Sở hữu ngay máy chủ VPS Robot Forex khi giao dịch tại HotForex

Tóm tắt nội dung:

Điểm tương đồng và khác biệt các loại tài khoản

Để theo dõi các sự kiện account, chúng ta cần hiểu sự khác biệt giữa các tài khoản hedging và netting.

Sự khác biệt liên quan đến số lượng của các position. Hedging account cho phép chúng ta mở bất kỳ số lượng position nào trên một biểu tượng, trong khi netting account chỉ cho phép một position. Hedging Account cho phép đóng một position bằng một khối lượng của một position được định hướng ngược lại.

Trong trường hợp này:

 • Nếu Volume của position đối xứng nhỏ hơn Volume của position đóng, thì position đối xứng được đóng hoàn toàn, trong khi position đóng được loại bỏ một phần,
 • Nếu Volume của position đối xứng cao hơn Volume của position đóng, thì position đối xứng được đóng một phần, trong khi position đóng được loại bỏ hoàn toàn,
 • nếu hai position có khối lượng bằng nhau, cả hai đều đóng cửa;
 • Mỗi position có một ID bằng với vé của lệnh mở. ID này không thay đổi trong toàn bộ thời gian tồn tại của position;
 • Mỗi position có một vé riêng bằng với vé của Order dẫn đến việc mở position;
 • Nếu chúng ta gửi yêu cầu mở một position mới theo hướng position hiện tại, một position mới có ID mới và vé sẽ được mở.

Trên netting account, làm việc với một position trên một biểu tượng sẽ loại trừ khả năng đóng một position bằng một position đối xứng. Tuy nhiên, trong trường hợp tương tự từ xa (khi lệnh được kích hoạt ngược chiều được kích hoạt), position này có thể được đóng một phần hoặc toàn bộ hoặc thay đổi hướng của nó:

 • Nếu Volume của một thứ tự ngược được kích hoạt nhỏ hơn position hiện tại, position được đóng một phần,
 • Nếu Volume của một thứ tự ngược được kích hoạt bằng với position hiện tại, position được đóng hoàn toàn,
 • Nếu Volume của một thứ tự ngược được kích hoạt vượt quá position hiện tại, position sẽ thay đổi hướng của nó (đảo ngược),
 • Mỗi position có một ID bằng với vé của lệnh mở. ID này không thay đổi trong toàn bộ thời gian tồn tại của position;
 • Mỗi position có một vé bằng với vé của Order dẫn đến đảo ngược position. Vé có thể khác với ID. Ở một mức độ nào đó, nó lặp lại vé của nhiều position trên hedge account;
 • Nếu chúng ta gửi yêu cầu mở một position mới theo hướng position hiện tại, một khối lượng của một thứ tự được kích hoạt sẽ được thêm vào Volume của position hiện tại. Vé position không thay đổi.

Triển khai lớp xử lý sự kiện trên netting account

Để theo dõi các sự kiện netting account, chúng ta sẽ phân chia các sự kiện position xử lý theo các loại tài khoản. Điều này làm tăng số lượng mã code nhưng làm rõ logic do tách chức năng. Chúng ta sẽ tối ưu hóa mã và loại bỏ tất cả các dư thừa sau này – sau khi gỡ lỗi và xác nhận hoạt động ổn định.

Khi thêm các hằng số mới vào bảng liệt kê loại sự kiện, tôi nhận thấy rằng việc sắp xếp đôi khi hoạt động không chính xác. Kiểm tra lý do cho hành vi như vậy cho thấy hai yếu tố chính là các thuộc tính sự kiện / thứ tự khớp với cách sắp xếp theo loại này và position của chúng trong bảng liệt kê bất kể thực tế là mỗi hằng số được đánh số. Ví dụ:nếu một thuộc tính không được sử dụng để tìm kiếm, thì nó nên được bỏ qua và các số chính xác phải được gán cho các hằng số liệt kê phương thức tìm kiếm. Ngoài ra, các thuộc tính sự kiện / Order không được sử dụng trong sắp xếp cũng nên được đặt ở cuối danh sách loại thuộc tính. Để tính số lượng ban đầu của các loại thuộc tính sau, số lượng thuộc tính không được sử dụng trong số lượng thuộc tính loại trước đó nên được trừ khỏi chỉ số loại thuộc tính ban đầu.

Để xác minh việc tạo bảng liệt kê phương pháp sắp xếp, một hàm nhỏ đã được thêm vào tệp chức năng dịch vụ DELib.mqh:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Display all sorting enumeration constants in the journal     |
//+------------------------------------------------------------------+
void EnumNumbersTest()
 {
  string enm="ENUM_SORT_ORDERS_MODE";
  string t=StringSubstr(enm,5,5)+"BY";
  Print("Search of the values of the enumaration ",enm,":");
  ENUM_SORT_ORDERS_MODE type=0;
  while(StringFind(EnumToString(type),t)==0)
   {
   Print(enm,"[",type,"]=",EnumToString(type));
   if(type>500) break;
   type++;
   }
  Print("\nNumber of members of the ",enm,"=",type);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Để kiểm tra nội dung của kiểu liệt kê loại sắp xếp cụ thể, nên nhập thủ công vào hai chuỗi chức năng (Tôi không tìm thấy cách tự động đặt một kiểu liệt kê nhất định trong ENUM_SORT_ORDERS_MODE type = 0; chuỗi).

Bây giờ, nếu chúng ta gọi hàm này trong trình xử lý OnInit() của EA, tất cả các tên không đổi của một bảng liệt kê được chỉ định và các chỉ số tương ứng sẽ được hiển thị trong tạp chí.

An toàn & bảo mật vốn đầu tư tại HotForex

Khi kiểm tra bảng liệt kê, tôi phát hiện ra rằng chúng được tạo không chính xác. Để khắc phục điều này, tôi đã sửa đổi một chút các liệt kê trong tệp Defines.mqh.
Tôi đặt một thứ tự các hằng số khác nhau trong bảng liệt kê – các thuộc tính không được sử dụng trong sắp xếp được đặt ở cuối danh sách không đổi cho phép liệt kê thuộc tính đối tượng. Ngoài ra, cần thay thế macro để chỉ định số lượng thuộc tính không sử dụng để tìm kiếm và sắp xếp. Những thay thế vĩ mô này sẽ được sử dụng khi tính toán các chỉ số thuộc tính ban đầu trong việc sắp xếp các bảng liệt kê dẫn đến tính toán các chỉ số chính xác của hằng số ban đầu trong bảng liệt kê.

Ngoài ra, cần thêm các loại hằng số mới cho các sự kiện trên netting account và hằng số để lưu trữ số ma thuật và biểu tượng position đối xứng cho hedge account.

Orders và position thường được yêu cầu phải được nhóm lại, để một nhóm orders và position được chọn có thể được xử lý đồng thời. Thư viện cho phép thực hiện điều này bằng cách thêm ID nhóm vào thuộc tính thứ tự trừu tượng. Điều này cho phép sắp xếp bất kỳ Order và position nào có ID tương tự vào một danh sách và làm việc với một nhóm được chọn.
Một ID như vậy đã được thêm vào các thuộc tính thứ tự và danh sách sắp xếp thứ tự.

