Sở hữu ngay máy chủ VPS Robot Forex khi giao dịch tại HotForex

Tóm tắt nội dung bài viết:

 1. Sắp lại cấu trúc thư viện
 2. Lớp sự kiện
 3. Tập hợp các sự kiện giao dịch
 4. Nội dung cho phần tiếp theo

Sắp xếp lại cấu trúc thư viện

Trong các bài viết trước, chúng ta đã bắt đầu tạo một thư viện đa nền tảng lớn nhằm đơn giản hóa việc phát triển các chương trình cho nền tảng MetaTrader 5 và MetaTrader 4. Trong phần 4, chúng ta đã thử nghiệm theo dõi các sự kiện giao dịch trên tài khoản. Trong bài viết phần 5 này, chúng ta sẽ phát triển các lớp sự kiện giao dịch và đặt chúng vào các bộ sưu tập sự kiện. Từ đó, chúng sẽ được gửi đến đối tượng cơ sở của thư viện Engine và biểu đồ chương trình điều khiển.

Nhưng trước tiên, hãy chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển hơn nữa của cấu trúc thư viện.

Vì chúng ta sẽ có rất nhiều bộ sưu tập khác nhau và mỗi bộ sưu tập sẽ chỉ có các đối tượng riêng trong bộ sưu tập này, nên có thể lưu trữ các đối tượng cho mỗi bộ sưu tập trong các thư mục con riêng biệt. Để thực hiện việc này, hãy tạo thư mục Orders Events trong thư mục con Objects của thư mục gốc thư viện DoEAS.

Di chuyển tất cả các lớp được tạo trước đó từ thư mục Objects sang Orders, trong khi đó thư mục Events là để lưu trữ các lớp của các đối tượng sự kiện mà chúng ta sẽ phát triển trong bài viết này.

Ngoài ra, cần di chuyển tệp Select.mqh từ Collections sang Services vì chúng ta sẽ bao gồm một lớp dịch vụ khác cho nó. Lớp có các phương thức để truy cập nhanh vào bất kỳ thuộc tính nào của bất kỳ đối tượng nào từ các bộ sưu tập hiện có và trong tương lai, có nghĩa là nó phải được đặt trong thư mục của các lớp dịch vụ.

Sau khi di chuyển tệp của lớp CSelect và di chuyển các lớp đối tượng thứ tự sang thư mục mới, địa chỉ tương đối của các tệp cần thiết cho quá trình biên dịch của chúng cũng thay đổi. Do đó, hãy di chuyển dọc theo danh sách các lớp đã di chuyển và thay thế địa chỉ của các tệp được bao gồm trong đó:

Trong tệp Order.mqh, thay thế đường dẫn:

#include "..\Services\DELib.mqh" 

bằng lệnh:

#include "..\..\Services\DELib.mqh"

Trong tệp HistoryCollection.mqh, thay thế các đường dẫn sau:

An toàn & bảo mật vốn đầu tư tại HotForex
#include "Select.mqh"
#include "..\Objects\HistoryOrder.mqh"
#include "..\Objects\HistoryPending.mqh"
#include "..\Objects\HistoryDeal.mqh"

bằng

#include "..\Services\Select.mqh"
#include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh"
#include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh"
#include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh"

Trong tệp MarketCollection.mqh, thay thế các đường dẫn

#include "Select.mqh"
#include "..\Objects\MarketOrder.mqh"
#include "..\Objects\MarketPending.mqh"
#include "..\Objects\MarketPosition.mqh"

bằng

#include "..\Services\Select.mqh"
#include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh"
#include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh"
#include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh"

Bây giờ mọi thứ nên được biên dịch mà không có lỗi.

Vì số lượng bộ sưu tập sắp tới là rất lớn và sẽ rất tốt để phân biệt quyền sở hữu danh sách bộ sưu tập dựa trên CArrayObj để xác định danh sách. Mỗi bộ sưu tập có một phương thức trả con trỏ về danh sách bộ sưu tập đầy đủ. Nếu ở đâu đó có một phương thức nhận được một danh sách nhất định của một bộ sưu tập nhất định, thì bên trong phương thức này, chúng ta cần có thể xác định chính xác danh sách được truyền cho phương thức bằng cách thuộc về một bộ sưu tập này hoặc một bộ sưu tập khác để tránh truyền một cờ bổ sung cho biết Loại danh sách được truyền cho phương thức.

