến lược

Tối ưu hóa có nghĩa là nhiều lần chạy thử nghiệm của Robot sử dụng dữ liệu lịch sử với các bộ tham số khác nhau, nhằm tìm ra sự kết hợp tốt nhất của các thông số đầu vào. Trong nhiều lần chạy, các tổ hợp khác nhau của các tham số đầu vào của một Robot được kiểm tra để tìm ra các giá trị tốt nhất.

Cách chọn robot giao dịch để thử nghiệm

test_icon

Tại cửa sổ thanh điều hướng, nhấp chọn Robot và chuột phải vào file robot chọn biểu tượng Test

Strategy Optimization - Test select ea

Sau đó, Expert Advisor được chọn trong cửa sổ Strategy Tester.

Bật các cặp tiền bắt buộc trong Market Watch cho Robot

An toàn & bảo mật vốn đầu tư tại HotForex
Strategy Optimization - test_show_symbols

Chọn cài đặt tối ưu hóa

Trước khi bạn bắt đầu tối ưu hóa, hãy chọn công cụ tài chính để kiểm tra hoạt động của robot giao dịch, khoảng thời gian và chế độ.

tester_settings
 • Symbol and period: Chọn biểu đồ chính để thử nghiệm và tối ưu hóa. Lựa chọn ký hiệu là bắt buộc để cung cấp sự kích hoạt của các sự kiện OnTick () trong Expert Advisors. Ngoài ra, biểu tượng và khoảng thời gian được chọn sẽ ảnh hưởng đến các chức năng đặc biệt trong mã Expert Advisor sử dụng các tham số biểu đồ hiện tại (ví dụ, Symbol () và Period ()). Nói cách khác, nên chọn biểu đồ mà Cố vấn Chuyên gia được đính kèm ở đây.
 • Date: Chọn giai đoạn thử nghiệm và tối ưu hóa. Bạn có thể chọn một trong các khoảng thời gian được xác định trước hoặc đặt khoảng thời gian tùy chỉnh. Để đặt khoảng thời gian tùy chỉnh, hãy nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào các trường thích hợp ở bên phải. Tính năng cụ thể của trình kiểm tra là nó bổ sung tải xuống một số dữ liệu trước khoảng thời gian được chỉ định (để tạo thành không ít hơn 100 cây nến). Điều này là bắt buộc để kiểm tra và tối ưu hóa chính xác hơn. Ví dụ: nếu bạn thử nghiệm trên khung thời gian một tuần, hai năm nữa sẽ được tải xuống. Nếu không có đủ dữ liệu lịch sử để tạo thành 100 cây nến (đặc biệt quan trọng đối với khung thời gian hàng tháng và hàng tuần), ví dụ, khi chỉ định bắt đầu thử nghiệm gần với dữ liệu lịch sử hiện có, thì ngày bắt đầu thử nghiệm sẽ được tự động chuyển. Một thông báo thích hợp được thêm vào thông báo Strategy Tester.
 • Forward: Tùy chọn này cho phép bạn kiểm tra kết quả tối ưu hóa để tránh với khoảng thời gian nhất định. Trong quá trình tối ưu hóa chuyển tiếp, khoảng thời gian được đặt trong trường Ngày được chia thành hai phần theo thời gian chuyển tiếp đã chọn (một nửa, một phần ba, một phần tư hoặc một khoảng thời gian tùy chỉnh khi bạn chỉ định ngày bắt đầu kiểm tra chuyển tiếp). Tối ưu hóa Robot được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu của giai đoạn đầu tiên. Sau đó 10% (trong tìm kiếm đầy đủ) hoặc 25% (trong thuật toán di truyền) của chạy tốt nhất được chọn và sau đó được thử nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp. Kết quả tối ưu hóa tốt nhất chạy trên cả hai giai đoạn có thể được so sánh trên các tab Tối ưu hóa kết quả và kết quả chuyển tiếp.