Dưới đây là danh sách đầy đủ của Defines.mqh đã sửa đổi:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           Defines.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Macro substitutions                       |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- "Description of a function with the error string number"
#define DFUN_ERR_LINE      (__FUNCTION__+(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian" ? ", Page ":", Line ")+(string)__LINE__+":")
#define DFUN           (__FUNCTION__+":")    // "Function description"
#define COUNTRY_LANG       ("Russian")        // Country language
#define END_TIME         (D'31.12.3000 23:59:59')  // End date for requesting account history data
#define TIMER_FREQUENCY     (16)            // Minimal frequency of the library timer in milliseconds
#define COLLECTION_PAUSE     (250)           // Orders and deals collection timer pause in milliseconds
#define COLLECTION_COUNTER_STEP (16)            // Increment of the orders and deals collection timer counter
#define COLLECTION_COUNTER_ID  (1)            // Orders and deals collection timer counter ID
#define COLLECTION_HISTORY_ID  (0x7778+1)         // Historical collection list ID
#define COLLECTION_MARKET_ID   (0x7778+2)         // Market collection list ID
#define COLLECTION_EVENTS_ID   (0x7778+3)         // Events collection list ID
//+------------------------------------------------------------------+
//| Structures                            |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumerations                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Search and sorting data                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_COMPARER_TYPE
 {
  EQUAL,                          // Equal
  MORE,                          // More
  LESS,                          // Less
  NO_EQUAL,                        // Not equal
  EQUAL_OR_MORE,                      // Equal or more
  EQUAL_OR_LESS                      // Equal or less
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Possible options of sorting by time               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_SELECT_BY_TIME
 {
  SELECT_BY_TIME_OPEN,                   // By open time
  SELECT_BY_TIME_CLOSE,                  // By close time
  SELECT_BY_TIME_OPEN_MSC,                 // By open time in milliseconds
  SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC,                // By close time in milliseconds
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Data for working with orders                   |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Abstract order type (status)                   |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_ORDER_STATUS
 {
  ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,               // Market pending order
  ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,                // Market order
  ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,              // Market position
  ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,               // Historical market order
  ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,              // Removed pending order
  ORDER_STATUS_BALANCE,                  // Balance operation
  ORDER_STATUS_CREDIT,                   // Credit operation
  ORDER_STATUS_DEAL,                    // Deal
  ORDER_STATUS_UNKNOWN                   // Unknown status
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Order, deal, position integer properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER
 {
  ORDER_PROP_TICKET = 0,                  // Order ticket
  ORDER_PROP_MAGIC,                    // Order magic number
  ORDER_PROP_TIME_OPEN,                  // Open time (MQL5 Deal time)
  ORDER_PROP_TIME_CLOSE,                  // Close time (MQL5 Execution or removal time - ORDER_TIME_DONE)
  ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC,                // Open time in milliseconds (MQL5 Deal time in msc)
  ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC,                // Close time in milliseconds (MQL5 Execution or removal time - ORDER_TIME_DONE_MSC)
  ORDER_PROP_TIME_EXP,                   // Order expiration date (for pending orders)
  ORDER_PROP_STATUS,                    // Order status (from the ENUM_ORDER_STATUS enumeration)
  ORDER_PROP_TYPE,                     // Order/deal type
  ORDER_PROP_REASON,                    // Deal/order/position reason or source
  ORDER_PROP_STATE,                    // Order state (from the ENUM_ORDER_STATE enumeration)
  ORDER_PROP_POSITION_ID,                 // Position ID
  ORDER_PROP_POSITION_BY_ID,                // Opposite position ID
  ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET,              // Ticket of the order that triggered a deal
  ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,                  // Deal direction – IN, OUT or IN/OUT
  ORDER_PROP_TIME_UPDATE,                 // Position change time in seconds
  ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC,               // Position change time in milliseconds
  ORDER_PROP_TICKET_FROM,                 // Parent order ticket
  ORDER_PROP_TICKET_TO,                  // Derived order ticket
  ORDER_PROP_PROFIT_PT,                  // Profit in points
  ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL,                 // Flag of closing by StopLoss
  ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP,                 // Flag of closing by TakeProfit
  ORDER_PROP_GROUP_ID,                   // Order/position group ID
  ORDER_PROP_DIRECTION,                  // Direction-based type (Buy, Sell)
 }; 
#define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL  (24)          // Total number of integer properties
#define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP   (1)           // Number of order properties not used in sorting
//+------------------------------------------------------------------+
//| Order, deal, position real properties              |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE
 {
  ORDER_PROP_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL,    // Open price (MQL5 deal price)
  ORDER_PROP_PRICE_CLOSE,                 // Close price
  ORDER_PROP_SL,                      // StopLoss price
  ORDER_PROP_TP,                      // TakeProfit price
  ORDER_PROP_PROFIT,                    // Profit
  ORDER_PROP_COMMISSION,                  // Commission
  ORDER_PROP_SWAP,                     // Swap
  ORDER_PROP_VOLUME,                    // Volume
  ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT,                // Unexecuted volume
  ORDER_PROP_PROFIT_FULL,                 // Profit+commission+swap
  ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT,               // Limit order price when StopLimit order is activated
 };
#define ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL   (11)          // Total number of real properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Order, deal, position string properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_ORDER_PROP_STRING
 {
  ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Order symbol
  ORDER_PROP_COMMENT,                   // Order comment
  ORDER_PROP_EXT_ID                    // Order ID in an external trading system
 };
#define ORDER_PROP_STRING_TOTAL   (3)           // Total number of string properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Possible criteria of orders and deals sorting          |
//+------------------------------------------------------------------+
#define FIRST_ORD_DBL_PROP     (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP)
#define FIRST_ORD_STR_PROP     (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP)
enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE
 {
  //--- Sort by integer properties
  SORT_BY_ORDER_TICKET     = 0,           // Sort by order ticket
  SORT_BY_ORDER_MAGIC      = 1,           // Sort by order magic number
  SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN    = 2,           // Sort by order open time
  SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE   = 3,           // Sort by order close time
  SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC  = 4,           // Sort by order open time in milliseconds
  SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5,           // Sort by order close time in milliseconds
  SORT_BY_ORDER_TIME_EXP    = 6,           // Sort by order expiration date
  SORT_BY_ORDER_STATUS     = 7,           // Sort by order status (market order/pending order/deal/balance credit operation)
  SORT_BY_ORDER_TYPE      = 8,           // Sort by order type
  SORT_BY_ORDER_REASON     = 9,           // Sort by deal/order/position reason/source
  SORT_BY_ORDER_STATE      = 10,           // Sort by order state
  SORT_BY_ORDER_POSITION_ID   = 11,           // Sort by position ID
  SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 12,           // Sort by opposite position ID
  SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER   = 13,           // Sort by order a deal is based on
  SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY   = 14,           // Sort by deal direction – IN, OUT or IN/OUT
  SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE   = 15,           // Sort by position change time in seconds
  SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 16,           // Sort by position change time in milliseconds
  SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM   = 17,           // Sort by parent order ticket
  SORT_BY_ORDER_TICKET_TO    = 18,           // Sort by derived order ticket
  SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT    = 19,           // Sort by order profit in points
  SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL   = 20,           // Sort by order closing by StopLoss flag
  SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP   = 21,           // Sort by order closing by TakeProfit flag
  SORT_BY_ORDER_GROUP_ID    = 22,           // Sort by order/position group ID
  //--- Sort by real properties
  SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN   = FIRST_ORD_DBL_PROP,   // Sort by open price
  SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE   = FIRST_ORD_DBL_PROP+1,  // Sort by close price
  SORT_BY_ORDER_SL       = FIRST_ORD_DBL_PROP+2,  // Sort by StopLoss price
  SORT_BY_ORDER_TP       = FIRST_ORD_DBL_PROP+3,  // Sort by TakeProfit price
  SORT_BY_ORDER_PROFIT     = FIRST_ORD_DBL_PROP+4,  // Sort by profit
  SORT_BY_ORDER_COMMISSION   = FIRST_ORD_DBL_PROP+5,  // Sort by commission
  SORT_BY_ORDER_SWAP      = FIRST_ORD_DBL_PROP+6,  // Sort by swap
  SORT_BY_ORDER_VOLUME     = FIRST_ORD_DBL_PROP+7,  // Sort by volume
  SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+8,  // Sort by unexecuted volume
  SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL   = FIRST_ORD_DBL_PROP+9,  // Sort by profit+commission+swap criterion
  SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+10, // Sort by Limit order when StopLimit order is activated
  //--- Sort by string properties
  SORT_BY_ORDER_SYMBOL     = FIRST_ORD_STR_PROP,   // Sort by symbol
  SORT_BY_ORDER_COMMENT     = FIRST_ORD_STR_PROP+1,  // Sort by comment
  SORT_BY_ORDER_EXT_ID     = FIRST_ORD_STR_PROP+2  // Sort by order ID in an external trading system
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Data for working with account events               |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| List of account trading event flags               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS
 {
  TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT    = 0,          // No event
  TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED  = 1,          // Pending order placed
  TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED  = 2,          // Pending order removed
  TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4,          // Pending order activated by price
  TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8,          // Position opened
  TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED= 16,         // Position changed
  TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE= 32,         // Position reversal
  TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 64,         // Position closed
  TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 128,         // Balance operation (clarified by a deal type)
  TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL     = 256,         // Partial execution
  TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS     = 512,         // Executed by opposite position
  TRADE_EVENT_FLAG_SL       = 1024,        // Executed by StopLoss
  TRADE_EVENT_FLAG_TP       = 2048         // Executed by TakeProfit
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| List of possible trading events on the account          |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_EVENT
 {
  TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0,                // No trading event
  TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED,            // Pending order placed
  TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED,            // Pending order removed
//--- enumeration members matching the ENUM_DEAL_TYPE enumeration members
//--- (constant order below should not be changed, no constants should be added/deleted)
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT,      // Charging credit (3)
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE,               // Additional charges
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION,             // Correcting entry
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS,                // Charging bonuses
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION,              // Additional commissions
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY,           // Commission charged at the end of a day
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY,          // Commission charged at the end of a month
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY,        // Agent commission charged at the end of a trading day
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY,       // Agent commission charged at the end of a month
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST,              // Accrual of interest on free funds
  TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED,                // Canceled buy deal
  TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED,               // Canceled sell deal
  TRADE_EVENT_DIVIDENT,                  // Accrual of dividends
  TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED,              // Accrual of franked dividend
  TRADE_EVENT_TAX            = DEAL_TAX,    // Tax accrual
//--- constants related to the DEAL_TYPE_BALANCE deal type from the ENUM_DEAL_TYPE enumeration
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL   = DEAL_TAX+1,   // Replenishing account balance
  TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX+2,   // Withdrawing funds from an account
//--- Remaining possible trading events
//--- (constant order below can be changed, constants can be added/deleted)
  TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED  = DEAL_TAX+3,   // Pending order activated by price
  TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL,       // Pending order partially activated by price
  TRADE_EVENT_POSITION_OPENED,               // Position opened
  TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL,           // Position opened partially
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED,               // Position closed
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS,           // Position closed by an opposite one
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL,            // Position closed by StopLoss
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP,            // Position closed by TakeProfit
  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET,         // Position reversal by a new deal (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING,        // Position reversal by activating a pending order (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL,     // Position reversal by partial market order execution (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL,    // Position reversal by partial pending order activation (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET,        // Added volume to a position by a new deal (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL,    // Added volume to a position by partial execution of a market order (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING,       // Added volume to a position by activating a pending order (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL,   // Added volume to a position by partial activation of a pending order (netting)
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL,           // Position closed partially
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS,       // Position closed partially by an opposite one
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL,        // Position closed partially by StopLoss
  TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP        // Position closed partially by TakeProfit
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event status                           |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_STATUS
 {
  EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,              // Market position event (opening, partial opening, partial closing, adding volume, reversal
  EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,               // Market pending order event (placing)
  EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,              // Historical pending order event (removal)
  EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,              // Historical position event (closing)
  EVENT_STATUS_BALANCE,                  // Balance operation event (accruing balance, withdrawing funds and events from the ENUM_DEAL_TYPE enumeration)
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event reason                           |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_REASON
 {
  EVENT_REASON_REVERSE,                  // Position reversal (netting)
  EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY,             // Position reversal by partial request execution (netting)
  EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING,             // Position reversal by pending order activation (netting)
  EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY,        // Position reversal in case of a pending order partial execution (netting)
  //--- All constants related to a position reversal should be located in the above list
  EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING,             // Pending order activation
  EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY,        // Pending order partial activation
  EVENT_REASON_CANCEL,                   // Cancelation
  EVENT_REASON_EXPIRED,                  // Order expiration
  EVENT_REASON_DONE,                    // Request executed in full
  EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY,               // Request executed partially
  EVENT_REASON_VOLUME_ADD,                 // Add volume to a position (netting)
  EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY,            // Add volume to a position by a partial request execution (netting)
  EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING,           // Add volume to a position when a pending order is activated (netting)
  EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY,      // Add volume to a position when a pending order is partially executed (netting)
  EVENT_REASON_DONE_SL,                  // Closing by StopLoss
  EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY,             // Partial closing by StopLoss
  EVENT_REASON_DONE_TP,                  // Closing by TakeProfit
  EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY,             // Partial closing by TakeProfit
  EVENT_REASON_DONE_BY_POS,                // Closing by an opposite position
  EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS,           // Partial closing by an opposite position
  EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY,           // Closing an opposite position by a partial volume
  EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY,      // Partial closing of an opposite position by a partial volume
  //--- Constants related to DEAL_TYPE_BALANCE deal type from the ENUM_DEAL_TYPE enumeration
  EVENT_REASON_BALANCE_REFILL,               // Refilling the balance
  EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL,             // Withdrawing funds from the account
  //--- List of constants is relevant to TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT from the ENUM_TRADE_EVENT enumeration and shifted to +13 relative to ENUM_DEAL_TYPE (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3)
  EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT,               // Accruing credit
  EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE,               // Additional charges
  EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION,             // Correcting entry
  EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS,               // Accruing bonuses
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION,             // Additional commissions
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY,          // Commission charged at the end of a trading day
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY,         // Commission charged at the end of a trading month
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY,       // Agent commission charged at the end of a trading day
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY,      // Agent commission charged at the end of a month
  EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST,              // Accruing interest on free funds
  EVENT_REASON_BUY_CANCELLED,               // Canceled buy deal
  EVENT_REASON_SELL_CANCELLED,               // Canceled sell deal
  EVENT_REASON_DIVIDENT,                  // Accruing dividends
  EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED,              // Accruing franked dividends
  EVENT_REASON_TAX                     // Tax
 };
#define REASON_EVENT_SHIFT  (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event's integer properties                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER
 {
  EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0,                // Account trading event type (from the ENUM_TRADE_EVENT enumeration)
  EVENT_PROP_TIME_EVENT,                  // Event time in milliseconds
  EVENT_PROP_STATUS_EVENT,                 // Event status (from the ENUM_EVENT_STATUS enumeration)
  EVENT_PROP_REASON_EVENT,                 // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
  //---
  EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,               // Deal event type
  EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,              // Deal event ticket
  EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,               // Type of the order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,              // Ticket of the order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  //---
  EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,             // Time of the order, based on which the first position deal is opened (the first position order on a hedge account)
  EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,             // Type of the order, based on which the first position deal is opened (the first position order on a hedge account)
  EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,            // Ticket of the order, based on which the first position deal is opened (the first position order on a hedge account)
  EVENT_PROP_POSITION_ID,                 // Position ID
  //---
  EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,                // Opposite position ID
  EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,                 // Order/deal/position magic number
  EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,                 // Opposite position magic number
  //---
  EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,             // Position type before direction changed
  EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,            // Position order ticket before direction changed
  EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,             // Current position type
  EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT            // Current position order ticket
 }; 
#define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL (19)            // Total number of integer event properties
#define EVENT_PROP_INTEGER_SKIP (4)            // Number of event properties not used in sorting event properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event's real properties                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE
 {
  EVENT_PROP_PRICE_EVENT = EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL,    // Price an event occurred at
  EVENT_PROP_PRICE_OPEN,                  // Order/deal/position open price
  EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,                 // Order/deal/position close price
  EVENT_PROP_PRICE_SL,                   // StopLoss order/deal/position price
  EVENT_PROP_PRICE_TP,                   // TakeProfit order/deal/position price
  EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,             // Requested order volume
  EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,            // Executed order volume
  EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,             // Remaining order volume
  EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,           // Current executed position volume after a deal
  EVENT_PROP_PROFIT                    // Profit
 };
#define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL (10)            // Total number of event's real properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event's string properties                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_PROP_STRING
 {
  EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Order symbol
  EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID                 // Opposite position symbol
 };
#define EVENT_PROP_STRING_TOTAL   (2)           // Total number of event's string properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Possible event sorting criteria                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define FIRST_EVN_DBL_PROP    (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP)
#define FIRST_EVN_STR_PROP    (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP)
enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE
 {
  //--- Sort by integer properties
  SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT        = 0,            // Sort by event type
  SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT        = 1,            // Sort by event time
  SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT       = 2,            // Sort by event status (from the ENUM_EVENT_STATUS enumeration)
  SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT       = 3,            // Sort by event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
  SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT     = 4,            // Sort by deal event type
  SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT    = 5,            // Sort by deal event ticket
  SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT     = 6,            // Sort by type of an order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT    = 7,            // Sort by a ticket of the order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION   = 8,            // Sort by time of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION   = 9,            // Sort by type of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION  = 10,           // Sort by a ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  SORT_BY_EVENT_POSITION_ID       = 11,           // Sort by position ID
  SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID      = 12,           // Sort by opposite position ID
  SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER       = 13,           // Sort by order/deal/position magic number
  SORT_BY_EVENT_MAGIC_BY_ID       = 14,           // Sort by an opposite position magic number
  //--- Sort by real properties
  SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT       = FIRST_EVN_DBL_PROP,   // Sort by a price an event occurred at
  SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN        = FIRST_EVN_DBL_PROP+1,  // Sort by position open price
  SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE       = FIRST_EVN_DBL_PROP+2,  // Sort by position close price
  SORT_BY_EVENT_PRICE_SL         = FIRST_EVN_DBL_PROP+3,  // Sort by position's StopLoss price
  SORT_BY_EVENT_PRICE_TP         = FIRST_EVN_DBL_PROP+4,  // Sort by position's TakeProfit price
  SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_INITIAL   = FIRST_EVN_DBL_PROP+5,  // Sort by initial volume
  SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_EXECUTED  = FIRST_EVN_DBL_PROP+6,  // Sort by the current volume
  SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_CURRENT   = FIRST_EVN_DBL_PROP+7,  // Sort by remaining volume
  SORT_BY_EVENT_VOLUME_POSITION_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+8,  // Sort by remaining volume
  SORT_BY_EVENT_PROFIT          = FIRST_EVN_DBL_PROP+9,  // Sort by profit
  //--- Sort by string properties
  SORT_BY_EVENT_SYMBOL          = FIRST_EVN_STR_PROP,   // Sort by order/position/deal symbol
  SORT_BY_EVENT_SYMBOL_BY_ID                    // Sort by an opposite position symbol
 };
//+------------------------------------------------------------------+

Vì chúng ta đã thêm ID nhóm thứ tự vào chủ đề bài viết, nên cũng thay đổi đối tượng thứ tự trừu tượng. Hãy thêm phương thức trả về ID nhóm được gán cho đơn đặt hàng và phương thức đặt giá trị của ID nhóm:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Methods of a simplified access to the order object properties  |
//+------------------------------------------------------------------+
  //--- Return (1) ticket, (2) parent order ticket, (3) derived order ticket, (4) magic number, (5) order reason,
  //--- (6) position ID, (7) opposite position ID, (8) group ID, (9) type, (10) flag of closing by StopLoss,
  //--- (11) flag of closing by TakeProfit (12) open time, (13) close time, (14) open time in milliseconds,
  //--- (15) close time in milliseconds, (16) expiration date, (17) state, (18) status, (19) order type by direction
  long       Ticket(void)                    const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TICKET);           }
  long       TicketFrom(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM);        }
  long       TicketTo(void)                   const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO);         }
  long       Magic(void)                    const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC);           }
  long       Reason(void)                    const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_REASON);           }
  long       PositionID(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID);        }
  long       PositionByID(void)                 const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID);       }
  long       GroupID(void)                   const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID);          }
  long       TypeOrder(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE);            }
  bool       IsCloseByStopLoss(void)              const { return (bool)this.GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL);     }
  bool       IsCloseByTakeProfit(void)             const { return (bool)this.GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP);     }
  datetime     TimeOpen(void)                   const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN);    }
  datetime     TimeClose(void)                  const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE);    }
  datetime     TimeOpenMSC(void)                 const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC);  }
  datetime     TimeCloseMSC(void)                 const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC);  }
  datetime     TimeExpiration(void)                const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP);     }
  ENUM_ORDER_STATE State(void)                    const { return (ENUM_ORDER_STATE)this.GetProperty(ORDER_PROP_STATE);  }
  ENUM_ORDER_STATUS Status(void)                    const { return (ENUM_ORDER_STATUS)this.GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); }
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeByDirection(void)               const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); }
  
  //--- Return (1) open price, (2) close price, (3) profit, (4) commission, (5) swap, (6) volume, 
  //--- (7) unexecuted volume (8) StopLoss and (9) TakeProfit (10) StopLimit order price
  double      PriceOpen(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_OPEN);         }
  double      PriceClose(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE);        }
  double      Profit(void)                    const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PROFIT);           }
  double      Comission(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_COMMISSION);         }
  double      Swap(void)                     const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_SWAP);            }
  double      Volume(void)                    const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME);           }
  double      VolumeCurrent(void)                const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT);       }
  double      StopLoss(void)                   const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_SL);             }
  double      TakeProfit(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TP);             }
  double      PriceStopLimit(void)                const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT);      }
  
  //--- Return (1) symbol, (2) comment, (3) ID at an exchange
  string      Symbol(void)                    const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL);           }
  string      Comment(void)                   const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT);          }
  string      ExternalID(void)                  const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID);           }

  //--- Get the full order profit
  double      ProfitFull(void)                  const { return this.Profit()+this.Comission()+this.Swap();       }
  //--- Get order profit in points
  int        ProfitInPoints(void) const;
//--- Set group ID
  void       SetGroupID(long group_id)                { this.SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID,group_id);         }

ID nhóm được đặt thành không theo mặc định. Để đạt được điều này, hãy đặt giá trị thuộc tính thứ tự về 0 trong hàm tạo đóng của lớp COrder:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Closed parametric constructor                  |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status,const ulong ticket)
 {
//--- Save integer properties
  this.m_ticket=ticket;
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS]                = order_status;
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC]                = this.OrderMagicNumber();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET]                = this.OrderTicket();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN]              = (long)(ulong)this.OrderOpenTime();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE]              = (long)(ulong)this.OrderCloseTime();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP]               = (long)(ulong)this.OrderExpiration();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE]                 = this.OrderType();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_STATE]                = this.OrderState();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION]              = this.OrderTypeByDirection();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID]             = this.OrderPositionID();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_REASON]                = this.OrderReason();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET]          = this.DealOrderTicket();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY]              = this.DealEntry();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID]            = this.OrderPositionByID();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC]            = this.OrderOpenTimeMSC();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC]            = this.OrderCloseTimeMSC();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE]             = (long)(ulong)this.PositionTimeUpdate();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC]           = (long)(ulong)this.PositionTimeUpdateMSC();
  