May mắn thay, thư viện tiêu chuẩn đã cung cấp công cụ cần thiết cho việc này dưới dạng phương thức ảo Type() trả về ID đối tượng.
Ví dụ: đối với CObject, ID được trả về là 0, trong khi đối với CArrayObj, ID là 0x7778. Vì phương thức này là ảo, điều này cho phép con cháu của các lớp có các phương thức riêng trả về các ID cụ thể.

Tất cả các danh sách bộ sưu tập của chúng ta đều dựa trên lớp CArrayObj. Chúng ta sẽ tạo lớp CListObj của riêng mình, là kế thừa của lớp CArrayObj và ID danh sách được trả về trong phương thức Type() ảo của nó. Bản thân ID được đặt là một hằng số trong hàm tạo của lớp. Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục giành quyền truy cập vào các bộ sưu tập của mình như đối tượng CArrayObj, nhưng bây giờ mỗi danh sách sẽ có ID cụ thể của riêng nó.

Trước tiên, hãy đặt ID danh sách bộ sưu tập cần thiết trong tệp Defines.mqh và thêm macro mô tả chức năng với số dòng lỗi để hiển thị thông báo gỡ lỗi có chứa chuỗi mà thông báo này được gửi từ để xác định vấn đề trong mã trong quá trình gỡ lỗi:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Macro substitutions                       |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Describe the function with the error line number
#define DFUN_ERR_LINE      (__FUNCTION__+(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian" ? ", Page " : ", Line ")+(string)__LINE__+": ")
#define DFUN           (__FUNCTION__+": ")    // "Function description"
#define COUNTRY_LANG       ("Russian")        // Country language
#define END_TIME         (D'31.12.3000 23:59:59')  // End date for requesting account history data
#define TIMER_FREQUENCY     (16)            // Minimal frequency of the library timer in milliseconds
#define COLLECTION_PAUSE     (250)           // Orders and deals collection timer pause in milliseconds
#define COLLECTION_COUNTER_STEP (16)            // Increment of the orders and deals collection timer counter
#define COLLECTION_COUNTER_ID  (1)            // Orders and deals collection timer counter ID
#define COLLECTION_HISTORY_ID  (0x7778+1)         // Historical collection list ID
#define COLLECTION_MARKET_ID   (0x7778+2)         // Market collection list ID
#define COLLECTION_EVENTS_ID   (0x7778+3)         // Events collection list ID
//+------------------------------------------------------------------+

Bây giờ hãy tạo lớp CListObj trong tệp ListObj.mqh trong thư mục Collections. Lớp cơ sở cho nó là CArrayObj:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           ListObj.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Collection lists class                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CListObj : public CArrayObj
 {
private:
  int        m_type;          // List type
public:
  void       Type(const int type)    { this.m_type=type;   }
  virtual int    Type(void)      const { return(this.m_type); }
           CListObj()         { this.m_type=0x7778;  }
 };
//+------------------------------------------------------------------+

Tất cả chúng ta phải làm ở đây là khai báo một thành viên của lớp có chứa loại danh sách, thêm phương thức để xác định loại danh sách và phương thức ảo để trả về nó.

Trong hàm tạo của lớp, đặt loại danh sách mặc định bằng với danh sách CArrajObj. Sau đó, nó có thể được xác định lại từ một chương trình gọi bằng phương thức Type().

Bây giờ chúng ta cần kế thừa tất cả các danh sách bộ sưu tập từ lớp để có thể gán ID tìm kiếm riêng cho từng danh sách. ID đó sẽ cho phép chúng ta theo dõi quyền sở hữu danh sách theo bất kỳ phương thức nào mà danh sách sẽ được chuyển đến.