 • Execution: Trình kiểm tra chiến lược cho phép bạn mô phỏng sự chậm trễ của mạng trong quá trình hoạt động của Trình cố vấn chuyên gia nhằm mang lại thử nghiệm gần hơn với các điều kiện thực tế. Một thời gian trễ nhất định được chèn vào giữa việc đặt một yêu cầu thương mại và việc thực hiện yêu cầu của nó trong trình kiểm tra chiến lược. Từ lúc gửi yêu cầu đến khi thực hiện, giá có thể thay đổi. Điều này cho phép bạn đánh giá tốc độ xử lý giao dịch ảnh hưởng như thế nào đến kết quả giao dịch. Trong trường hợp chế độ thực hiện ngay lập tức, người dùng có thể kiểm tra thêm phản ứng của EA với một requote từ máy chủ thương mại. Nếu chênh lệch giữa giá yêu cầu và giá thực hiện vượt quá giá trị độ lệch được chỉ định theo thứ tự, EA sẽ nhận được một yêu cầu. Xin lưu ý rằng sự chậm trễ chỉ hoạt động đối với các giao dịch được thực hiện bởi một EA (đặt lệnh, thay đổi các mức dừng, vv). Ví dụ, nếu một EA sử dụng lệnh chờ, sự chậm trễ chỉ được áp dụng cho việc đặt hàng nhưng không được thực hiện (trong điều kiện thực tế, việc thực hiện xảy ra tại máy chủ mà không có sự chậm trễ mạng).
  No Delay: Trong chế độ này, tất cả các lệnh được thực hiện ở mức giá được yêu cầu mà không có yêu cầu lại. Chế độ được sử dụng để kiểm tra một EA trong điều kiện “hoàn hảo”.
  Random Delay: Chế độ này cho phép kiểm tra một EA trong điều kiện gần với những cái thực. Giá trị trễ được tạo ra như sau: một số từ 0 đến 9 được chọn ngẫu nhiên – đây là số giây cho độ trễ; nếu một số được chọn bằng 9, một số khác từ cùng một phạm vi được chọn ngẫu nhiên và được thêm vào số đầu tiên. Như vậy, khả năng trì hoãn 0-8 giây là 90%, khả năng trễ 9-18 giây là 10%.
  Fix Delay: Bạn có thể chọn một trong các giá trị độ trễ được xác định trước hoặc đặt giá trị tùy chỉnh. Nền tảng đo ping đến máy chủ thương mại và cho phép bạn đặt giá trị đó làm độ trễ trong trình kiểm tra để bạn có thể kiểm tra rô bốt trong các điều kiện gần với các điều kiện thực tế nhất có thể.
 • Tick mode: Chọn một trong các chế độ tạo tick:
  Every Tick: chính xác nhất nhưng cũng là chế độ chậm nhất. Nó mô phỏng tất cả các điểm giá.
  Every tick based on real ticks: Nó sử dụng điểm giá thực của các công cụ tài chính được tích lũy bởi một nhà môi giới. Dữ liệu đánh dấu có kích thước lớn hơn. Việc tải xuống có thể mất khá nhiều thời gian trong lần kiểm tra đầu tiên.
  1 minute OHLC: ở chế độ này chỉ có 4 giá (Mở, Cao, Thấp và Đóng) của mỗi cây nến M1 được mô phỏng. (OHLC: Open High Low Close)
  Open Prices Only: ở chế độ này, cây nến được mô tả dựa vào OHLC, tuy nhiên chỉ có giá mở cửa được sử dụng để thử nghiệm / tối ưu hóa.
  Math calculations: trong chế độ này, trình thử nghiệm không tải xuống dữ liệu lịch sử và thông tin về các cặp tiền, cũng như không tạo ra các dấu tick. Chỉ các hàm OnInit (), OnTester () và OnDeinit () mới được gọi. Do đó, một thử nghiệm có thể được sử dụng cho các phép tính toán học khác nhau, trong đó việc lựa chọn các tham số là bắt buộc.
 • Initial deposit and leverage: Chỉ định số tiền gửi ban đầu được sử dụng để thử nghiệm và tối ưu hóa. Đơn vị tiền tệ phụ thuộc vào đơn vị tiền tệ gửi tiền của tài khoản hiện được kết nối. Tiếp theo chọn đòn bẩy để thử nghiệm và tối ưu hóa.
 • Optimization: Xem thêm tại đây

Lưu ý:

 1. Lưu ý rằng đặc tả biểu tượng không có nghĩa là trình thử nghiệm sẽ chỉ sử dụng những dữ liệu lịch sử này. Trình kiểm tra tự động tải xuống thông tin về tất cả các ký hiệu được sử dụng trong Expert Advisor.
 2. Trước khi thử nghiệm / tối ưu hóa, tất cả các dữ liệu giá có sẵn của biểu tượng trên biểu đồ chính được tự động tải xuống từ máy chủ. Có thể mất khá nhiều thời gian nếu kết nối internet chậm.
 3. Việc tải xuống tất cả dữ liệu được thực hiện một lần, chỉ có thông tin bị thiếu được tải xuống trong lần bắt đầu tiếp theo.
 4. Chỉ những biểu tượng hiện được chọn trong Market Watch mới có sẵn để thử nghiệm / tối ưu hóa.
 5. Dữ liệu giá của tất cả các cặp cần thiết được tự động tải xuống từ máy chủ trong khi thử nghiệm và tối ưu hóa.
 6. Trình kiểm tra lấy dữ liệu từ 00h 00′ 00s của ngày bắt đầu được chỉ định. Do đó ngày bắt đầu thử nghiệm / tối ưu hóa được bao gồm trong giai đoạn thử nghiệm, trong khi ngày kết thúc không được bao gồm. Thử nghiệm kết thúc vào dấu cuối cùng của ngày trước đó. Ngoài ra, bạn không thể chỉ định ngày kết thúc, lớn hơn ngày kết thúc hiện tại. Trong trường hợp này, việc kiểm tra sẽ được thực hiện đến ngày hiện tại (không bao gồm nó).

Việc tối ưu hóa nhanh chóng dựa trên thuật toán di truyền được kích hoạt bằng cách chọn tiêu chí tối ưu hóa trong trường nằm ở bên phải. Trường này đặt tham số, dựa trên đó chạy Expert Advisor thành công nhất được chọn. Giá trị của thông số được chọn càng lớn thì kết quả càng tốt.

Sau khi thiết lập tất cả các tham số, hãy nhấp vào “Start”. Điều này khởi động quá trình thử nghiệm và tối ưu hóa.

Lưu ý:

Các cài đặt của trình kiểm tra chiến lược được ghi nhớ khi thử nghiệm / tối ưu hóa được bắt đầu. Trong trường hợp dừng tối ưu hóa thông thường (khi bạn nhấn nút Stop), tất cả các lần chạy được tính toán trước đó sẽ được lưu. Khi quá trình tối ưu hóa được tiếp tục, nó tiếp tục từ lần chạy được tính toán cuối cùng.

Lựa chọn tham số đầu vào

Các tham số đầu vào cho phép bạn kiểm soát hành vi của Robot, điều chỉnh hành vi của nó với các điều kiện thị trường khác nhau và một công cụ tài chính cụ thể. Ví dụ: bạn có thể khám phá hiệu suất Robot với các giá trị Stop Loss và Take Profit khác nhau, các giai đoạn khác nhau của trung bình giá được sử dụng để phân tích thị trường và ra quyết định,..

Tối ưu hóa đang thử nghiệm các giá trị khác nhau và kết hợp các tham số đầu vào để thu được kết quả tốt nhất.

optimization_inputs

Để bật tối ưu hóa thông số, đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp. Tiếp theo thiết lập bắt đầu và kết thúc của phạm vi giá trị, cũng như bước nhảy để thử nghiệm. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tham số. Tổng số kết hợp có thể được hiển thị bên dưới danh sách các thông số.

Bắt đầu quá trình tối ưu hoá

Để bắt đầu tối ưu hóa, hãy nhấp vào “Start” trên tab “Settings”. Tiến trình tối ưu hóa được hiển thị ở bên trái.

Nơi để xem kết quả tối ưu hóa

Kết quả chi tiết của mỗi lần tối ưu hóa được hiển thị trên tab “Optimization”. Tab này chứa các kết quả kiểm tra chung, bao gồm lợi nhuận và số lượng giao dịch, cũng như nhiều giá trị thống kê để giúp đánh giá hiệu suất của robot giao dịch.