//--- Save real properties
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)]     = this.OrderOpenPrice();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)]    = this.OrderClosePrice();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)]       = this.OrderProfit();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)]     = this.OrderCommission();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)]        = this.OrderSwap();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)]       = this.OrderVolume();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_SL)]         = this.OrderStopLoss();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_TP)]         = this.OrderTakeProfit();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)]   = this.OrderVolumeCurrent();
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)]  = this.OrderPriceStopLimit();
  
//--- Save string properties
  this.m_string_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)]       = this.OrderSymbol();
  this.m_string_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)]      = this.OrderComment();
  this.m_string_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)]       = this.OrderExternalID();
  
//--- Save additional integer properties
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT]              = this.ProfitInPoints();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM]             = this.OrderTicketFrom();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO]              = this.OrderTicketTo();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL]             = this.OrderCloseByStopLoss();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP]             = this.OrderCloseByTakeProfit();
  this.m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID]               = 0;
  
//--- Save additional real properties
  this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)]    = this.ProfitFull();
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Thêm mô tả của ID nhóm vào phương thức trả về mô tả thuộc tính:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return description of an order's integer property        |
//+------------------------------------------------------------------+
string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property)
 {
  return
   (
  //--- General properties
   property==ORDER_PROP_MAGIC       ? TextByLanguage("Магик","Magic")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_TICKET      ? TextByLanguage("Тикет","Ticket")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     " #"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_TICKET_FROM    ? TextByLanguage("Тикет родительского ордера","Parent order ticket")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     " #"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_TICKET_TO     ? TextByLanguage("Тикет наследуемого ордера","Inherited order ticket")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     " #"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_TIME_OPEN     ? TextByLanguage("Время открытия","Time open")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
     ):
   property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE    ? TextByLanguage("Время закрытия","Close time")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
     ):
   property==ORDER_PROP_TIME_EXP     ? TextByLanguage("Дата экспирации","Expiration date")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     (this.GetProperty(property)==0   ? TextByLanguage(":Не задана",":Not set"):
     ":"+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS))
     ):
   property==ORDER_PROP_TYPE       ? TextByLanguage("Тип","Type")+":"+this.TypeDescription()         :
   property==ORDER_PROP_DIRECTION     ? TextByLanguage("Тип по направлению","Type by direction")+":"+this.DirectionDescription():
   
   property==ORDER_PROP_REASON      ? TextByLanguage("Причина","Reason")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+this.GetReasonDescription(this.GetProperty(property))
     ):
   property==ORDER_PROP_POSITION_ID    ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":#"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? TextByLanguage("Сделка на основании ордера с тикетом","Deal by order ticket")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":#"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY    ? TextByLanguage("Направление сделки","Deal entry")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+this.GetEntryDescription(this.GetProperty(property))
     ):
   property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID  ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position ID")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC   ? TextByLanguage("Время открытия в милисекундах","Open time in milliseconds")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")"
     ):
   property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC  ? TextByLanguage("Время закрытия в милисекундах","Close time in milliseconds")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")"
     ):
   property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE    ? TextByLanguage("Время изменения позиции","Position change time")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(this.GetProperty(property)!=0 ?::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS):"0")
     ):
   property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC  ? TextByLanguage("Время изменения позиции в милисекундах","Time to change the position in milliseconds")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(this.GetProperty(property)!=0 ? TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")":"0")
     ):
   property==ORDER_PROP_STATE       ? TextByLanguage("Состояние","Statе")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":\""+this.StateDescription()+"\""
     ):
  //--- Additional property
   property==ORDER_PROP_STATUS      ? TextByLanguage("Статус","Status")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":\""+this.StatusDescription()+"\""
     ):
   property==ORDER_PROP_PROFIT_PT     ? TextByLanguage("Прибыль в пунктах","Profit in points")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL    ? TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(this.GetProperty(property) ? TextByLanguage("Да","Yes"):TextByLanguage("Нет","No"))
     ):
   property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP    ? TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(this.GetProperty(property)  ? TextByLanguage("Да","Yes"):TextByLanguage("Нет","No"))
     ):
   property==ORDER_PROP_GROUP_ID     ? TextByLanguage("Идентификатор группы","Group ID")+
     (!this.SupportProperty(property)  ? TextByLanguage(":Свойство не поддерживается",":Property not supported"):
     ":"+(string)this.GetProperty(property)
     ):
   ""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Sau những thay đổi này, bạn có thể chỉ định ID nhóm cho bất kỳ Order / position nào, do đó sắp xếp orders và position vào các nhóm nhất định để chỉ làm việc với một nhóm cụ thể. 0 được gán theo mặc định cho tất cả các position mới mở và đặt Order. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định một nhóm khác cho bất kỳ Order / position nào bằng cách sử dụng phương thức SetgroupID (group_index). Ngoài ra, bạn có thể tìm ra bất kỳ nhóm đặt hàng nào bằng phương thức GroupID().

Hãy quay lại để thực hiện theo dõi sự kiện trên netting account.
Để phân chia chức năng theo các loại tài khoản, chúng ta sẽ thêm một biến thành viên lớp vào phần riêng của lớp sự kiện trừu tượng CEvent trong tệp Event.mqh:

protected:
  ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event;                 // Trading event
  bool       m_is_hedge;                   // Hedge account flag
  long       m_chart_id;                   // Control program chart ID
  int        m_digits_acc;                  // Number of decimal places for the account currency
  long       m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL];     // Event integer properties
  double      m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL];     // Event real properties
  string      m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL];     // Event string properties
//--- return the flag presence in the trading event
  bool       IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code;      }

Thêm khai báo các phương thức trả về
(cho hedge account) số ma thuật và Symbol của position đối xứng,
(để xem xét đảo ngược position trên netting account) loại đơn đặt hàng trước và vé, vé đặt hàng position hiện tại, loại position và vé trước khi thay đổi hướng, loại position và vé sau khi thay đổi hướng vào danh sách các phương thức với quyền truy cập đơn giản của phần Public của lớp:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Methods of simplified access to event object properties     |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Return (1) event type, (2) event time in milliseconds, (3) event status, (4) event reason, (5) deal type, (6) deal ticket, 
//---(7) order type, based on which a deal was executed, (8) position opening order type, (9) position last order ticket, 
//--- (10) position first order ticket, (11) position ID, (12) opposite position ID, (13) magic number, (14) opposite position magic number, (15) position open time
  ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void)                  const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT);      }
  long       TimeEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT);               }
  ENUM_EVENT_STATUS Status(void)                    const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT);    }
  ENUM_EVENT_REASON Reason(void)                    const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT);    }
  ENUM_DEAL_TYPE  TypeDeal(void)                   const { return (ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);    }
  long       TicketDeal(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT);           }
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeOrderEvent(void)                const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT);   }
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeFirstOrderPosition(void)            const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION);  }
  long       TicketOrderEvent(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT);           }
  long       TicketFirstOrderPosition(void)           const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION);         }
  long       PositionID(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID);              }
  long       PositionByID(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID);             }
  long       Magic(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER);              }
  long       MagicCloseBy(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID);              }
  long       TimePosition(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION);          }

//--- When changing position direction, return (1) previous position order type, (2) previous position order ticket,
//--- (3) current position order type, (4) current position order ticket,
//--- (5) position type and (6) ticket before changing direction, (7) position type and (8) ticket after changing direction
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeOrderPosPrevious(void)             const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE);  }
  long       TicketOrderPosPrevious(void)            const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); }
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeOrderPosCurrent(void)             const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); }
  long       TicketOrderPosCurrent(void)            const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);}
  ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious(void)            const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosPrevious());        }
  ulong       TicketPositionPrevious(void)            const { return this.TicketOrderPosPrevious();                    }
  ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent(void)             const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosCurrent());         }
  ulong       TicketPositionCurrent(void)            const { return this.TicketOrderPosCurrent();                    }
  
//--- Return (1) the price the event occurred at, (2) open price, (3) close price,
//--- (4) StopLoss price, (5) TakeProfit price, (6) profit, (7) requested order volume, 
//--- (8) executed order volume, (9) remaining order volume, (10) executed position volume
  double      PriceEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT);              }
  double      PriceOpen(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN);               }
  double      PriceClose(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE);              }
  double      PriceStopLoss(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL);                }
  double      PriceTakeProfit(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP);                }
  double      Profit(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT);                 }
  double      VolumeOrderInitial(void)              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL);          }
  double      VolumeOrderExecuted(void)             const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED);         }
  double      VolumeOrderCurrent(void)              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT);          }
  double      VolumePositionExecuted(void)            const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED);        }
//--- Return the (1) symbol and (2) opposite position symbol
  string      Symbol(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL);                 }
  string      SymbolCloseBy(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID);              }
  
//+------------------------------------------------------------------+

Các phương thức rất đơn giản:thuộc tính sự kiện thích hợp được trả về cho đơn đặt hàng, vé của đơn đặt hàng đã mở hoặc thay đổi position được trả lại cho vé, trong khi loại position (theo loại đơn đặt hàng đã kích hoạt) được trả lại cho tên loại sử dụng hàm PositionTypeByOrderType() được mô tả trước đó từ tệp chức năng dịch vụ DELib.mqh.

Đặt lưu dữ liệu trên loại tài khoản trong hàm tạo của lớp:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket):m_event_code(event_code)
 {
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT]    = event_status;
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket;
  this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
  this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
  this.m_chart_id=::ChartID();
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Thêm định nghĩa về các phương thức trả về tên của Order mà một sự kiện thỏa thuận đã xảy ra, thứ tự position (mở) đầu tiên, một thứ tự, dẫn đến mở (Netting, Hedging) hoặc thay đổi (Netting) position hiện tại, tên của loại position hiện tại, loại thứ tự dẫn đến mở position trước đó và tên loại position trước đó cho các phương thức mô tả thuộc tính sự kiện:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Descriptions of order object properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Get description of an order's (1) integer, (2) real and (3) string properties
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property);
//--- Return the event's (1) status and (2) type
  string      StatusDescription(void)        const;
  string      TypeEventDescription(void)       const;
//--- Return the name of an (1) event deal order, (2) position's parent order, (3) current position order and the (4) current position
//--- Return the name of an (5) order and (6) position before the direction was changed
  string      TypeOrderDealDescription(void)     const;
  string      TypeOrderFirstDescription(void)    const;
  string      TypeOrderEventDescription(void)    const;
  string      TypePositionCurrentDescription(void)  const;
  string      TypeOrderPreviousDescription(void)   const;
  string      TypePositionPreviousDescription(void) const;
//--- Return the name of the deal/order/position reason
  string      ReasonDescription(void)        const;

và việc thực hiện:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order/position/deal            |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderDealDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status();
  return
   (
   status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT))  :
   status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)):
   status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)): 
   TextByLanguage("Неизвестный тип ордера","Unknown order type")
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the position's first order          |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderFirstDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order that changed the position      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderEventDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription(this.TypeOrderEvent());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the current position             |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypePositionCurrentDescription(void) const
 {
  return PositionTypeDescription(this.TypePositionCurrent());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order before changing the direction    |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderPreviousDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosPrevious());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the position before changing the direction  |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypePositionPreviousDescription(void) const
 {
  return PositionTypeDescription(this.TypePositionPrevious());
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Các phương thức này rất đơn giản, giống như các kiểu trả về thứ tự và position. Sự khác biệt duy nhất là trong các hàm từ tệp DELib.mqh trả về loại đơn đặt hàng và position như mô tả loại của chúng: PositionTypeDescrip()OrderTypeDescrip().

Bây giờ, nên cải thiện phương thức ReasonDes mô tả() để xem xét và trả về các mô tả về các liệt kê mới được thêm vào liên quan đến lý do sự kiện cho netting account:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the deal/order/position reason        |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::ReasonDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason();
  return 
   (
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING        ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated")             :
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY   ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered") :
   reason==EVENT_REASON_CANCEL              ? TextByLanguage("Отмена","Canceled")                               :
   reason==EVENT_REASON_EXPIRED             ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired")                         :
   reason==EVENT_REASON_DONE               ? TextByLanguage("Рыночный запрос, выполненный в полном объёме","Fully completed market request") :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY          ? TextByLanguage("Выполненный частично рыночный запрос","Partially completed market request")   :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD            ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position")              :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY       ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки","Volume added to position by partially completed request")        :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING      ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by triggered pending order")          :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера","Added volume to position by partially triggered pending order"):
   reason==EVENT_REASON_REVERSE             ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal"):
   reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением заявки","Position reversal by partially completing request")              :
   reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING        ? TextByLanguage("Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера","Position reversal on a triggered pending order")               :
   reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY   ? TextByLanguage("Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера","Position reversal on a partially triggered pending order")   :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL             ? TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered")               :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered")     :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP             ? TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered")             :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered")   :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS           ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position")           :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS      ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position") :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY      ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position"):
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position"):
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL          ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill")                      :
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL        ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawal from balance")            :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT          ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                          :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE          ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                    :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION        ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                       :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS          ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                          :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION        ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY     ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")         :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY    ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")           :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY  ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")   :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST         ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")           :
   reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                 :
   reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                 :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT             ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                   :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED         ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations"):
   reason==EVENT_REASON_TAX               ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                        :
   EnumToString(reason)
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Trong phần thứ năm của mô tả thư viện, chúng ta đã phát triển phương pháp giải mã mã sự kiện giao dịch. Hãy nhớ lại logic của nó:
Mã sự kiện được truyền cho phương thức và cờ mã sự kiện sau đó được kiểm tra. Nếu mã có cờ kiểm tra, sự kiện giao dịch thích hợp được đặt. Vì mã sự kiện có thể có nhiều cờ, tất cả các cờ có thể cho sự kiện được kiểm tra và loại sự kiện được xác định từ sự kết hợp của chúng. Tiếp theo, loại sự kiện được thêm vào biến lớp thích hợp và được nhập vào thuộc tính của đối tượng sự kiện (EVENT_PROP_TYPE_EVENT).

Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm cờ theo dõi phù hợp với các sự kiện tài khoản có thể có trong mã sự kiện giao dịch:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Decode the event code and set a trading event          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::SetTypeEvent(void)
 {
//--- Pending order placed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Pending order removed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Position opened (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED))
   {
  //--- If an existing position is changed
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED))
    {
     //--- If the pending order is activated by a price
     if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
      {
      //--- If this is a position reversal
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE))
       {
        //--- check the partial closure flag and set the 
        //--- "position reversal by activation of a pending order" or "position reversal by partial activation of a pending order" trading event
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING:
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      //--- If this is adding a volume to a position
      else
       {
        //--- check the partial opening flag and set a trading event 
        //--- "added volume to a position by activating a pending order" or "added volume to a position by partially activating a pending order"
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING:
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      }
     //--- If a position was changed by a market deal
     else
      {
      //--- If this is a position reversal
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE))
       {
        //--- check the partial opening flag and set the "position reversal" or "position reversal by partial execution" trading event
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET:
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      //--- If this is adding a volume to a position
      else
       {
        //--- check the partial opening flag and set "added volume to a position" or "added volume to a position by partial execution" trading event
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET:
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      }
    }
  //--- If a new position is opened
   else
    {
     //--- If a pending order is activated by a price
     if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
      {
      //--- check the partial opening flag and set "pending order activated" or "pending order partially activated" trading event
      this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED:TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL);
      this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
      return;
      }
     //--- check the partial opening flag and set the "Position opened" or "Position partially opened" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED:TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   }
   
//--- Position closed (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED))
   {
   //--- if a position is closed by StopLoss
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by StopLoss" or "Position partially closed by StopLoss" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by TakeProfit
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by TakeProfit" or "Position partially closed by TakeProfit" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by an opposite one
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by opposite one" or "Position partially closed by opposite one" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- If a position is closed
   else
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed" or "Position partially closed" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   }
//--- Balance operation on the account (clarify the event by deal type)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE)
   {
   //--- Initialize a trading event
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;
   //--- Take a deal type
   ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);
   //--- if a deal is a balance operation
   if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- check the deal profit and set an event (funds deposit or withdrawal)
     this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL:TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL);
    }
   //--- The remaining balance operation types match the ENUM_DEAL_TYPE enumeration starting from DEAL_TYPE_CREDIT
   else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- set the event
     this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type;
    }
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Toàn bộ logic khá đơn giản và nhận xét trong mã. Do đó, tôi sẽ không tập trung vào phương thức <if-other>.

Chúng ta đã thực hiện các thay đổi trong lớp sự kiện trừu tượng. Hãy cung cấp danh sách đầy đủ của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                            Event.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
#property strict  // Needed for mql4
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Object.mqh>
#include "\..\..\Services\DELib.mqh"
#include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh"
#include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Abstract event class                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEvent:public CObject
 {
private:
  int        m_event_code;                  // Event code
//--- Return the index of the array the event's (1) double and (2) string properties are located at
  int        IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;             }
  int        IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; }
protected:
  ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event;                 // Trading event
  bool       m_is_hedge;                   // Hedge account flag
  long       m_chart_id;                   // Control program chart ID
  int        m_digits_acc;                  // Number of decimal places for the account currency
  long       m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL];     // Event integer properties
  double      m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL];     // Event real properties
  string      m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL];     // Event string properties
//--- return the flag presence in the trading event
  bool       IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code;      }

//--- Protected parametric constructor
           CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket);
public:
//--- Default constructor
           CEvent(void){;}
 
//--- Set event's (1) integer, (2) real and (3) string properties
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value) { this.m_long_prop[property]=value;           }
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value){ this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value;  }
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value){ this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value;  }
//--- Return the event's (1) integer, (2) real and (3) string properties from the property array
  long       GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)   const { return this.m_long_prop[property];           }
  double      GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)    const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)];  }
  string      GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)    const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)];  }

//--- Return the flag of the event supporting the property
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)    { return true; }
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)     { return true; }
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)     { return true; }

//--- Set the control program chart ID
  void       SetChartID(const long id)                { this.m_chart_id=id;                  }
//--- Decode the event code and set the trading event, (2) return the trading event
  void       SetTypeEvent(void);
  ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent(void)                  const { return this.m_trade_event;               }
//--- Send the event to the chart (implementation in the class descendants)
  virtual void   SendEvent(void) {;}

//--- Compare CEvent objects by a specified property (to sort the lists by a specified event object property)
  virtual int    Compare(const CObject *node,const int mode=0) const;
//--- Compare CEvent objects by all properties (to search for equal event objects)
  bool       IsEqual(CEvent* compared_event);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Methods of simplified access to event object properties     |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Return (1) event type, (2) event time in milliseconds, (3) event status, (4) event reason, (5) deal type, (6) deal ticket, 
//--- (7) order type, based on which a deal was executed, (8) position opening order type, (9) position last order ticket, 
//--- (10) position first order ticket, (11) position ID, (12) opposite position ID, (13) magic number, (14) opposite position'a magic number, (15) position open time
  ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void)                  const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT);      }
  long       TimeEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT);               }
  ENUM_EVENT_STATUS Status(void)                    const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT);    }
  ENUM_EVENT_REASON Reason(void)                    const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT);    }
  ENUM_DEAL_TYPE  TypeDeal(void)                   const { return (ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);    }
  long       TicketDeal(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT);           }
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeOrderEvent(void)                const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT);   }
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeFirstOrderPosition(void)            const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION);  }
  long       TicketOrderEvent(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT);           }
  long       TicketFirstOrderPosition(void)           const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION);         }
  long       PositionID(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID);              }
  long       PositionByID(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID);             }
  long       Magic(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER);              }
  long       MagicCloseBy(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID);              }
  long       TimePosition(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION);          }

//--- When changing position direction, return (1) previous position order type, (2) previous position order ticket,
//--- (3) current position order type, (4) current position order ticket,
//--- (5) position type and (6) ticket before changing direction, (7) position type and (8) ticket after changing direction
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeOrderPosPrevious(void)             const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE);  }
  long       TicketOrderPosPrevious(void)            const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); }
  ENUM_ORDER_TYPE  TypeOrderPosCurrent(void)             const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); }
  long       TicketOrderPosCurrent(void)            const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);}
  ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious(void)            const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosPrevious());        }
  ulong       TicketPositionPrevious(void)            const { return this.TicketOrderPosPrevious();                    }
  ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent(void)             const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosCurrent());         }
  ulong       TicketPositionCurrent(void)            const { return this.TicketOrderPosCurrent();                    }
  
//--- Return (1) the price the event occurred at, (2) open price, (3) close price,
//--- (4) StopLoss price, (5) TakeProfit price, (6) profit, (7) requested order volume, 
//--- (8) executed order volume, (9) remaining order volume, (10) executed position volume
  double      PriceEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT);              }
  double      PriceOpen(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN);               }
  double      PriceClose(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE);              }
  double      PriceStopLoss(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL);                }
  double      PriceTakeProfit(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP);                }
  double      Profit(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT);                 }
  double      VolumeOrderInitial(void)              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL);          }
  double      VolumeOrderExecuted(void)             const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED);         }
  double      VolumeOrderCurrent(void)              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT);          }
  double      VolumePositionExecuted(void)            const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED);        }
//--- Return a (1) symbol and (2) opposite position symbol
  string      Symbol(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL);                 }
  string      SymbolCloseBy(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID);              }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Descriptions of order object properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Return description of the order's (1) integer, (2) real and (3) string properties
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property);
//--- Return the event's (1) status and (2) type
  string      StatusDescription(void)        const;
  string      TypeEventDescription(void)       const;
//--- Return the name of an (1) event deal order, (2) position's parent order, (3) current position's order, (4) current position
//--- Return the name of an (5) order and (6) position before changing direction
  string      TypeOrderDealDescription(void)     const;
  string      TypeOrderFirstDescription(void)    const;
  string      TypeOrderEventDescription(void)    const;
  string      TypePositionCurrentDescription(void)  const;
  string      TypeOrderPreviousDescription(void)   const;
  string      TypePositionPreviousDescription(void) const;
//--- Return the name of the deal/order/position reason
  string      ReasonDescription(void)        const;

//--- Display (1) description of order properties (full_prop=true - all properties, false - only supported ones),
//--- (2) short event message (implementation in the class descendants)
  void       Print(const bool full_prop=false);
  virtual void   PrintShort(void) {;}
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket):m_event_code(event_code)
 {
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT]    = event_status;
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket;
  this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
  this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
  this.m_chart_id=::ChartID();
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Compare CEvent objects by a specified property          |
//+------------------------------------------------------------------+
int CEvent::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const
 {
  const CEvent *event_compared=node;
//--- compare integer properties of two events
  if(mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL)
   {
   long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode);
   long value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1:value_current<value_compared ? -1:0);
   }
//--- compare integer properties of two objects
  if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL)
   {
   double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode);
   double value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1:value_current<value_compared ? -1:0);
   }
//--- compare string properties of two objects
  else if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL)
   {
   string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode);
   string value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1:value_current<value_compared ? -1:0);
   }
  return 0;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Compare CEvent objects by all properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event)
 {
  int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
//---
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Decode the event code and set a trading event          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::SetTypeEvent(void)
 {
//--- Pending order placed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Pending order removed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Position opened (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED))
   {
  //--- If an existing position is modified
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED))
    {
     //--- If the pending order is activated by a price
     if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
      {
      //--- If this is a position reversal
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE))
       {
        //--- check the partial closure flag and set the 
        //--- "position reversal by activation of a pending order" or "position reversal by partial activation of a pending order" trading event
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING:
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      //--- If this is adding a volume to a position
      else
       {
        //--- check the partial opening flag and set a trading event 
        //--- "added volume to a position by activating a pending order" or "added volume to a position by partially activating a pending order"
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING:
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      }
     //--- If a position was changed by a market deal
     else
      {
      //--- If this is a position reversal
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE))
       {
        //--- check the partial opening flag and set the "position reversal" or "position reversal by partial execution" trading event
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET:
         TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      //--- If this is adding a volume to a position
      else
       {
        //--- check the partial opening flag and set "added volume to a position" or "added volume to a position by partial execution" trading event
        this.m_trade_event=
         (
         !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET:
         TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL
         );
        this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
        return;
       }
      }
    }
  //--- If a new position is opened
   else
    {
     //--- If a pending order is activated by a price
     if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
      {
      //--- check the partial opening flag and set "pending order activated" or "pending order partially activated" trading event
      this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED:TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL);
      this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
      return;
      }
     //--- check the partial opening flag and set the "Position opened" or "Position partially opened" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED:TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   }
   
//--- Position closed (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED))
   {
   //--- if a position is closed by StopLoss
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by StopLoss" or "Position partially closed by StopLoss" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by TakeProfit
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by TakeProfit" or "Position partially closed by TakeProfit" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by an opposite one
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by opposite one" or "Position partially closed by opposite one" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- If a position is closed
   else
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed" or "Position partially closed" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED:TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   }
//--- Balance operation on the account (clarify the event by deal type)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE)
   {
   //--- Initialize a trading event
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;
   //--- Take a deal type
   ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);
   //--- if a deal is a balance operation
   if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- check the deal profit and set an event (funds deposit or withdrawal)
     this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL:TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL);
    }
   //--- Remaining balance operation types match the ENUM_DEAL_TYPE enumeration starting with DEAL_TYPE_CREDIT
   else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- set the event
     this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type;
    }
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's integer property      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  return
   (
   property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT       ? TextByLanguage("Тип события","Event's type")+":"+this.TypeEventDescription()                           :
   property==EVENT_PROP_TIME_EVENT       ? TextByLanguage("Время события","Time of event")+":"+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))                 :
   property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT      ? TextByLanguage("Статус события","Status of event")+":\""+this.StatusDescription()+"\""                      :
   property==EVENT_PROP_REASON_EVENT      ? TextByLanguage("Причина события","Reason of event")+":"+this.ReasonDescription()                         :
   property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT     ? TextByLanguage("Тип сделки","Deal's type")+":"+DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(property))          :
   property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT    ? TextByLanguage("Тикет сделки","Deal's ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                      :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT    ? TextByLanguage("Тип ордера события","Event's order type")+":"+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION   ? TextByLanguage("Тип ордера позиции","Position's order type")+":"+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)):
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION  ? TextByLanguage("Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)      :
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT   ? TextByLanguage("Тикет ордера события","Event's order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)               :
   property==EVENT_PROP_POSITION_ID       ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                   :
   property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID     ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position's ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property)        :
   property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER       ? TextByLanguage("Магический номер","Magic number")+":"+(string)this.GetProperty(property)                     :
   property==EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID       ? TextByLanguage("Магический номер встречной позиции","Magic number of opposite position")+":"+(string)this.GetProperty(property) :
   property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION   ? TextByLanguage("Время открытия позиции","Position's opened time")+":"+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))        :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE   ? TextByLanguage("Тип ордера позиции до смены направления","Type order of position before changing direction")           :
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE  ? TextByLanguage("Тикет ордера позиции до смены направления","Ticket order of position before changing direction")         :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT  ? TextByLanguage("Тип ордера текущей позиции","Type order of current position")                           :
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage("Тикет ордера текущей позиции","Ticket order of current position")                         :
   EnumToString(property)
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's real property       |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  int dg=(int)::SymbolInfoInteger(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS);
  int dgl=(int)DigitsLots(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL));
  return
   (
   property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT       ? TextByLanguage("Цена события","Price at the time of the event")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)    :
   property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN       ? TextByLanguage("Цена открытия","Open price")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)              :
   property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE       ? TextByLanguage("Цена закрытия","Close price")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)             :
   property==EVENT_PROP_PRICE_SL        ? TextByLanguage("Цена StopLoss","StopLoss price")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)            :
   property==EVENT_PROP_PRICE_TP        ? TextByLanguage("Цена TakeProfit","TakeProfit price")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)          :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL  ? TextByLanguage("Начальный объём ордера","Initial order volume")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)    :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED  ? TextByLanguage("Исполненный объём ордера","Executed order volume")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)  :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT  ? TextByLanguage("Оставшийся объём ордера","Remaining order volume")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)  :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED ? TextByLanguage("Текущий объём позиции","Current position volume")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)   :
   property==EVENT_PROP_PROFIT         ? TextByLanguage("Профит","Profit")+":"+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits_acc)            :
   EnumToString(property)
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's string property      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)
 {
  return
   (
   property==EVENT_PROP_SYMBOL ? TextByLanguage("Символ","Symbol")+":\""+this.GetProperty(property)+"\"" :
   TextByLanguage("Символ встречной позиции","Symbol of opposite position")+":\""+this.GetProperty(property)+"\""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the event status name                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::StatusDescription(void) const