Mở tệp HistoryCollection.mqh, thêm bao gồm lớp CListObj và kế thừa lớp CHistoryCollection từ CListObj.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "ListObj.mqh"
#include "..\Services\Select.mqh"
#include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh"
#include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh"
#include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Collection of historical orders and deals            |
//+------------------------------------------------------------------+
class CHistoryCollection : public CListObj
 {

Trong hàm tạo của lớp, xác định loại danh sách bộ sưu tập lịch sử mà chúng ta đã chỉ định là COLLMENT_HISTORY_ID trong tệp Defines.mqh:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CHistoryCollection::CHistoryCollection(void) : m_index_deal(0),m_delta_deal(0),m_index_order(0),m_delta_order(0),m_is_trade_event(false)
 {
  this.m_list_all_orders.Sort(#ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE #endif );
  this.m_list_all_orders.Clear();
  this.m_list_all_orders.Type(COLLECTION_HISTORY_ID);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Thực hiện tương tự cho lớp CMarketCollection trong tệp MarketCollection.mqh:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CMarketCollection::CMarketCollection(void) : m_is_trade_event(false),m_is_change_volume(false),m_change_volume_value(0)
 {
  this.m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN);
  this.m_list_all_orders.Clear();
  ::ZeroMemory(this.m_struct_prev_market);
  this.m_struct_prev_market.hash_sum_acc=WRONG_VALUE;
  this.m_list_all_orders.Type(COLLECTION_MARKET_ID);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Bây giờ mỗi danh sách bộ sưu tập có ID đơn giản hóa việc xác định danh sách theo loại của chúng.

Vì chúng ta phải thêm các bộ sưu tập mới để làm việc với các loại dữ liệu mới (bao gồm cả bộ sưu tập sự kiện tài khoản trong bài viết hiện tại), chúng ta sẽ sử dụng bảng liệt kê mới. Để tránh xung đột tên, chúng ta cần thay thế tên của một số thay thế macro được tạo trước đó :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Possible criteria of orders and deals sorting          |
//+------------------------------------------------------------------+
#define FIRST_ORD_DBL_PROP     (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL)
#define FIRST_ORD_STR_PROP     (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL)
enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE
 {
  //--- Sort by integer properties
  SORT_BY_ORDER_TICKET     = 0,           // Sort by order ticket
  SORT_BY_ORDER_MAGIC      = 1,           // Sort by order magic number
  SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN    = 2,           // Sort by order open time
  SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE   = 3,           // Sort by order close time
  SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC  = 4,           // Sort by order open time in milliseconds
  SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5,           // Sort by order close time in milliseconds
  SORT_BY_ORDER_TIME_EXP    = 6,           // Sort by order expiration date
  SORT_BY_ORDER_STATUS     = 7,           // Sort by order status (market order/pending order/deal/balance, credit operation)
  SORT_BY_ORDER_TYPE      = 8,           // Sort by order type
  SORT_BY_ORDER_REASON     = 10,           // Sort by order/position reason/source
  SORT_BY_ORDER_STATE      = 11,           // Sort by order status
  SORT_BY_ORDER_POSITION_ID   = 12,           // Sort by position ID
  SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 13,           // Sort by opposite position ID
  SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER   = 14,           // Sort by order a deal is based on
  SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY   = 15,           // Sort by deal direction – IN, OUT or IN/OUT
  SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE   = 16,           // Sort by position change time in seconds
  SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 17,           // Sort by position change time in milliseconds
  SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM   = 18,           // Sort by parent order ticket
  SORT_BY_ORDER_TICKET_TO    = 19,           // Sort by derived order ticket
  SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT    = 20,           // Sort by order profit in points
  SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL   = 21,           // Sort by order closing by StopLoss flag
  SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP   = 22,           // Sort by order closing by TakeProfit flag
  //--- Sort by real properties
  SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN   = FIRST_ORD_DBL_PROP,   // Sort by open price
  SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE   = FIRST_ORD_DBL_PROP+1,  // Sort by close price
  SORT_BY_ORDER_SL       = FIRST_ORD_DBL_PROP+2,  // Sort by StopLoss price
  SORT_BY_ORDER_TP       = FIRST_ORD_DBL_PROP+3,  // Sort by TakeProfit price
  SORT_BY_ORDER_PROFIT     = FIRST_ORD_DBL_PROP+4,  // Sort by profit
  SORT_BY_ORDER_COMMISSION   = FIRST_ORD_DBL_PROP+5,  // Sort by commission
  SORT_BY_ORDER_SWAP      = FIRST_ORD_DBL_PROP+6,  // Sort by swap
  SORT_BY_ORDER_VOLUME     = FIRST_ORD_DBL_PROP+7,  // Sort by volume
  SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+8,  // Sort by unexecuted volume
  SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL   = FIRST_ORD_DBL_PROP+9,  // Sort by profit+commission+swap criterion
  SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+10, // Sort by Limit order when StopLimit order is activated
  //--- Sort by string properties
  SORT_BY_ORDER_SYMBOL     = FIRST_ORD_STR_PROP,   // Sort by symbol
  SORT_BY_ORDER_COMMENT     = FIRST_ORD_STR_PROP+1,  // Sort by comment
  SORT_BY_ORDER_EXT_ID     = FIRST_ORD_STR_PROP+2  // Sort by order ID in an external trading system
 };