Báo cáo tối ưu hóa có thể được sắp xếp theo bất kỳ tham số nào bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Sử dụng phân loại để tìm kết hợp các thông số có lợi nhất và chạy một thử nghiệm duy nhất cho báo cáo chi tiết.

optimization_result

Các giá trị sau được hiển thị cho mỗi lần chạy tối ưu hóa:

 • Pass: số lần chạy thử nghiệm
 • Result: giá trị kết quả của tham số là tiêu chí tối ưu hóa để chọn chạy tốt nhất
 • Profit: Lợi nhuận/chịu lỗ của mỗi lần chạy
 • Total trades : tổng số lệnh giao dịch
 • Profit factor: tỷ lệ của tổng lợi nhuận và tổng số lỗ tính theo phần trăm.
 • Expected payoff: tỷ lệ của tộng lợi nhuận và tổng số lỗ trung bình theo phần trăm
 • Drawdown: sự sụt giảm tương đối của vốn, sự giảm sút lớn nhất trong phần trăm từ giá trị tối đa của vốn sở hữu.
 • Recovery factor: thông số này hiển thị mức độ rủi ro của chiến lược (số tiền được đặt vào rủi ro để kiếm được lợi nhuận thu được). Nó được tính như tỷ lệ lợi nhuận thu được cho việc rút tiền tối đa;
 • Sharpe Ratio: thông số này cho thấy hiệu quả chiến lược và độ tin cậy. Nó phản ánh tỷ lệ lợi nhuận trung bình số học cho thời gian giữ vị trí với độ lệch chuẩn từ nó. Ngoài ra, giá trị này bao gồm lãi suất phi rủi ro là lãi suất của một khoản tiền gửi ngân hàng nhất định
 • Optimized inputs: ngoài các giá trị thống kê chung, giá trị của các tham số đầu vào được thiết lập cho lần chạy này được hiển thị ở đây.

Phân tích và tối ưu hóa kết quả bằng phần mềm bên thứ 3

Để phân tích kết quả trong các chương trình của bên thứ ba, ví dụ: Excel, báo cáo tối ưu hóa có thể được lưu dưới dạng tệp thông qua lệnh “Export to XML” từ menu.

Các giá trị số của tất cả các tham số và đặc tính thu được trong quá trình tối ưu hóa được lưu dưới dạng tệp XML trong platform_data_folder/tester/cache/. Tệp được đặt tên theo quy tắc sau:

 • ExpertName: tên của Robot
 • Symbol: Sản phẩm giao dịch
 • Period: Khung thời gian (M1, M5, M15…)
 • GenerationMode: Cưo chế tạo điểm giá: 0 — “Every tick”, 1 — “1 minute OHLC”, 2 — “Open prices only”.

Lưu ý:

Trong quá trình tối ưu hóa di truyền, kết quả trung gian được lưu trong bộ nhớ cache sau khi tính toán của mỗi thế hệ (trong một tệp platform_data_folder/tester/cache / *. gen). Do đó, quá trình tối ưu hóa có thể bị gián đoạn bất kỳ lúc nào. Ngay cả khi quá trình tối ưu hóa di truyền bị gián đoạn do yếu tố bên ngoài, tối ưu hóa sẽ tự động được tiếp tục từ tổ hợp được tính toán cuối cùng khi bạn khởi động lại nó. Bộ nhớ cache tối ưu hóa di truyền được lưu trữ cho đến khi các cài đặt tối ưu hóa được thay đổi hoặc quá trình tối ưu hóa được hoàn thành.

Trong trường hợp dừng tối ưu hóa thông thường (khi bạn nhấn nút Stop), tất cả các lần chạy được tính toán trước đó sẽ được lưu. Khi quá trình tối ưu hóa được tiếp tục, nó tiếp tục từ lần chạy được tính toán cuối cùng.

Hình ảnh hóa kết quả tối ưu hóa

Trình kiểm tra chiến lược trong nền tảng giao dịch cung cấp một hệ thống hiển thị mạnh mẽ để trình bày các kết quả tối ưu hóa. Mở “Optimization graph”. Tab chứa một số loại biểu đồ 1D 2D hoặc 3D, bạn có thể chuyển đổi giữa các biểu đồ này bằng menu ngữ cảnh qua phải chuột.