 {
  ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT);
  return
   (
   status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING  ? TextByLanguage("Установлен отложенный ордер","Pending order placed"):
   status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION  ? TextByLanguage("Открыта позиция","Position opened")        :
   status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING  ? TextByLanguage("Удален отложенный ордер","Pending order removed") :
   status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage("Закрыта позиция","Position closed")        :
   status==EVENT_STATUS_BALANCE      ? TextByLanguage("Балансная операция","Balance operation")      :
   TextByLanguage("Неизвестный статус","Unknown status")
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the trading event name                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeEventDescription(void) const
 {
  ENUM_TRADE_EVENT event=this.TypeEvent();
  return
   (
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED         ? TextByLanguage("Отложенный ордер установлен","Pending order placed")                :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED         ? TextByLanguage("Отложенный ордер удалён","Pending order removed")                  :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT            ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                            :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE            ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                     :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION          ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                        :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS             ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                           :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION           ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                  :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY        ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")          :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY       ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")             :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY     ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission")  :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY    ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")     :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST           ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")            :
   event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED             ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                   :
   event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED            ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                  :
   event==TRADE_EVENT_DIVIDENT               ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                    :
   event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED           ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") :
   event==TRADE_EVENT_TAX                  ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                          :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL        ? TextByLanguage("Пополнение средств на балансе","Balance refill")                  :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL      ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals")                      :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED        ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой","Pending order activated")           :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL    ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой частично","Pending order activated partially")  :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED            ? TextByLanguage("Позиция открыта","Position opened")                        :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL        ? TextByLanguage("Позиция открыта частично","Position opened partially")               :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED            ? TextByLanguage("Позиция закрыта","Position closed")                         :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL        ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично","Position closed partially")               :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS        ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position")         :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS    ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position"):
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL         ? TextByLanguage("Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss")             :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP         ? TextByLanguage("Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit")           :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL     ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss")   :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP     ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit") :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET      ? TextByLanguage("Разворот позиции по рыночному запросу","Position reversal by market request")    :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING     ? TextByLanguage("Разворот позиции срабатыванием отложенного ордера","Position reversal by a triggered pending order")             :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET     ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции по рыночному запросу","Added volume to position by market request")                 :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING    ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by activation of pending order")   :
   
   event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL  ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением запроса","Position reversal by partial completion of market request")         :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным срабатыванием отложенного ордера","Position reversal by partially triggered pending order")   :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением запроса","Added volume to position by partial completion of market request") :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by partially triggering a pending order"):
   TextByLanguage("Нет торгового события","No trade event")
   );  
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order/position/deal            |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderDealDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status();
  return
   (
   status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT))  :
   status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)):
   status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)): 
   TextByLanguage("Неизвестный тип ордера","Unknown order type")
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the position's first order          |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderFirstDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order that changed the position      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderEventDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription(this.TypeOrderEvent());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the current position             |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypePositionCurrentDescription(void) const
 {
  return PositionTypeDescription(this.TypePositionCurrent());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order before changing the direction    |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderPreviousDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosPrevious());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the position before changing the direction  |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypePositionPreviousDescription(void) const
 {
  return PositionTypeDescription(this.TypePositionPrevious());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the deal/order/position reason        |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::ReasonDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason();
  return 
   (
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING        ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated")             :
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY   ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered") :
   reason==EVENT_REASON_CANCEL              ? TextByLanguage("Отмена","Canceled")                               :
   reason==EVENT_REASON_EXPIRED             ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired")                         :
   reason==EVENT_REASON_DONE               ? TextByLanguage("Рыночный запрос, выполненный в полном объёме","Fully completed market request") :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY          ? TextByLanguage("Выполненный частично рыночный запрос","Partially completed market request")   :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD            ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position")              :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY       ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки","Volume added to the position by partially completed request")        :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING      ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by triggering pending order")          :
   reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера","Added volume to position by triggering pending order partially"):
   reason==EVENT_REASON_REVERSE             ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal"):
   reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением заявки","Position reversal by partial completion of request")              :
   reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING        ? TextByLanguage("Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера","Position reversal when triggering pending order")               :
   reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY   ? TextByLanguage("Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера","Position reversal on partially triggered pending order")   :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL             ? TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered")               :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered")     :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP             ? TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered")             :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered")   :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS           ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position")           :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS      ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position") :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY      ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position"):
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position"):
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL          ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill")                      :
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL        ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawal from balance")            :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT          ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                          :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE          ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                    :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION        ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                       :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS          ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                          :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION        ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY     ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")         :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY    ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")           :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY  ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")   :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST         ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")           :
   reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                 :
   reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                 :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT             ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                   :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED         ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations"):
   reason==EVENT_REASON_TAX               ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                        :
   EnumToString(reason)
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display the event properties in the journal           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::Print(const bool full_prop=false)
 {
 ::Print("============= ",TextByLanguage("Начало списка параметров события:\"","Beginning of event parameter list:\""),this.StatusDescription(),"\" =============");
  int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
  ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
 ::Print("------");
  beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
  ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
 ::Print("------");
  beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
  ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
 ::Print("================== ",TextByLanguage("Конец списка параметров:\"","End of parameter list:\""),this.StatusDescription(),"\" ==================\n");
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Kể từ khi sự bất hedging và neting account được thể hiện rõ chỉ khi làm việc với các position, các CEventPositionOpenCEventPositionClose có nguồn gốc lớp của CEvent lớp trừu tượng đòi hỏi tinh chỉnh – chỉ phương pháp hiển thị thông báo sự kiện để tạp chí được tinh chế. Các phương thức còn lại của các lớp vẫn không thay đổi.

Mở tệp EventPocationOpen.mqh và thêm phương thức riêng tư tạo và trả về một mô tả sự kiện ngắn:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Position open event                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventPositionOpen:public CEvent
 {
private:
//--- Create and return a short event message
  string      EventsMessage(void); 
public:
//--- Constructor
           CEventPositionOpen(const int event_code,const ulong ticket=0):CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Display a short event message in the journal, (2) Send an event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+

Chúng ta hãy viết triển khai của nó bên ngoài lớp chính:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create and return a short event message             |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEventPositionOpen::EventsMessage(void)
 {
//--- number of decimal places in an event symbol quote
  int digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS);
//--- (1) header, (2) executed order volume, (3) executed position volume, (4) event price,
//--- (5) StopLoss price, (6) TakeProfit price, (7) magic number, (6) profit in account currency
  string head="- "+this.TypeEventDescription()+":"+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  string vol_ord=::DoubleToString(this.VolumeOrderExecuted(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string vol_pos=::DoubleToString(this.VolumePositionExecuted(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceEvent(),digits);
  string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),digits):"");
  string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),digits):"");
  string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic():"");
  string profit=TextByLanguage(", профит ",", profit ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
  //---
  string text="";
  //--- Position reversal
  if(this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING)
   {
   //--- EURUSD:Buy #xx changed to 0.1 Sell #xx (0.2 SellLimit order #XX) at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic, profit xxxx
   text=
    (
     this.Symbol()+" "+
     this.TypePositionPreviousDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionPrevious()+
     TextByLanguage(" изменен на "," turned to ")+vol_pos+" "+this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+
     " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic+profit
    );
   }
  else
   {
   //--- Add volume
   if(this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!=this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID))
    {
     //--- EURUSD:Added 0.1 to Buy #xx (BuyLimit order #XX) at х.ххххх, magic
     text=
      (
      this.Symbol()+" "+
      TextByLanguage("Добавлено ","Added ")+vol_ord+TextByLanguage(" к "," to ")+
      this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+
      " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+magic
      );
    }
   //--- Open a position
   else
    {
     //--- EURUSD:Opened 0.1 Buy #xx (BuyLimit order #XX) at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic
     text=
      (
      this.Symbol()+" "+
      TextByLanguage("Открыт ","Open ")+vol_pos+" "+
      this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+
      " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic
      );
    }
   }
  return head+text;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Phương thức tạo các biến thể thông báo tùy thuộc vào trạng thái sự kiện và sự hiện diện của các thuộc tính đối tượng sự kiện nhất định.
Ví dụ:nếu StopLoss được đặt, tiêu đề ‘sl’ và giá của nó sẽ được thêm vào văn bản. Mặt khác, một chuỗi rỗng được chèn thay vì mục StopLoss. Điều tương tự được thực hiện cho một số thuộc tính sự kiện khác. Các ý kiến ​​của danh sách phương thức chứa các điều kiện tạo văn bản sự kiện, cũng như các ví dụ về văn bản được phương thức trả về.
Văn bản được tạo trong phương thức được hiển thị trong nhật ký từ phương thức PrintShort(), lần lượt được gọi từ phương thức Làm mới() trong lớp tập hợp sự kiện bằng cách gọi phương thức ảo SendEvent() của lớp CEvent được định nghĩa lại ở đây trong Lớp CEventPocationOpen.

Dưới đây là danh sách đầy đủ của lớp CEventPocationOpen:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      EventPositionOpen.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Position opening event                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventPositionOpen:public CEvent
 {
private:
//--- Create and return a short event message
  string      EventsMessage(void); 
public:
//--- Constructor
           CEventPositionOpen(const int event_code,const ulong ticket=0):CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Display a brief message about the event in the journal, (2) Send the event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void); 
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| integer property, otherwise, return 'false'           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  return(property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false:true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| real property, otherwise return 'false'             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  if(property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ||
   property==EVENT_PROP_PROFIT
   ) return false;
  return true;

 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a brief message about the event in the journal      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionOpen::PrintShort(void)
 {
 ::Print(this.EventsMessage());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send the event to the chart                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionOpen::SendEvent(void)
 {
  this.PrintShort();
 ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceOpen(),this.Symbol());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create and return a short event message             |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEventPositionOpen::EventsMessage(void)
 {
//--- number of decimal places in an event symbol quote
  int digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS);
//--- (1) header, (2) executed order volume, (3) executed position volume, (4) event price,
//--- (5) StopLoss price, (6) TakeProfit price, (7) magic number, (6) profit in account currency
  string head="- "+this.TypeEventDescription()+":"+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  string vol_ord=::DoubleToString(this.VolumeOrderExecuted(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string vol_pos=::DoubleToString(this.VolumePositionExecuted(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceEvent(),digits);
  string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),digits):"");
  string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),digits):"");
  string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic():"");
  string profit=TextByLanguage(", профит ",", profit ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
  //---
  string text="";
  //--- Position reversal
  if(this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING)
   {
   //--- EURUSD:Buy #xx changed to 0.1 Sell #xx [0.2 SellLimit order #XX] at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic, profit xxxx
   text=
    (
     this.Symbol()+" "+
     this.TypePositionPreviousDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionPrevious()+
     TextByLanguage(" изменен на "," turned to ")+vol_pos+" "+this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+
     " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic+profit
    );
   }
  else
   {
   //--- Add volume
   if(this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!=this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID))
    {
     //--- EURUSD:Added 0.1 to Buy #xx [BuyLimit order #XX] at х.ххххх, magic
     text=
      (
      this.Symbol()+" "+
      TextByLanguage("Добавлено ","Added ")+vol_ord+TextByLanguage(" к "," to ")+
      this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+
      " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+magic
      );
    }
   //--- Open a position
   else
    {
     //--- EURUSD:Opened 0.1 Buy #xx [BuyLimit order #XX] at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic
     text=
      (
      this.Symbol()+" "+
      TextByLanguage("Открыт ","Open ")+vol_pos+" "+
      this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+
      " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic
      );
    }
   }
  return head+text;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Tương tự, thay đổi lớp CEventPocationClose:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      EventPositionClose.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Position opening event                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventPositionClose:public CEvent
 {
private:
//--- Create and return a short event message
  string      EventsMessage(void); 
public:
//--- Constructor
           CEventPositionClose(const int event_code,const ulong ticket=0):CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Display a brief message about the event in the journal, (2) Send the event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| integer property, otherwise, return 'false'           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| real property, otherwise, return 'false'             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a brief message about the event in the journal      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionClose::PrintShort(void)
 {
 ::Print(this.EventsMessage());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send the event to the chart                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionClose::SendEvent(void)
 {
  this.PrintShort();
 ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceClose(),this.Symbol());
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create and return a short event message             |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEventPositionClose::EventsMessage(void)
 {
//--- number of decimal places in an event symbol quote
  int digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS);
//--- (1) header, (2) executed order volume, (3) executed position volume, (4) event price,
//--- (5) StopLoss price, (6) TakeProfit price, (7) magic number, (6) profit in account currency, (7,8) closure message options
  string head="- "+this.TypeEventDescription()+":"+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  string vol_ord=::DoubleToString(this.VolumeOrderExecuted(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string vol_pos=::DoubleToString(this.VolumePositionExecuted(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceEvent(),digits);
  string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),digits):"");
  string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),digits):"");
  string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic():"");
  string profit=TextByLanguage(", профит ",", profit ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
  string close=TextByLanguage("Закрыт ","Close ");
  string in_pos="";
  //---
  if(this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT)>TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL)
   {
   close=TextByLanguage("Закрыт объём ","Closed volume ")+vol_ord;
   in_pos=TextByLanguage(" в "," in ");
   }
  string opposite=
   (
   this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)  ? 
   TextByLanguage(" встречным "," by opposite ")+this.SymbolCloseBy()+" "+
   this.TypeOrderDealDescription()+" #"+(string)this.PositionByID()+(this.MagicCloseBy()> 0 ? "("+(string)this.MagicCloseBy()+" ]":"")
                            :""
   );
  //--- EURUSD:Closed 0.1 Sell #xx [0.2 SellLimit order #XX] at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic, profit xxxx
  string text=
   (
   this.Symbol()+" "+close+in_pos+this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+
   opposite+" ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic+profit
   );
  return head+text;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Tất cả các lớp đối tượng sự kiện đã được thay đổi cho các nhiệm vụ mới làm việc trên các netting account.
Bây giờ chúng ta hãy đối phó với lớp tập hợp sự kiện CEventCollection.

Trước đây, phương thức CreateNewEvent() (được mô tả trong phần thứ năm) có một biến cục bộ để lưu trữ mã sự kiện giao dịch.

Hãy biến nó thành một thành viên của lớp riêng bằng cách xóa nó khỏi phương thức tạo sự kiện mới và khai báo trong phần lớp riêng. Ngoài ra, thêm khai báo về các phương thức cần thiết để tạo sự kiện mới để Hedging và tạo Netting các loại tài khoản, phương thức trả về danh sách tất cả các giao dịch InOut theo ID position và phương thức lấy đối tượng position thị trường bằng ID của nó.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Collection of account events                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventsCollection:public CListObj
 {
private:
  CListObj     m_list_events;          // List of events
  bool       m_is_hedge;           // Hedge account flag
  long       m_chart_id;           // Control program chart ID
  int        m_trade_event_code;       // Trading event code
  ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event;          // Account trading event
  CEvent      m_event_instance;        // Event object for searching by property
  
//--- Create a trading event depending on the order status
  void       CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market);
//--- Create an event for a (1) hedging account, (2) netting account
  void       NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market);
  void       NewDealEventNetto(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market);
//--- Select and return the list of market pending orders
  CArrayObj*    GetListMarketPendings(CArrayObj* list);
//--- Select from the list and return the list of historical (1) removed pending orders, (2) deals, (3) all closing orders 
  CArrayObj*    GetListHistoryPendings(CArrayObj* list);
  CArrayObj*    GetListDeals(CArrayObj* list);
  CArrayObj*    GetListCloseByOrders(CArrayObj* list);
//--- Return the list of (1) all position orders by its ID, (2) all deal positions by its ID
//--- (3) all market entry deals by position ID, (4) all market exit deals by position ID,
//--- (5) all position reversal deals by position ID
  CArrayObj*    GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
//--- Return the total volume of all deals (1) IN, (2) OUT of the position by its ID
  double      SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  double      SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
//--- Return the (1) first, (2) last and (3) closing order from the list of all position orders,
//--- (4) an order by ticket, (5) market position by ID,
//--- (6) the last and (7) penultimate InOut deal by position ID
  COrder*      GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetLastOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list,const ulong order_ticket);
  COrder*      GetPositionByID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
//--- Return the flag of the event object presence in the event list
  bool       IsPresentEventInList(CEvent* compared_event);
  
public:
//--- Select events from the collection with time within the range from begin_time to end_time
  CArrayObj    *GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0);
//--- Return the full event collection list "as is"
  CArrayObj    *GetList(void)                                    { return &this.m_list_events;                      }
//--- Return the list by selected (1) integer, (2) real and (3) string properties meeting the compared criterion
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
//--- Update the list of events
  void       Refresh(CArrayObj* list_history,
               CArrayObj* list_market,
               const bool is_history_event,
               const bool is_market_event,
               const int new_history_orders,
               const int new_market_pendings,
               const int new_market_positions,
               const int new_deals);
//--- Set the control program chart ID
  void       SetChartID(const long id)    { this.m_chart_id=id;     }
//--- Return the last trading event on the account
  ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent(void)  const { return this.m_trade_event; }
//--- Reset the last trading event
  void       ResetLastTradeEvent(void)    { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;  }
//--- Constructor
           CEventsCollection(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+

Đặt lại mã sự kiện giao dịch trong danh sách khởi tạo của hàm tạo của lớp:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CEventsCollection::CEventsCollection(void):m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT),m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT)
 {
  this.m_list_events.Clear();
  this.m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT);
  this.m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID);
  this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
  this.m_chart_id=::ChartID();
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Một netting account có thể trải nghiệm nhiều hành động giao dịch. Nó có thể chỉ có một position trải qua những thay đổi trên một biểu tượng. Chúng có thể bao gồm thay đổi Volume trong trường hợp đóng một phần được kích hoạt bằng cách kích hoạt một Order ngược lại có Volume nhỏ hơn, cũng như thêm một Volume vào position khi các lệnh theo cùng hướng được kích hoạt.