Vì chúng ta hiện đang chỉnh sửa các tệp Defines.mqh, hãy thêm tất cả các liệt kê cần thiết cho các lớp sự kiện và bộ sưu tập sự kiện tài khoản:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Event status                           |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_STATUS
 {
  EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,              // Market position event (opening, partial opening, partial closing, adding volume, reversal)
  EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,               // Market pending order event (placing)
  EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,              // Historical pending order event (removal)
  EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,              // Historical position event (closing)
  EVENT_STATUS_BALANCE,                  // Balance operation event (accruing balance, withdrawing funds and events from the ENUM_DEAL_TYPE enumeration)
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event reason                           |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_REASON
 {
  EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING        = 0,    // Pending order activation
  EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY   = 1,    // Pending order partial activation
  EVENT_REASON_CANCEL             = 2,    // Cancelation
  EVENT_REASON_EXPIRED             = 3,    // Order expiration
  EVENT_REASON_DONE              = 4,    // Request executed in full
  EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY         = 5,    // Request executed partially
  EVENT_REASON_DONE_SL             = 6,    // Closing by StopLoss
  EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY        = 7,    // Partial closing by StopLoss
  EVENT_REASON_DONE_TP             = 8,    // Closing by TakeProfit
  EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY        = 9,    // Partial closing by TakeProfit
  EVENT_REASON_DONE_BY_POS           = 10,   // Closing by an opposite position
  EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS      = 11,   // Partial closing by an opposite position
  EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY      = 12,   // Closing an opposite position by a partial volume
  EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY = 13,   // Partial closing of an opposite position by a partial volume
  //--- Constants related to DEAL_TYPE_BALANCE deal type from the ENUM_DEAL_TYPE enumeration
  EVENT_REASON_BALANCE_REFILL         = 14,   // Refilling the balance
  EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL       = 15,   // Withdrawing funds from the account
  //--- List of constants is relevant to TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT from the ENUM_TRADE_EVENT enumeration and shifted to +13 relative to ENUM_DEAL_TYPE (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3)
  EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT         = 16,   // Accruing credit
  EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE         = 17,   // Additional charges
  EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION       = 18,   // Correcting entry
  EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS          = 19,   // Accruing bonuses
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION        = 20,   // Additional commissions
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY     = 21,   // Commission charged at the end of a trading day
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY    = 22,   // Commission charged at the end of a trading month
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY  = 23,   // Agent commission charged at the end of a trading day
  EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY = 24,   // Agent commission charged at the end of a month
  EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST        = 25,   // Accruing interest on free funds
  EVENT_REASON_BUY_CANCELLED          = 26,   // Canceled buy deal
  EVENT_REASON_SELL_CANCELLED         = 27,   // Canceled sell deal
  EVENT_REASON_DIVIDENT            = 28,   // Accruing dividends
  EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED        = 29,   // Accruing franked dividends
  EVENT_REASON_TAX               = 30    // Tax
 };
#define REASON_EVENT_SHIFT  (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event's integer properties                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER
 {
  EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0,                // Account trading event type (from the ENUM_TRADE_EVENT enumeration)
  EVENT_PROP_TIME_EVENT,                  // Event time in milliseconds
  EVENT_PROP_STATUS_EVENT,                 // Event status (from the ENUM_EVENT_STATUS enumeration)
  EVENT_PROP_REASON_EVENT,                 // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
  EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,               // Deal event type
  EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,              // Deal event ticket
  EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,               // Type of an order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,              // Ticket of an order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,             // Time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,             // Type of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,            // Ticket of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  EVENT_PROP_POSITION_ID,                 // Position ID
  EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,                // Opposite position ID
  EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,                 // Order/deal/position magic number
 }; 
#define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL (14)            // Total number of integer event properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event's real properties                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE
 {
  EVENT_PROP_PRICE_EVENT = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL),   // Price an event occurred at
  EVENT_PROP_PRICE_OPEN,                  // Order/deal/position open price
  EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,                 // Order/deal/position close price
  EVENT_PROP_PRICE_SL,                   // StopLoss order/deal/position price
  EVENT_PROP_PRICE_TP,                   // TakeProfit Order/deal/position
  EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,                // Requested volume
  EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,               // Executed volume
  EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,                // Remaining volume
  EVENT_PROP_PROFIT                    // Profit
 };
#define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL (9)            // Total number of event's real properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event's string properties                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_PROP_STRING
 {
  EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Order symbol
 };
#define EVENT_PROP_STRING_TOTAL   (1)           // Total number of event's string properties
//+------------------------------------------------------------------+
//| Possible event sorting criteria                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define FIRST_EVN_DBL_PROP    (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL)
#define FIRST_EVN_STR_PROP    (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL)
enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE
 {
  //--- Sort by integer properties
  SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT      = 0,          // Sort by event type
  SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT      = 1,          // Sort by event time
  SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT     = 2,          // Sort by event status (from the ENUM_EVENT_STATUS enumeration)
  SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT     = 3,          // Sort by event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
  SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT    = 4,          // Sort by deal event type
  SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT   = 5,          // Sort by deal event ticket
  SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT   = 6,          // Sort by type of an order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION  = 7,          // Sort by type of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT  = 8,          // Sort by a ticket of an order, based on which a deal event is opened (the last position order)
  SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 9,          // Sort by a ticket of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  SORT_BY_EVENT_POSITION_ID      = 10,          // Sort by position ID
  SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID    = 11,          // Sort by opposite position ID
  SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER      = 12,          // Sort by order/deal/position magic number
  SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION  = 13,          // Sort by time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
  //--- Sort by real properties
  SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT    = FIRST_EVN_DBL_PROP,   // Sort by a price an event occurred at
  SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN     = FIRST_EVN_DBL_PROP+1,  // Sort by position open price
  SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE    = FIRST_EVN_DBL_PROP+2,  // Sort by position close price
  SORT_BY_EVENT_PRICE_SL      = FIRST_EVN_DBL_PROP+3,  // Sort by position's StopLoss price
  SORT_BY_EVENT_PRICE_TP      = FIRST_EVN_DBL_PROP+4,  // Sort by position's TakeProfit price
  SORT_BY_EVENT_VOLUME_INITIAL   = FIRST_EVN_DBL_PROP+5,  // Sort by initial volume
  SORT_BY_EVENT_VOLUME       = FIRST_EVN_DBL_PROP+6,  // Sort by the current volume
  SORT_BY_EVENT_VOLUME_CURRENT   = FIRST_EVN_DBL_PROP+7,  // Sort by remaining volume
  SORT_BY_EVENT_PROFIT       = FIRST_EVN_DBL_PROP+8,  // Sort by profit
  //--- Sort by string properties
  SORT_BY_EVENT_SYMBOL       = FIRST_EVN_STR_PROP   // Sort by order/position/deal symbol
 };
//+------------------------------------------------