Biểu đồ kết quả và biểu đồ tuyến tính (1D)

Biểu đồ có kết quả tối ưu hóa mở theo mặc định. Mỗi pass của Expert Advisor với một số tham số đầu vào được hiển thị như một điểm trên đồ thị. Số lượng vượt qua được hiển thị trên trục hoành, giá trị của thông số là tiêu chí tối ưu hóa được hiển thị trên trục tung.

optimization_graph

Biểu đồ tuyến tính (1D) cho thấy biến thể của tham số được chọn làm tiêu chí tối ưu hóa (trục dọc) tùy thuộc vào một trong các thông số tối ưu được chọn cho trục hoành. Để chọn tham số cho trục hoành, hãy sử dụng lệnh “Trục X” trong menu ngữ cảnh.

Biểu đồ phẳng (2D) và biểu đồ ba chiều (3D)

Trong chế độ biểu đồ hai chiều, các biến thể của các thông số đã chọn được sử dụng để tối ưu hóa được hiển thị trên cả hai trục. Biến thể của tiêu chí tối ưu hóa được hiển thị bằng cách sử dụng gradient màu. Màu càng sâu, giá trị của tiêu chí tối ưu càng cao.

optimization_graph_2d3d

Trong chế độ trực quan ba chiều, các thay đổi của các thông số đã chọn được sử dụng để tối ưu hóa được hiển thị trên các trục X và Y. Biến thể của tiêu chí tối ưu hóa được hiển thị trên trục Z thẳng đứng và sử dụng độ dốc màu.

Để chọn một tham số cho trục ngang và dọc, sử dụng lệnh “Trục X” và “Trục Y” trong menu ngữ cảnh.

Quản lý biểu đồ 3D bằng chuột:

 • Để di chuyển một biểu đồ, lấy phần trung tâm của nó bằng cách sử dụng nút chuột trái và di chuyển con trỏ.
 • Để xoay biểu đồ quanh trục thẳng đứng của nó, hãy lấy biểu đồ bên ngoài trung tâm và di chuyển con trỏ.
 • Để xoay biểu đồ quanh trục ngang của nó, xoay bánh xe chuột giữ phím “Ctrl”.
 • Để phóng to/thu nhỏ biểu đồ, nhấn giữ “Ctrl” và di chuyển con trỏ chuột theo chiều dọc ở phần giữa của biểu đồ giữ nút chuột trái.
 • Để di chuyển mặt phẳng số không, nhấn giữ “Ctrl” và di chuyển con trỏ chuột theo chiều dọc bên ngoài phần trung tâm của biểu đồ đang giữ nút chuột trái.
 • Để trở về vị trí ban đầu của biểu đồ, hãy nhấp đúp vào phần trung tâm của nó.

Quản lý biểu đồ 3D bằng bàn phím:

3D chart management using a keyboard

Thử nghiệm Robot giao dịch trong giai đoạn chuyển tiếp không được tối ưu hóa:

Kiểm tra chuyển tiếp là chạy lặp lại các kết quả tối ưu hóa tốt nhất vào một khoảng thời gian khác nhau. Tính năng này cho phép bạn tránh các thông số phù hợp trong các khu vực nhất định của dữ liệu lịch sử.

Để bắt đầu thử nghiệm chuyển tiếp, trong trường Forward  của tab Setting, hãy chọn một phần của tổng thời gian cho nó:

 • No: không được sử dụng
 • 1/2: một nửa thời gian được chỉ định được sử dụng cho phép chuyển tiếp
 • 1/3: một phần ba của khoảng thời gian quy định được sử dụng cho thử nghiệm chuyển tiếp
 • 1/4: một phần tư của khoảng thời gian được chỉ định được sử dụng cho thử nghiệm chuyển tiếp
 • Custom: chỉ định ngày bắt đầu thử nghiệm chuyển tiếp theo cách thủ công.
forward_period

– Phần thứ hai (mới nhất) của tổng thời gian luôn được thực hiện cho thử nghiệm chuyển tiếp.

– Ngày bắt đầu kiểm tra chuyển tiếp được hiển thị dưới dạng đường thẳng đứng trên biểu đồ tối ưu hóa.