Tuy nhiên, những thay đổi thú vị nhất xảy ra với một position khi orders ngược lại có khối lượng lớn hơn được kích hoạt. Trong trường hợp này, một vé mới được gán cho một position. Vé tương ứng với một thứ tự được kích hoạt và loại position được thay đổi thành một thứ tự ngược lại (đảo ngược position). ID position không thay đổi và bằng với vé của Order đầu tiên đã kích hoạt position trên tài khoản.

Chúng ta cần theo dõi tất cả các thay đổi hướng position trong suốt vòng đời của nó để (1) hiển thị chính xác các mục đảo ngược position trong tạp chí và (2) có khả năng lấy dữ liệu về các sự kiện đảo ngược position trong các chương trình của chúng ta. Để đạt được điều này, chúng ta cần có quyền truy cập vào tất cả các giao dịch của nó có phương thức thay đổi position DEAL_ENTRY_INOUT từ phép liệt kê ENUM_DEAL_ENTRY.

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần sắp xếp các giao dịch như vậy theo thời gian xảy ra và thực hiện một thỏa thuận cần thiết. Bản thân thỏa thuận có tất cả các thuộc tính thứ tự đã kích hoạt nó.

Do đó, nếu chúng ta có đơn đặt hàng thỏa thuận, chúng ta có thể nhận được một vé cho một position có hướng thay đổi, cũng như loại đơn đặt hàng, điều này đã kích hoạt đảo ngược position, cùng với các mức StopLoss và TakeProfit mới, v.v. Có được chức năng như vậy là tạo một danh sách tất cả các giao dịch InOut bằng ID của nó, điều này rất dễ thực hiện khi sử dụng thư viện chúng ta phát triển.

Hãy xem xét phương thức nhận tất cả các giao dịch InOut của một position bằng ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all reversal deals (IN_OUT)          |
//| by a position ID                         |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list,position_id);
  list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,DEAL_ENTRY_INOUT,EQUAL);
  return list_deals;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Kiểm tra loại danh sách được truyền cho phương thức. Nếu đó không phải là một đơn đặt hàng lịch sử và thỏa thuận thu thập một, hãy cảnh báo về lỗi và trả lại NULL.

Chúng ta cần tất cả các kiểm tra danh sách trong các lớp để phát hiện lỗi của chúng ta. Chúng phải được gỡ bỏ sau khi gỡ lỗi để không gây gánh nặng cho các tính toán với các kiểm tra không cần thiết.

Tiếp theo, chúng ta nhận được danh sách các giao dịch theo ID position (phương pháp đã được xem xét trong bài viết trước), sắp xếp danh sách thu được theo phương pháp thay đổi position InOut và trả về danh sách cuối cùng.

Để nhận dữ liệu về một position mở hoặc xác định sự vắng mặt của nó, hãy tạo một phương thức nhận đối tượng position thị trường bằng ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all reversal deals (IN_OUT)          |
//| by a position ID                         |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list,position_id);
  list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,DEAL_ENTRY_INOUT,EQUAL);
  return list_deals;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Kiểm tra loại danh sách được truyền cho phương thức. Nếu đó không phải là một đơn đặt hàng lịch sử và thỏa thuận thu thập một, hãy cảnh báo về lỗi và trả lại NULL.

Chúng ta cần tất cả các kiểm tra danh sách trong các lớp để phát hiện lỗi của chúng ta. Chúng phải được gỡ bỏ sau khi gỡ lỗi để không gây gánh nặng cho các tính toán với các kiểm tra không cần thiết.

Tiếp theo, chúng ta nhận được danh sách các giao dịch theo ID position (phương pháp đã được xem xét trong bài viết trước), sắp xếp danh sách thu được theo phương pháp thay đổi position InOut và trả về danh sách cuối cùng.

Để nhận dữ liệu về một position mở hoặc xác định sự vắng mặt của nó, hãy tạo một phương thức nhận đối tượng position thị trường bằng ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return a position by ID                     |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEventsCollection::GetPositionByID(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции","Error. The list is not a list of the market collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL);
  list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL);
  if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL;
  COrder* order=list_orders.At(0);
  return(order!=NULL ? order:NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Phương pháp này đơn giản, giống như các phương thức tương tự khác từ thư viện. Kiểm tra loại danh sách đã chọn. Nếu nó không phải là danh sách các lệnh thị trường và bộ sưu tập position, hãy cảnh báo về lỗi và trả lại NULL.
Tiếp theo, chỉ lấy các đối tượng position hoạt động từ danh sách được truyền cho phương thức và sắp xếp nó theo ID position được truyền cho phương thức.
Nếu không lấy được danh sách hoặc nó không có đối tượng, hãy trả về NULL, không có position nào được yêu cầu.
Tiếp theo, nhận một đối tượng position thị trường duy nhất từ ​​danh sách (chỉ có thể có một position có ID được chỉ định trên thị trường) và trả về chính đối tượng hoặc NULL trong trường hợp nhận được kết thúc do lỗi.

Phương thức tạo một đối tượng sự kiện CreatNewEvent() mới đã được mô tả trong bài viết trước.
Ở đây tôi sẽ chỉ hiển thị những thay đổi được thực hiện.
Biến cục bộ sau đã bị xóa khỏi phương thức

int trade_event_code

Nó đã trở thành một thành viên của lớp chúng ta tạo ra trong phần riêng tư.

Logic phương thức vẫn giữ nguyên nhưng giờ đây nó cũng có tính năng gọi các phương thức cần thiết để xử lý loại tài khoản chúng ta đang làm việc. Nếu đó là Hedging, phương thức tạo sự kiện mới cho hedging account được gọi. Mặt khác, phương pháp tạo sự kiện mới cho netting account được sử dụng:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a trading event depending on the order status       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market)
 {
  this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT;
  ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status();
//--- Pending order placed
  if(status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED;
   CEvent* event=new CEventOrderPlased(this.m_trade_event_code,order.Ticket());
   if(event!=NULL)
    {
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC());               // Event time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE);               // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());             // Event deal type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());              // Event order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());             // Event order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());           // Event order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());             // Event order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());            // Order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());               // Position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());            // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic());                 // Opposite position magic number
      
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder());           // Position order type before changing direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket());            // Position order ticket before changing direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder());           // Current position order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket());           // Current position order ticket
      
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());                 // Order magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC());          // Order time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());               // Event price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());                // Order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());               // Order close price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());                 // StopLoss order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());                // TakeProfit order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume());            // Requested order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent());         // Remaining (unexecuted) order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,0);                 // Executed position volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());                   // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());                   // Order symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol());                // Opposite position symbol
     //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not in the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
     else
      {
     ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- Pending order removed
  if(status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED;
   CEvent* event=new CEventOrderRemoved(this.m_trade_event_code,order.Ticket());
   if(event!=NULL)
    {
     ENUM_EVENT_REASON reason=
      (
      order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL:
      order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED:EVENT_REASON_DONE
      );
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC());              // Event time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);                    // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON reason)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());             // Event order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());              // Event order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());             // Type of the order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());           // Type of the order that triggered a position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());             // Ticket of the order, based on which an event deal is opened (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());            // Ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());               // Position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());            // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic());                 // Opposite position magic number
      
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder());           // Position order type before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket());            // Position order ticket before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder());           // Current position order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket());           // Current position order ticket
      
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());                 // Order magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC());          // Time of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());               // Event price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());                // Order open price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());               // Order close price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());                 // StopLoss order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());                // TakeProfit order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume());            // Requested order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent());         // Remaining (unexecuted) order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,0);                 // Executed position volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());                   // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());                   // Order symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol());                // Opposite position symbol
     //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not present on the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send a message about the event and set the last trading event value
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already in the list, remove the new event object and display the debugging message
     else
      {
     ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- Position opened (__MQL4__)
  if(status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED;
   CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,order.Ticket());
   if(event!=NULL)
    {
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen());                // Event time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE);               // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());             // Event deal type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());              // Event deal ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());             // Type of the order, based on which an event deal is opened (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());           // Type of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());             // Ticket of the order, based on which an event deal is opened (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());            // Ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());               // Position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());            // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic());                 // Opposite position magic number
      
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder());           // Position order type before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket());            // Position order ticket before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder());           // Current position order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket());           // Current position order ticket
      
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());                 // Order/deal/position magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen());            // Time of the order that triggered a position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());               // Event price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());                // Order/deal/position open price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());               // Order/deal/position close price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());                 // StopLoss position price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());                // TakeProfit position price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume());            // Requested order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent());         // Remaining (unexecuted) order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume());          // Executed position volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());                   // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());                   // Order symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol());                // Opposite position symbol
     //--- Set the control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not present in the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send the message about the event and set the value of the last trading event
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already present in the list, remove the new event object and display the debugging message
     else
      {
     ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- New deal (__MQL5__)
  if(status==ORDER_STATUS_DEAL)
   {
   //--- New balance operation
   if((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL)
    {
     this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE;
     CEvent* event=new CEventBalanceOperation(this.m_trade_event_code,order.Ticket());
     if(event!=NULL)
      {
      ENUM_EVENT_REASON reason=
       (
        (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()>0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL:EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL):
        (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT)
       );
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC());         // Event time
      event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);              // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());       // Event deal type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());        // Event order ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());       // Type of the order that triggered an event deal (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());     // Type of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());       // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());      // Ticket of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());         // Position ID
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());      // Opposite position ID
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic());           // Opposite position magic number
      
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder());     // Position order type before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket());      // Position order ticket before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder());     // Current position order type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket());     // Current position order ticket
      
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());           // Order/deal/position magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC());    // Time of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());         // Event price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());          // Order/deal/position open price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceOpen());         // Order/deal/position close price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,0);                   // StopLoss deal price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,0);                   // TakeProfit deal price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume());      // Requested deal volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume());      // Executed deal volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,0);             // Remaining (unexecuted) deal volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume());    // Executed position volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());             // Profit
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());             // Order symbol
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol());          // Opposite position symbol
      //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
      event.SetChartID(this.m_chart_id);
      event.SetTypeEvent();
      //--- Add the event object if it is not in the list
      if(!this.IsPresentEventInList(event))
       {
        //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
        this.m_list_events.InsertSort(event);
        event.SendEvent();
        this.m_trade_event=event.TradeEvent();
       }
      //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
      else
       {
       ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
        delete event;
       }
      }
    }
   //--- If this is not a balance operation
   else
    {
     if(this.m_is_hedge)
      this.NewDealEventHedge(order,list_history,list_market);
     else
      this.NewDealEventNetto(order,list_history,list_market);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Phương pháp tạo sự kiện mới cho hedge account:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a hedging account event                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventsCollection::NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market)
 {
  //--- Market entry
  if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED;
   int reason=EVENT_REASON_DONE;
   //--- Search for all position deals in the direction of its opening and calculate their overall volume
   double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID());
   //--- Take the deal order and the last position order from the list of all position orders
   ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET);
   COrder* order_first=this.GetHistoryOrderByTicket(list_history,order_ticket);
   COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID());
   //--- Get an open position by ticket
   COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID());
   double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume():0);
   //--- If there is no last order, the first and last position orders coincide
   if(order_last==NULL)
     order_last=order_first;
   if(order_first!=NULL)
    {
     //--- If the order volume is opened partially, this is a partial execution
     if(this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume())
      {
      this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
      reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY;
      }
     //--- If an opening order is a pending one, the pending order is activated
     if(order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY)
      {
      this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED;
      //--- If an order is executed partially, set the partial order execution as an event reason
      reason=
       (this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume() ? 
        EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY:
        EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING
       );
      }
     CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,deal.PositionID());
     if(event!=NULL)
      {
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC());            // Event time (position open time)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);                 // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder());           // Event deal type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket());           // Event deal ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder());     // Type of the order that triggered an event deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket());      // Ticket of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder());       // Type of the order that triggered a position deal (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket());        // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID());            // Position ID
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID());       // Opposite position ID
      //---
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic());               // Opposite position magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder());     // Position order type before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket());      // Position order ticket before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder());     // Current position order type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket());     // Current position order ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol());              // Opposite position symbol
      //---
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic());               // Order/deal/podition magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC());    // Time of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen());             // Event price (position open price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen());          // Order open price (position's opening order price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose());         // Order close price (position's last order close price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss());           // StopLoss price (position's StopLoss order price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit());          // TakeProfit price (position's TakeProfit order price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_first.Volume());                 // Requested order volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,(order_first.Volume()-order_first.VolumeCurrent())); // Executed order volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_first.VolumeCurrent());             // Remaining (unexecuted) order volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position);                   // Executed position volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull());               // Profit
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol());                 // Order symbol
      //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
      event.SetChartID(this.m_chart_id);
      event.SetTypeEvent();
      //--- Add the event object if it is not in the list
      if(!this.IsPresentEventInList(event))
       {
        this.m_list_events.InsertSort(event);
        //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
        event.SendEvent();
        this.m_trade_event=event.TradeEvent();
       }
      //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
      else
       {
       ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
        delete event;
       }
      }
    }
   }
  //--- Exit the market
  else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED;
   int reason=EVENT_REASON_DONE;
   //--- Take the first and last position orders from the list of all position orders
   COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID());
   COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID());
   //--- Get an open position by ticket
   COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID());
   double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume():0);
   if(order_first!=NULL && order_last!=NULL)
    {
     //--- Search for all position deals in the directions of its opening and closing, and count their total volume
     double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID());
     double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID());
     //--- Calculate the current volume of the closed position
     int dgl=(int)DigitsLots(deal.Symbol());
     double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl);
     //--- If the order volume is closed partially, this is a partial execution
     if(volume_current>0)
      {
      this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
      }
     //--- If the closing order is executed partially, set the closing order partial execution as an event reason
     if(order_last.VolumeCurrent()>0)
      {
      reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY;
      }
     //--- If the closing flag is set to StopLoss for a position's closing order, then closing is performed by StopLoss
     //--- If a StopLoss order is executed partially, set partial StopLoss order execution as the event reason
     if(order_last.IsCloseByStopLoss())
      {
      this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL;
      reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY:EVENT_REASON_DONE_SL);
      }
     //--- If the closing flag is set to TakeProfit for a position's closing order, then closing is performed by TakeProfit
     //--- If a TakeProfit order is executed partially, set partial TakeProfit order execution as the event reason
     else if(order_last.IsCloseByTakeProfit())
      {
      this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP;
      reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY:EVENT_REASON_DONE_TP);
      }
     //---
     CEvent* event=new CEventPositionClose(this.m_trade_event_code,deal.PositionID());
     if(event!=NULL)
      {
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC());            // Event time (position open time)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);                 // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder());           // Event deal type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket());           // Event deal ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder());     // Type of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder());       // Type of the order that triggered an event deal (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket());      // Ticket of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket());        // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID());            // Position ID
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID());       // Opposite position ID
      //---
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last.Magic());            // Opposite position magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder());     // Position order type before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket());      // Position order ticket before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder());     // Current position order type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket());     // Current position order ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_last.Symbol());           // Opposite position symbol
      //---
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic());               // Order/deal/podition magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC());    // Time of the order that triggered a position deal (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen());             // Event price (position open price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen());          // Order open price (position's opening order price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose());         // Order close price (position's last order close price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss());           // StopLoss price (position's StopLoss order price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit());          // TakeProfit price (position's TakeProfit order price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last.Volume());                // Requested order volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order_last.Volume()-order_last.VolumeCurrent());  // Executed order volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_last.VolumeCurrent());            // Remaining (unexecuted) order volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position);                 // Remaining (current) position volume
      //---
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull());               // Profit
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol());                 // Order symbol
      //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
      event.SetChartID(this.m_chart_id);
      event.SetTypeEvent();
      //--- Add the event object if it is not in the list
      if(!this.IsPresentEventInList(event))
       {
        this.m_list_events.InsertSort(event);
        //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
        event.SendEvent();
        this.m_trade_event=event.TradeEvent();
       }
      //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
      else
       {
       ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
        delete event;
       }
      }
    }
   }
  //--- Opposite position
  else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED;
   int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS;
   //--- Take the first and closing position orders from the list of all position orders
   COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID());
   COrder* order_close=this.GetCloseByOrderFromList(list_history,deal.PositionID());
   //--- Get an open position by ID
   COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,order_first.PositionID());
   double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume():0);
   if(order_first!=NULL && order_close!=NULL)
    {
     //--- Add the flag of closing by an opposite position
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS;
   