Ở đây chúng ta có tất cả các trạng thái đối tượng sự kiện có thể (tương tự như trạng thái thứ tự được mô tả trong bài viết đầu tiên ), lý do xảy ra sự kiện, tất cả các thuộc tính sự kiện và tiêu chí để sắp xếp các sự kiện để tìm kiếm theo thuộc tính. Tất cả điều này đã quen thuộc từ các bài viết trước. Chúng ta luôn có thể quay lại từ đầu và làm mới dữ liệu để làm rõ.

Ngoài trạng thái sự kiện cung cấp dữ liệu sự kiện chung, lý do sự kiện (ENUM_EVENT_REASON) đã chứa tất cả các chi tiết về nguồn gốc sự kiện cụ thể.
Ví dụ: nếu một sự kiện có trạng thái vị trí thị trường (EVENT_STATUS_MARKET_POSITION), thì lý do xảy ra sự kiện được chỉ định trong trường đối tượng EVENT_PROP_REASON_EVENT. Nó có thể là kích hoạt đơn đặt hàng đang chờ xử lý (EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) hoặc mở một vị trí theo lệnh thị trường (EVENT_REASON_DONE). Ngoài ra, các sắc thái sau cũng được xem xét: nếu một vị trí được mở một phần (không phải toàn bộ khối lượng lệnh chờ xử lý hoặc thị trường đã được thực thi), lý do sự kiện là EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY hoặc EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, v.v.
Do đó, một đối tượng sự kiện chứa toàn bộ dữ liệu về sự kiện và một thứ tự đã kích hoạt nó. Bên cạnh đó, các sự kiện lịch sử cung cấp dữ liệu về hai đơn hàng – thứ tự vị trí đầu tiên và thứ tự vị trí đóng.
Do đó, dữ liệu về các đơn đặt hàng, giao dịch và vị trí của chính nó trong đối tượng sự kiện cho phép chúng ta theo dõi toàn bộ chuỗi sự kiện vị trí trong toàn bộ lịch sử tồn tại của nó – từ mở đến đóng.

Các hằng số liệt kê ENUM_EVENT_REASON được định vị và đánh số để khi trạng thái sự kiện là “thỏa thuận”, loại giao dịch rơi vào Bảng liệt kê ENUM_DEAL_TYPE trong trường hợp loại giao dịch vượt quá DEAL_TYPE_SELL. Vì vậy, chúng ta kết thúc với các loại hoạt động cân bằng. Mô tả về hoạt động cân bằng được gửi đến lý do sự kiện khi xác định loại giao dịch trong lớp được chuẩn bị để tạo.
Sự thay đổi được thêm vào loại thỏa thuận được tính trong thay thế macro #define REASON_EVENT_SHIFT . Cần thiết lập loại hoạt động cân bằng trong bảng liệt kê ENUM_EVENT_REASON.

Chúng ta hãy thêm các hàm trả về các mô tả về thứ tự , vị trí và loại giao dịch , cũng như hàm trả về tên vị trí tùy thuộc vào loại đơn đặt hàng mở . Tất cả các chức năng được thêm vào tệp DELib.mqh nằm trong thư viện Services . Điều này cho phép đầu ra thuận tiện của các đơn đặt hàng, vị trí và giao dịch.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the order name                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
 {
  string pref=(#ifdef __MQL5__ "Market order" #else "Position" #endif );
  return
   (
   type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT    ? "Buy Limit"                         :
   type==ORDER_TYPE_BUY_STOP    ? "Buy Stop"                         :
   type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT   ? "Sell Limit"                        :
   type==ORDER_TYPE_SELL_STOP    ? "Sell Stop"                         :
  #ifdef __MQL5__
   type==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ? "Buy Stop Limit"                      :
   type==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? "Sell Stop Limit"                      :
   type==ORDER_TYPE_CLOSE_BY    ? TextByLanguage("Закрывающий ордер","Order for closing by") : 
  #else 
   type==ORDER_TYPE_BALANCE     ? TextByLanguage("Балансовая операция","Balance operation")  :
   type==ORDER_TYPE_CREDIT     ? TextByLanguage("Кредитная операция","Credit operation")   :
  #endif 
   type==ORDER_TYPE_BUY       ? pref+" Buy"                         :
   type==ORDER_TYPE_SELL      ? pref+" Sell"                        : 
   TextByLanguage("Неизвестный тип ордера","Unknown order type")
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the position name                     |
//+------------------------------------------------------------------+
string PositionTypeDescription(const ENUM_POSITION_TYPE type)
 {
  return
   (
   type==POSITION_TYPE_BUY  ? "Buy" :
   type==POSITION_TYPE_SELL  ? "Sell" : 
   TextByLanguage("Неизвестный тип позиции","Unknown position type")
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the deal name                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)
 {
  return
   (
   type==DEAL_TYPE_BUY            ? TextByLanguage("Сделка на покупку","Buy deal") :
   type==DEAL_TYPE_SELL           ? TextByLanguage("Сделка на продажу","Sell deal") :
   type==DEAL_TYPE_BALANCE          ? TextByLanguage("Балансовая операция","Balance operation") :
   type==DEAL_TYPE_CREDIT          ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") :
   type==DEAL_TYPE_CHARGE          ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") :
   type==DEAL_TYPE_CORRECTION        ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") :
   type==DEAL_TYPE_BONUS           ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") :
   type==DEAL_TYPE_COMMISSION        ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional comissions") :
   type==DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY     ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") :
   type==DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY    ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") :
   type==DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY  ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") :
   type==DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") :
   type==DEAL_TYPE_INTEREST         ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Agency commission charged at the end of month") :
   type==DEAL_TYPE_BUY_CANCELED       ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy transaction") :
   type==DEAL_TYPE_SELL_CANCELED       ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell transaction") :
   type==DEAL_DIVIDEND            ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") :
   type==DEAL_DIVIDEND_FRANKED        ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") :
   type==DEAL_TAX              ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : 
   TextByLanguage("Неизвестный тип сделки","Unknown deal type")
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the position type by the order type            |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_POSITION_TYPE PositionTypeByOrderType(ENUM_ORDER_TYPE type_order)
 {
  if(
   type_order==ORDER_TYPE_BUY       ||
   type_order==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT    ||
   type_order==ORDER_TYPE_BUY_STOP
  #ifdef __MQL5__              ||
   type_order==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
  #endif 
   ) return POSITION_TYPE_BUY;
  else if(
   type_order==ORDER_TYPE_SELL      ||
   type_order==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT   ||
   type_order==ORDER_TYPE_SELL_STOP
  #ifdef __MQL5__              ||
   type_order==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
  #endif 
   ) return POSITION_TYPE_SELL;
  return WRONG_VALUE;
 }