Phần được chọn được tách biệt với khoảng thời gian được chỉ định trong trường “Ngày”. Phần đầu tiên là giai đoạn thử nghiệm lại và phần thứ hai là giai đoạn thử nghiệm chuyển tiếp. Việc tối ưu hóa đầy đủ (chậm hoặc nhanh) của Robot được tiến hành vào giai đoạn thử nghiệm trở lại. Sau đó 10% (trong tìm kiếm đầy đủ) hoặc 25% (trong thuật toán di truyền) của chạy tốt nhất được chọn và sau đó được thử nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp. Có giới hạn thấp hơn cho số lần vượt qua bài kiểm tra chuyển tiếp. Nếu số lần chạy tốt nhất nhỏ hơn 256, chạy tốt nhất bổ sung được sử dụng để kiểm tra chuyển tiếp cho đến khi số của chúng đạt đến 256. Nếu số lượng tất cả chạy dưới 256, tất cả đều tham gia thử nghiệm chuyển tiếp.

Kết quả kiểm tra ngược lại và chuyển tiếp có thể được so sánh trên “Optimization Results” (chọn “Forward testing results” trong menu ngữ cảnh) và tab “Forward Results”. Kết quả tốt hơn trùng khớp, càng có nhiều khả năng Robot sẽ cho thấy kết quả tốt trong giao dịch thực.

optimization_forward

Sử dụng tối ưu hoá tốc độ sử dụng nhân luồng xử lý

Trình kiểm tra chiến lược đa luồng sử dụng tất cả các tài nguyên máy tính có sẵn. Việc kiểm tra và tối ưu hóa được thực hiện bằng cách sử dụng các tác nhân tính toán đặc biệt được cài đặt như các dịch vụ trên máy tính của người dùng. Các đại lý – Agents làm việc độc lập và tính toán các bước tối ưu hóa song song.

Agents đây được hiểu như các PC trong cùng 1 mạng nội bộ. Hệ thống MetaTrader 5 sẽ sử dụng tài nguyên của các PC nội bộ để tối ưu quá trình kiểm tra chiến lược. Điều này được làm dựa trên kết nối TCP được quy định sẵn giữa các PC, giúp kết nối và sử dụng nhân xử lý. Sau đây chúng tôi đề cập Agents với ý nghĩa như 1 đại lý.

Có ba loại tác nhân: cục bộ, từ xa và đám mây (Mạng đám mây MQL5). Các đại lý cục bộ được cài đặt tự động khi bạn cài đặt nền tảng giao dịch. Số của chúng bằng với số lượng lõi logic của máy tính.

Mở phần “Agents” trong Trình kiểm tra chiến lược và chọn loại đại lý bạn muốn sử dụng để tối ưu hóa.

optimization_agents

Mẹo và tính năng:

 • Để tiết kiệm pin máy tính xách tay, bạn có thể tắt các tác nhân cục bộ và chỉ sử dụng các thiết bị từ xa và đám mây.
 • Nếu kiểm tra/tối ưu hóa không phải là kết thúc bằng tay (không phải bằng cách nhấn nút Stop tại tab cài đặt cũng không phải bằng cách đóng nền tảng giao dịch), các quá trình của các trình xử lý cục bộ được sử dụng không được tải xuống từ bộ nhớ máy tính trong 5 phút. Tính năng này cho phép tránh sự chậm trễ kết nối với việc chuẩn bị lịch sử giá và bắt đầu quy trình tác nhân khi kiểm tra lại / tối ưu hóa cùng một Chuyên gia cố vấn cùng một biểu tượng, khung thời gian và khoảng thời gian.
 • Chỉ có các xử lý cục bộ được cài đặt cùng với cài đặt nền tảng. Chúng chỉ được sử dụng trong Trình kiểm tra chiến lược của nền tảng địa phương. Các tác nhân từ xa cũng có thể được kết nối với mạng MQL5 Cloud Network toàn cầu chỉ có thể được cài đặt thủ công.

Làm thế nào để tăng tốc độ tối ưu hóa bằng cách sử dụng Local Farm

Bạn có thể mua một bộ xử lý với nhiều lõi hơn, nhưng nó không cho phép nhân số lượng các tác vụ đồng thời. Bạn có thể tạo trang trại của riêng bạn của các đại lý chế biến trong mạng nội bộ của bạn.

Cách khởi tạo Farm 

Cài đặt tác nhân trên mỗi máy tính của mạng cục bộ. Nếu nền tảng được cài đặt trên máy tính, hãy mở trình quản lý tác nhân thử nghiệm bằng menu “Tool”.

remote_agents_install

Nếu không, hãy tải xuống một ứng dụng riêng biệt để quản lý đại lý MetaTrader 5 Agent Tester và trải qua quá trình cài đặt đơn giản.