     //--- Take the first order of the closing position
     Print(DFUN,"PositionByID=",order_close.PositionByID());
     CArrayObj* list_close_by=this.GetListAllOrdersByPosID(list_history,order_close.PositionByID());
     COrder* order_close_by=list_close_by.At(0);
     if(order_close_by==NULL)
      return;
     //--- Search for all closed position deals in the direction of its opening and closing and count their total volume
     double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID());
     double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID());//+order_close.Volume();
     //--- Calculate the current volume of the closed position
     int dgl=(int)DigitsLots(deal.Symbol());
     double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl);
     //--- Search for all opposite position deals in the directions of its opening and closing and calculate their total volume
     double volume_opp_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID());
     double volume_opp_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID());
     //--- Calculate the current volume of the opposite position
     double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl);
     //--- If the closed position volume is closed partially, this is a partial closing
     if(volume_current>0 || order_close.VolumeCurrent()>0)
      {
      //--- Add the partial closing flag
      this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
      //--- If the opposite position is closed partially, there is a partial closing by the part of the opposite position volume
      reason=(volume_opp_current>0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY:EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS);
      }
     //--- If the position volume is closed in full and there is a partial execution by the opposite one, there is a closing by the part of the opposite position volume
     else
      {
      if(volume_opp_current>0)
       {
        reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY;
       }
      }
     CEvent* event=new CEventPositionClose(this.m_trade_event_code,deal.PositionID());
     if(event!=NULL)
      {
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC());            // Event time
      event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);                 // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder());           // Event deal type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket());           // Event deal ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder());       // Type of the order, based on which an event deal is opened (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket());       // Ticket of the order, based on which an event deal is opened (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC());    // Time of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder());     // Type of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket());      // Ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID());            // Position ID
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID());      // Opposite position ID
      //---
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_close_by.Magic());          // Opposite position magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder());     // Position order type before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket());      // Position order ticket before changing the direction
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder());     // Current position order type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket());     // Current position order ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_close_by.Symbol());         // Opposite position symbol
      //---
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic());               // Order/deal/position magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen());             // Event price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen());          // Order/deal/position open price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,deal.PriceClose());            // Order/deal/position close price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss());           // StopLoss price (Position order StopLoss price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit());          // TakeProfit price (Position order TakeProfit price)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl));// Initial volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,deal.Volume());         // Closed volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,volume_current);         // Remaining (current) volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position);        // Remaining (current) volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull());               // Profit
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol());                 // Order symbol
      //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
      event.SetChartID(this.m_chart_id);
      event.SetTypeEvent();
      //--- Add the event object if it is not in the list
      if(!this.IsPresentEventInList(event))
       {
        this.m_list_events.InsertSort(event);
        //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
        event.SendEvent();
        this.m_trade_event=event.TradeEvent();
       }
      //--- If the event is already present in the list, remove the new event object and display the debugging message
      else
       {
       ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
        delete event;
       }
      }
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Phương thức này khá lớn, mặc dù tất cả các hành động đều giống nhau và được mô tả trong phương thức liệt kê các bình luận. Tôi tin rằng, mã phương thức không nên gây ra bất kỳ vấn đề nào.

Phương pháp tạo sự kiện mới cho netting account có cùng logic:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create an event for a netting account              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventsCollection::NewDealEventNetto(COrder *deal,CArrayObj *list_history,CArrayObj *list_market)
 {
//--- Prepare position history data
//--- Lists of all deals and position direction changes
  CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list_history,deal.PositionID());
  CArrayObj* list_changes=this.GetListAllDealsInOutByPosID(list_history,deal.PositionID());
  if(list_deals==NULL || list_changes==NULL)
   return;
  list_deals.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  list_changes.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  if(!list_changes.InsertSort(list_deals.At(0)))
   return;
  
//--- Orders of the first and last position deals
  CArrayObj* list_tmp=this.GetListAllOrdersByPosID(list_history,deal.PositionID());
  COrder* order_first_deal=list_tmp.At(0);
  list_tmp=CSelect::ByOrderProperty(list_tmp,ORDER_PROP_TICKET,deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET),EQUAL);
  COrder* order_last_deal=list_tmp.At(list_tmp.Total()-1);
  if(order_first_deal==NULL || order_last_deal==NULL)
   return;
//--- Type and tickets of the first and last position deals' orders
  ENUM_ORDER_TYPE type_order_first_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_first_deal.TypeOrder();
  ENUM_ORDER_TYPE type_order_last_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_last_deal.TypeOrder();
  ulong ticket_order_first_deal=order_first_deal.Ticket();
  ulong ticket_order_last_deal=order_last_deal.Ticket();
  
//--- Current and previous positions
  COrder* position_current=list_changes.At(list_changes.Total()-1);
  COrder* position_previous=(list_changes.Total()>1 ? list_changes.At(list_changes.Total()-2):position_current);
  if(position_current==NULL || position_previous==NULL)
   return;
  ENUM_ORDER_TYPE type_position_current=(ENUM_ORDER_TYPE)position_current.TypeOrder();
  ulong ticket_position_current=position_current.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET);
  ENUM_ORDER_TYPE type_position_previous=(ENUM_ORDER_TYPE)position_previous.TypeOrder();
  ulong ticket_position_previous=position_previous.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET);

//--- Get an open position by the ticket and write its volume
  COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID());
  double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume():0);
//--- Executed order volume
  double vol_order_done=order_last_deal.Volume()-order_last_deal.VolumeCurrent();
//--- Remaining (unexecuted) order volume
  double vol_order_current=order_last_deal.VolumeCurrent();

//--- Enter the market
  if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED;
   int num_deals=list_deals.Total();
   int reason=(num_deals>1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD:EVENT_REASON_DONE);
   //--- If this is not the first deal in the position, add the position change flag
   if(num_deals>1)
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED;
    }
   //--- If the order volume is opened partially, this means a partial execution
   if(order_last_deal.VolumeCurrent()>0)
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
     //--- If this is not the first position deal, the volume is added by partial execution, otherwise - partial opening
     reason=(num_deals>1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY:EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY);
    }
   //--- If an opening order is a pending one, the pending order is activated
   if(order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY)
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED;
     //--- If this is not the first position deal
     if(num_deals>1)
      {
      //--- If the order is executed partially, set adding the volume to the position by pending order partial execution as an event reason,
      //--- otherwise, the volume is added to the position by executing a pending order
      reason=
       (order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? 
        EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY:
        EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING
       );
      }
     //--- If this is a new position
     else
      {
      //--- If the order is executed partially, set pending order partial execution as an event reason,
      //--- otherwise, the position is opened by activating a pending order
      reason=
       (order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? 
        EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY:
        EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING
       );
      }
    }
   CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,deal.PositionID());
   if(event!=NULL)
    {
     //--- Event deal parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC());         // Event time (position open time)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);              // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder());        // Event deal type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket());        // Event deal ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic());            // Order/deal/position magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen());          // Event price (position open price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull());            // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol());              // Order symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol());           // Opposite position symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID());         // Position ID
     
     //--- Event order parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal);     // Type of the order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal);   // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose());    // Order close price (position's last order close price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); // Requested order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done);      // Executed order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current);     // Remaining (unexecuted) order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic());            // Opposite position magic number
      
     //--- Position parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal);   // Type of an order that triggered the first position deal
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); // Ticket of the order that triggered the first position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen());    // Position first order open price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss());      // StopLoss price (position order StopLoss price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit());     // TakeProfit price (position order TakeProfit price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous);   // Position type before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); // Position order ticket before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current);   // Current position order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); // Current position order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position);     // Executed position volume
     
     //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not in the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
     else
      {
     ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- Position reversal
  else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE;
   int reason=EVENT_REASON_REVERSE;
   //--- If not the entire order volume is opened, this is a partial execution
   if(order_last_deal.VolumeCurrent()>0)
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
     reason=EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY;
    }
   //--- If an opening order is a pending one, the pending order is activated
   if(order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY)
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED;
     //--- If the order is executed partially, set the position reversal by a pending order partial execution as the event reason
     reason=
      (order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? 
      EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY:
      EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING
      );
    }
   CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,deal.PositionID());
   if(event!=NULL)
    {
     //--- Event deal parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC());         // Event time (position open time)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);              // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder());        // Event deal type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket());        // Event deal ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic());            // Order/deal/position magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen());          // Event price (position open price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull());            // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol());              // Order symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol());           // Opposite position symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID());         // Position ID
      
     //--- Event order parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal);     // Type of the order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal);   // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose());    // Order close price (position's last order close price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); // Requested order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done);      // Executed order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current);     // Remaining (unexecuted) order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic());            // Opposite position magic number
      
     //--- Position parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal);   // Type of the order that triggered the first position deal
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); // Ticket of the order that triggered the first position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen());    // Position first order open price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss());      // StopLoss price (position order StopLoss price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit());     // TakeProfit price (position order TakeProfit price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous);   // Position order type before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); // Position order ticket before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current);   // Current position order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); // Current position order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position);     // Executed position volume
     
     //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not in the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
     else
      {
     ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- Exit the market
  else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT)
   {
   this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED;
   int reason=EVENT_REASON_DONE;
   //--- If the position with the ID is still in the market, this means partial execution
   if(this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID())!=NULL)
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
    }
   //--- If a closing order is executed partially, set partial execution of a closing order as an event reason
   if(order_last_deal.VolumeCurrent()>0)
    {
     reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY;
    }
   //--- If the closing flag is set to StopLoss for a position's closing order, then closing is performed by StopLoss
   //--- If a StopLoss order is executed partially, set partial StopLoss order execution as the event reason
   if(order_last_deal.IsCloseByStopLoss())
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL;
     reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY:EVENT_REASON_DONE_SL);
    }
   //--- If the closing flag is set to TakeProfit for a position's closing order, then closing is performed by TakeProfit
   //--- If a TakeProfit order is executed partially, set partial TakeProfit order execution as the event reason
   else if(order_last_deal.IsCloseByTakeProfit())
    {
     this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP;
     reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY:EVENT_REASON_DONE_TP);
    }
   //---
   CEvent* event=new CEventPositionClose(this.m_trade_event_code,deal.PositionID());
   if(event!=NULL)
    {
     //--- Event deal parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC());         // Event time (position open time)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);              // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder());        // Event deal type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket());        // Event deal ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic());            // Order/deal/position magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen());          // Event price (position open price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull());            // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol());              // Order symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol());           // Opposite position symbol
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID());         // Position ID
     
     //--- Event order parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal);     // Type of the order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal);   // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose());    // Order close price (position's last order close price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); // Requested order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done);      // Executed order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current);     // Remaining (unexecuted) order volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last_deal.Magic());      // Opposite position magic number
      
     //--- Position parameters
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal);   // Type of the order that triggered the first position deal
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); // Ticket of the order that triggered the first position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen());    // Position first order open price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss());      // StopLoss price (position order StopLoss price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit());     // TakeProfit price (position order TakeProfit price)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous);   // Position type before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); // Position order ticket before changing the direction
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current);   // Current position order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); // Current position order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position);     // Executed position volume
     
     //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not in the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
     else
      {
     ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
 } 
//+------------------------------------------------------------------+

Các phương thức CreatNewEvent(), NewDealEventHedge() và NewDealEventNetto() có logic và hành động giống hệt nhau. Vì vậy, nó sẽ là hợp lý để kết hợp chúng. Nhưng cho đến nay chúng ta đã thực hiện như hiển thị ở trên (trên cơ sở ‘đơn giản đến phức tạp’). Như tôi đã đề cập, mã của các lớp và phương thức của chúng sẽ được tối ưu hóa sau này.

Chúng ta đã triển khai các thay đổi trong lớp tập hợp sự kiện để làm việc với các loại Hedging Account và tạo Netting. Danh sách đầy đủ của lớp được cung cấp trong các tệp thư viện đính kèm bên dưới. Mã khá cồng kềnh.