Khi kiểm tra lớp tập hợp sự kiện, một vấn đề rất khó chịu đã được phát hiện: khi tạo danh sách các đơn đặt hàng và giao dịch trong thiết bị đầu cuối bằng HistorySelect() và quyền truy cập tiếp theo vào các yếu tố mới của danh sách, tôi phát hiện ra rằng các đơn hàng được liệt kê không phải bởi thứ tự xảy ra sự kiện nhưng theo thời gian vị trí của họ. Hãy để tôi giải thích:

 1. mở một vị trí,
 2. đặt hàng chờ xử lý ngay lập tức,
 3. đóng một phần của một vị trí,
 4. chờ cho đến khi một lệnh chờ được kích hoạt

Chuỗi các sự kiện trong lịch sử dự kiến ​​sẽ như sau:
mở một vị trí, đặt hàng, đóng một phần, kích hoạt đơn hàng – theo thứ tự tiến hành các hoạt động theo thời gian. Nhưng hóa ra chuỗi các sự kiện theo thứ tự chung và lịch sử thỏa thuận như sau:

 1. mở một vị trí
 2. đặt hàng
 3. đặt hàng kích hoạt
 4. đóng cửa một phần

Nói cách khác, lịch sử của các đơn đặt hàng và giao dịch sống cuộc sống của chính họ trong thiết bị đầu cuối và không tương quan với nhau, điều này cũng hợp lý vì đây là hai danh sách có lịch sử riêng của họ.

Lớp tập hợp các đơn đặt hàng và giao dịch được thực hiện theo cách mà khi thay đổi bất kỳ danh sách (đơn hàng hoặc giao dịch) nào, sự kiện cuối cùng trên tài khoản được đọc để không liên tục quét lịch sử, rất tốn kém. Nhưng xem xét những điều trên và khi tiến hành các hoạt động thương mại, chúng ta không theo dõi chuỗi hành động. Chúng ta chỉ cần đặt hàng và chờ kích hoạt. Sau khi mở một vị trí, chúng ta làm việc độc quyền với nó. Trong trường hợp đó, tất cả các sự kiện sẽ được đặt theo thứ tự yêu cầu cho phép theo dõi chúng. Tuy nhiên, điều này là không đủ. Chúng ta cần phải làm việc theo bất kỳ trình tự nào, và chương trình sẽ có thể tìm đúng sự kiện và chỉ vào nó một cách chính xác.