Trên tab Dịch vụ của người quản lý:
 • Chọn số lượng tác nhân sử dụng. Chúng được cài đặt dựa trên số lượng lõi logic vật lý của PC bạn
 • Nhập mật khẩu kết nối
 • Chọn cổng TCP
 • Và click Add

Sau khi cài đặt, các tác nhân có sẵn sẽ được sử dụng từ các máy tính khác trên mạng cục bộ. Các tác nhân từ xa chỉ có thể được sử dụng trong các hệ thống 64 bit.

Để tiết kiệm lưu lượng truy cập và không gian đĩa, cũng như vì lý do bảo mật:

 • Các thông điệp của Expert Advisors hàm Print () và các thông điệp về các hoạt động thương mại không được thêm vào Journal
 • Remoter sẽ bị cấm gọi file *.dll

Cách kết nối đại lý:

Mở Trình kiểm tra chiến lược. Trên tab “Agents”, chọn “Local Network Farm” và nhấp vào “Add” trong menu ngữ cảnh.

add_remote_agents

Cách dễ nhất và nhanh nhất là tự động quét mạng cục bộ cho một dải địa chỉ IP và cổng. Chọn chúng và nhập mật khẩu kết nối đại lý được chỉ định trong khi cài đặt.

network_scan

Nhấp vào “Finish” và tất cả các tác nhân tìm thấy sẽ có sẵn để thử nghiệm.

Các tùy chọn khác để thêm tác nhân:

 • Thêm các tác nhân (theo địa chỉ IP hoặc tên miền):chỉ định địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ nơi các đại lý được cài đặt, cũng như phạm vi cổng và mật khẩu để kết nối với các tác nhân.
 • Import từ tệp * .mt5 : chọn tùy chọn này, nhấp “Next” và chỉ định tệp * .mt5 mà bạn muốn nhập tác nhân.

Đại lý được cài đặt trên máy tính sử dụng Trình quản lý Đại lý của MetaTester 5, có thể được kết nối từ xa trên cùng một máy tính. Nếu lõi bộ xử lý có công suất tính toán bổ sung trong quá trình tính toán, chúng có thể tải cao hơn để sử dụng tất cả khả năng tính toán.

Cách thay đổi cài đặt Đại Lý

Để thay đổi cài đặt, nhấp vào lệnh “Edit” trong trình đơn ngữ cảnh của nó.

agent_edit

Tăng tốc tối ưu hóa bằng cách sử dụng mạng đám mây MQL5

Mạng đám mây MQL5 cho phép bạn nhanh chóng tối ưu hóa chuyên gia cố vấn của bạn bằng cách sử dụng sức mạnh của hàng ngàn máy tính. Mạng kết hợp các tác nhân từ xa và phân phối các tác vụ tối ưu hóa giữa chúng. Trình kiểm tra chiến lược kết nối với mạng đám mây thông qua nhiều điểm truy cập, được phân phối trên cơ sở lãnh thổ (ví dụ: MQL5 Cloud Europe).

Các tính năng của Mạng đám mây MQL5:

 • Toàn bộ sức mạnh của MQL5 Cloud Network chỉ được sử dụng cho loại tối ưu hóa hoàn toàn chậm.
 • Trong quá trình tối ưu hóa di truyền, chỉ có tác nhân của một điểm truy cập được sử dụng. Nó được kết nối với các tính năng cụ thể của thuật toán di truyền.
 • Chế độ tối ưu hóa di truyền được bật tự động khi tổng số bước tối ưu hóa vượt quá 100 triệu.
 • MQL5 Cloud Network chỉ sử dụng được với hệ thống 64bit
 • Ngoài việc sử dụng MQL5 Cloud Network, bạn có thể cung cấp năng lực tính toán CPU của mình trong mạng. Để cài đặt các tác nhân từ xa và đưa chúng vào mạng, hãy sử dụng một tiện ích đặc biệt MetaTester.
tester_cloud_enable
cloud_start
HotForex tặng thưởng 100% và miễn phí nạp rút tiền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.