Kiểm tra hiệu suất trên các tài khoản hedging và netting

Để kiểm tra các thay đổi đã thực hiện, hãy tạo một EA thử nghiệm dựa trên một thay đổi từ bài viết trước.
Lưu nó trong thư mục \\ MQL5 \\ Experts \\ TestDo EAS \\ Part06 mới dưới tên TestDo EASPart06.mq5.

Xóa các chuỗi kiểm tra loại tài khoản khỏi trình xử lý OnInit() của EA:

int OnInit()
 {
//--- Check account type
  if(!engine.IsHedge())
   {
   Alert(TextByLanguage("Ошибка. Счёт должен быть хеджевым","Error. Account must be hedge"));
   return INIT_FAILED;
   }
//--- set global variables

Thay vào đó, hãy thêm chức năng kiểm tra tính hợp lệ của việc tạo bảng liệt kê để tìm kiếm và sắp xếp theo các thuộc tính đối tượng:

int OnInit()
 {
//--- Calling the function displays the list of enumeration constants in the journal 
//--- (the list is set in the strings 22 and 25 of the DELib.mqh file) for checking the constants validity
  //EnumNumbersTest();
//--- set global variables

Thay vào đó, hãy thêm chức năng kiểm tra tính hợp lệ của việc tạo bảng liệt kê để tìm kiếm và sắp xếp theo các thuộc tính đối tượng:

int OnInit()
 {
//--- Calling the function displays the list of enumeration constants in the journal 
//--- (the list is set in the strings 22 and 25 of the DELib.mqh file) for checking the constants validity
  //EnumNumbersTest();
//--- set global variables

Để đóng một position, một netting account yêu cầu đặt một position ngược với hướng của position hiện có và có Volume đủ để đóng một phần. Do đó, chúng ta cần sửa một chút trong nút PressButtonEvents() nhấn chức năng xử lý sự kiện.

Để đóng một phần position Sell:

   //--- If the BUTT_CLOSE_BUY2 button is pressed:Close the half of the Buy with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY2))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Calculate the closed volume and close the half of the Buy position by the ticket
        if(engine.IsHedge())
         trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
        else
         trade.Sell(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
       }
      }
    }

Kiểm tra tài khoản. Nếu hedging hãy đóng một phần của position, nếu không (nếu netting) – gửi lệnh mở position Buy với khối lượng bằng một nửa khối lượng position Sell hiện tại.

Để đóng một phần của position Buy:

   //--- If the BUTT_CLOSE_SELL2 button is pressed:Close the half of the Sell with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL2))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Calculate the closed volume and close the half of the Sell position by the ticket
        if(engine.IsHedge())
         trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
        else
         trade.Buy(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
       }
      }
    }

Kiểm tra tài khoản. Nếu Hedging, hãy đóng một phần của position, nếu không (nếu tạo Netting) – gửi lệnh mở position Sell với khối lượng bằng một nửa khối lượng position Buy hiện tại.

Đây là những thay đổi cần thiết nên được thực hiện để EA hoạt động trên netting account.

Code đầy đủ của EA thử nghiệm:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                       TestDoEasyPart06.mq5 |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//--- includes
#include <DoEasy\Engine.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- enums
enum ENUM_BUTTONS
 {
  BUTT_BUY,
  BUTT_BUY_LIMIT,
  BUTT_BUY_STOP,
  BUTT_BUY_STOP_LIMIT,
  BUTT_CLOSE_BUY,
  BUTT_CLOSE_BUY2,
  BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL,
  BUTT_SELL,
  BUTT_SELL_LIMIT,
  BUTT_SELL_STOP,
  BUTT_SELL_STOP_LIMIT,
  BUTT_CLOSE_SELL,
  BUTT_CLOSE_SELL2,
  BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY,
  BUTT_DELETE_PENDING,
  BUTT_CLOSE_ALL,
  BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL
 };
#define TOTAL_BUTT  (17)
//--- structures
struct SDataButt
 {
  string   name;
  string   text;
 };
//--- input variables
input ulong  InpMagic    = 123; // Magic number
input double  InpLots    = 0.1; // Lots
input uint   InpStopLoss  = 50;  // StopLoss in points
input uint   InpTakeProfit = 50;  // TakeProfit in points
input uint   InpDistance  = 50;  // Pending orders distance (points)
input uint   InpDistanceSL = 50;  // StopLimit orders distance (points)
input uint   InpSlippage  = 0;  // Slippage in points
input double  InpWithdrawal = 10;  // Withdrawal funds (in tester)
input uint   InpButtShiftX = 40;  // Buttons X shift 
input uint   InpButtShiftY = 10;  // Buttons Y shift 
//--- global variables
CEngine    engine;
CTrade     trade;
SDataButt   butt_data[TOTAL_BUTT];
string     prefix;
double     lot;
double     withdrawal=(InpWithdrawal<0.1 ? 0.1:InpWithdrawal);
ulong     magic_number;
uint      stoploss;
uint      takeprofit;
uint      distance_pending;
uint      distance_stoplimit;
uint      slippage;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
 {
//--- Calling the function displays the list of enumeration constants in the journal, 
//--- (the list is set in the strings 22 and 25 of the DELib.mqh file) for checking the constants validity
  //EnumNumbersTest();
//--- set global variables
  prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_";
  for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
   {
   butt_data[i].name=prefix+EnumToString((ENUM_BUTTONS)i);
   butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i);
   }
  lot=NormalizeLot(Symbol(),fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0));
  magic_number=InpMagic;
  stoploss=InpStopLoss;
  takeprofit=InpTakeProfit;
  distance_pending=InpDistance;
  distance_stoplimit=InpDistanceSL;
  slippage=InpSlippage;
//--- create buttons
  if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY))
   return INIT_FAILED;
//--- setting trade parameters
  trade.SetDeviationInPoints(slippage);
  trade.SetExpertMagicNumber(magic_number);
  trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
  trade.SetMarginMode();
  trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO);
//---
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
 {
//--- delete objects
  ObjectsDeleteAll(0,prefix);
  Comment("");
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
 {
//---
  static ENUM_TRADE_EVENT last_event=WRONG_VALUE;
  if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
   {
   engine.OnTimer();
   int total=ObjectsTotal(0);
   for(int i=0;i<total;i++)
    {
     string obj_name=ObjectName(0,i);
     if(StringFind(obj_name,prefix+"BUTT_")<0)
      continue;
     PressButtonEvents(obj_name);
    }
   }
  if(engine.LastTradeEvent()!=last_event)
   {
   Comment("\nLast trade event:",EnumToString(engine.LastTradeEvent()));
   last_event=engine.LastTradeEvent();
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
 {
  if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
   engine.OnTimer();
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
         const long &lparam,
         const double &dparam,
         const string &sparam)
 {
  if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
   return;
  if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam,"BUTT_")>0)
   {
   PressButtonEvents(sparam);
   }
  if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM)
   {
   ushort event=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM);
   Print(DFUN,"id=",id,", event=",EnumToString((ENUM_TRADE_EVENT)event),", lparam=",lparam,", dparam=",DoubleToString(dparam,Digits()),", sparam=",sparam);
   } 
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the buttons panel                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateButtons(const int shift_x=30,const int shift_y=0)
 {
  int h=18,w=84,offset=2;
  int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+1)*(TOTAL_BUTT/2)+2*h+1;
  int x=cx,y=cy;
  int shift=0;
  for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
   {
   x=x+(i==7 ? w+2:0);
   if(i==TOTAL_BUTT-3) x=cx;
   y=(cy-(i-(i>6 ? 7:0))*(h+1));
   if(!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT-3 ? w:w*2+2),h,butt_data[i].text,(i<4 ? clrGreen:i>6 && i<11 ? clrRed:clrBlue)))
    {
     Alert(TextByLanguage("Не удалось создать кнопку \"","Could not create button \""),butt_data[i].text);
     return false;
    }
   }
  ChartRedraw(0);
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the button                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(const string name,const int x,const int y,const int w,const int h,const string text,const color clr,const string font="Calibri",const int font_size=8)
 {
  if(ObjectFind(0,name)<0)
   {
   if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0)) 
    { 
     Print(DFUN,TextByLanguage("не удалось создать кнопку! Код ошибки=","Could not create button! Error code="),GetLastError()); 
     return false; 
    } 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TOOLTIP,"\n");
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,clrGray);
   return true;
   }
  return false;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the button status                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonState(const string name)
 {
  return (bool)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STATE);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Set the button status                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void ButtonState(const string name,const bool state)
 {
  ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STATE,state);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Transform enumeration into the button text            |
//+------------------------------------------------------------------+
string EnumToButtText(const ENUM_BUTTONS member)
 {
  string txt=StringSubstr(EnumToString(member),5);
  StringToLower(txt);
  StringReplace(txt,"buy","Buy");
  StringReplace(txt,"sell","Sell");
  StringReplace(txt,"_limit"," Limit");
  StringReplace(txt,"_stop"," Stop");
  StringReplace(txt,"close_","Close ");
  StringReplace(txt,"2"," 1/2");
  StringReplace(txt,"_by_"," by ");
  StringReplace(txt,"profit_","Profit ");
  StringReplace(txt,"delete_","Delete ");
  return txt;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Handle pressing the buttons                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void PressButtonEvents(const string button_name)
 {
  //--- Convert button name into its string ID
  string button=StringSubstr(button_name,StringLen(prefix));
  //--- If the button is pressed
  if(ButtonState(button_name))
   {
   //--- If the BUTT_BUY button is pressed:Open Buy position
   if(button==EnumToString(BUTT_BUY))
    {
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,takeprofit);
     //--- Open Buy position
     trade.Buy(NormalizeLot(Symbol(),lot),Symbol(),0,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_BUY_LIMIT button is pressed:Place BuyLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_LIMIT))
    {
     //--- Get correct order placement relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_pending);
     //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,takeprofit);
     //--- Set BuyLimit order
     trade.BuyLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_BUY_STOP button is pressed:Set BuyStop
   else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP))
    {
     //--- Get correct order placement relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending);
     //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,takeprofit);
     //--- Set BuyStop order
     trade.BuyStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_BUY_STOP_LIMIT button is pressed:Set BuyStopLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP_LIMIT))
    {
     //--- Get the correct BuyStop order placement price relative to StopLevel
     double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending);
     //--- Calculate BuyLimit order price relative to BuyStop level considering StopLevel
     double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop);
     //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,takeprofit);
     //--- Set BuyStopLimit order
     trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL button is pressed:Open Sell position
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL))
    {
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,takeprofit);
     //--- Open Sell position
     trade.Sell(lot,Symbol(),0,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL_LIMIT button is pressed:Set SellLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_LIMIT))
    {
     //--- Get correct order placement relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_pending);
     //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,takeprofit);
     //--- Set SellLimit order
     trade.SellLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL_STOP button is pressed:Set SellStop
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP))
    {
     //--- Get correct order placement relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending);
     //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,takeprofit);
     //--- Set SellStop order
     trade.SellStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL_STOP_LIMIT button is pressed:Set SellStopLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP_LIMIT))
    {
     //--- Get the correct SellStop order price relative to StopLevel
     double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending);
     //--- Calculate SellLimit order price relative to SellStop level considering StopLevel
     double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop);
     //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,takeprofit);
     //--- Set SellStopLimit order
     trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_BUY button is pressed:Close Buy with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Get the Buy position ticket and close the position by the ticket
        trade.PositionClose(position.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_BUY2 button is pressed:Close the half of the Buy with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY2))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Calculate the closed volume and close the half of the Buy position by the ticket
        if(engine.IsHedge())
         trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
        else
         trade.Sell(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL button is pressed:Close Buy with the maximum profit by the opposite Sell with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index_buy>WRONG_VALUE && index_sell>WRONG_VALUE)
      {
      //--- Select the Buy position with the maximum profit
      COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy);
      //--- Select the Sell position with the maximum profit
      COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell);
      if(position_buy!=NULL && position_sell!=NULL)
       {
        //--- Close the Buy position by the opposite Sell one
        trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_SELL button is pressed:Close Sell with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Get the Sell position ticket and close the position by the ticket
        trade.PositionClose(position.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_SELL2 button is pressed:Close the half of the Sell with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL2))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Calculate the closed volume and close the half of the Sell position by the ticket
        if(engine.IsHedge())
         trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
        else
         trade.Buy(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY button is pressed:Close Sell with the maximum profit by the opposite Buy with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index_sell>WRONG_VALUE && index_buy>WRONG_VALUE)
      {
      //--- Select the Sell position with the maximum profit
      COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell);
      //--- Select the Buy position with the maximum profit
      COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy);
      if(position_sell!=NULL && position_buy!=NULL)
       {
        //--- Close the Sell position by the opposite Buy one
        trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_ALL is pressed:Close all positions starting with the one with the least profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_ALL))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     if(list!=NULL)
      {
      //--- Sort the list by profit considering commission and swap
      list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
      int total=list.Total();
      //--- In the loop from the position with the least profit
      for(int i=0;i<total;i++)
       {
        COrder* position=list.At(i);
        if(position==NULL)
         continue;
        //--- close each position by its ticket
        trade.PositionClose(position.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_DELETE_PENDING button is pressed:Remove the first pending order
   else if(button==EnumToString(BUTT_DELETE_PENDING))
    {
     //--- Get the list of all orders
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings();
     if(list!=NULL)
      {
      //--- Sort the list by placement time
      list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
      int total=list.Total();
      //--- In the loop from the position with the most amount of time
      for(int i=total-1;i>=0;i--)
       {
        COrder* order=list.At(i);
        if(order==NULL)
         continue;
        //--- delete the order by its ticket
        trade.OrderDelete(order.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL button is pressed:Withdraw funds from the account
   if(button==EnumToString(BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL))
    {
     //--- If the program is launched in the tester
     if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
      {
      //--- Emulate funds withdrawal
      TesterWithdrawal(withdrawal);
      }
    }
   //--- Wait for 1/10 of a second
   Sleep(100);
   //--- "Unpress" the button and redraw the chart
   ButtonState(button_name,false);
   ChartRedraw();
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Biên dịch EA, khởi chạy nó trên hedging account và thử các nút:

Thông báo ngắn về các sự kiện tài khoản được hiển thị trên journal tab, trong khi nhận xét biểu đồ mô tả sự kiện cuối cùng xảy ra trên tài khoản.

Bây giờ, hãy chuyển sang netting account và khởi chạy thử nghiệm:

Trong trường hợp này, journal tab chứa các mục liên quan đến các sự kiện position chỉ có thể có trên netting account – bây giờ các position mới được mở, EA hoạt động với một position duy nhất. Tuy nhiên, vé được giao cho nó là khác nhau. Điều này có thể được nhìn thấy ngay từ đầu – sau khi đảo ngược position từ Buy số 2 sang Sell số 3.

What’s next?

Tiếp theo, chúng ta sẽ triển khai theo dõi kích hoạt Order StopLimit và chuẩn bị chức năng để theo dõi orders và position sửa đổi.

Tất cả các tệp của phiên bản hiện tại của thư viện được đính kèm bên dưới cùng với các tệp EA thử nghiệm để bạn kiểm tra và tải xuống.

HotForex tặng thưởng 100% và miễn phí nạp rút tiền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.