Dựa trên những điều trên, tôi đã cải thiện các đơn đặt hàng lịch sử và lớp thu thập sự kiện. Bây giờ nếu một sự kiện không theo thứ tự xuất hiện, lớp sẽ tìm thấy thứ tự cần thiết, tạo đối tượng của nó và đưa nó vào danh sách để là sự kiện cuối cùng, để lớp tập hợp sự kiện luôn có thể xác định chính xác sự kiện đã xảy ra cuối cùng.

Để triển khai tính năng này, hãy thêm ba phương thức mới vào phần riêng tư của lớp thu thập đơn đặt hàng và giao dịch lịch sử:

//--- Return the flag of the order object by its type and ticket in the list of historical orders and deals
  bool       IsPresentOrderInList(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE type);
//--- Return the "lost" order type and ticket
  ulong       OrderSearch(const int start,ENUM_ORDER_TYPE &order_type);
//--- Create the order object and place it to the list
  bool       CreateNewOrder(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE order_type);

và thực hiện của họ ngoài cơ thể lớp là tốt.

Phương thức trả về cờ của sự hiện diện của đối tượng thứ tự trong danh sách theo vé và loại:

//+-----------------------------------------------------------------------------+
//| Return the flag of the order object presence in the list by type and ticket |
//+-----------------------------------------------------------------------------+
bool CHistoryCollection::IsPresentOrderInList(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE type)
 {
  CArrayObj* list=dynamic_cast<CListObj*>(&this.m_list_all_orders);
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,type,EQUAL);
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL);
  return(list.Total()>0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Tạo con trỏ vào danh sách bằng cách sử dụng kiểu chữ động (gửi danh sách CArrayObj đến lớp CSelect, trong khi danh sách bộ sưu tập thuộc loại CListObj và được kế thừa từ CArrayObj)
Chỉ để lại các đơn đặt hàng có loại được truyền cho phương thức bởi đầu vào.
Chỉ để lại đơn đặt hàng có vé được chuyển đến phương thức bằng đầu vào.
Nếu một đơn đặt hàng như vậy tồn tại (danh sách lớn hơn 0), trả về true.

Phương thức trả về một loại và một phương thức của một đơn đặt hàng, không phải là phương thức cuối cùng trong danh sách đầu cuối, nhưng không có trong danh sách bộ sưu tập:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the "lost" order's type and ticket            |
//+------------------------------------------------------------------+
ulong CHistoryCollection::OrderSearch(const int start,ENUM_ORDER_TYPE &order_type)
 {
  ulong order_ticket=0;
  for(int i=start-1;i>=0;i--)
   {
   ulong ticket=::HistoryOrderGetTicket(i);
   if(ticket==0)
     continue;
   ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)::HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE);
   if(this.IsPresentOrderInList(ticket,type))
     continue;
   order_ticket=ticket;
   order_type=type;
   }
  return order_ticket;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Chỉ mục của lệnh cuối cùng được chuyển đến danh sách thứ tự đầu cuối. Vì chỉ mục chỉ định thứ tự đã có trong bộ sưu tập, nên vòng lặp tìm kiếm phải được bắt đầu từ thứ tự trước đó trong danh sách (start-1).
Vì thứ tự cần thiết thường nằm ở gần cuối danh sách, hãy tìm kiếm một đơn hàng có vé và loại vắng mặt trong bộ sưu tập trong vòng lặp từ cuối danh sách bằng phương thức IsPftimeOrderInList(). Nếu đơn hàng có mặt trong bộ sưu tập, hãy kiểm tra cái tiếp theo. Ngay khi có một đơn đặt hàng bị thiếu trong bộ sưu tập, hãy viết vé và nhập và gửi lại cho chương trình gọi. Vé được trả về theo kết quả phương thức, trong khi loại được trả về trong biến thông qua liên kết.

Vì bây giờ chúng ta cần tạo các đối tượng thứ tự ở một vài nơi trong lớp (khi xác định một thứ tự mới và khi tìm kiếm một ‘mất’), chúng ta hãy tạo một phương thức riêng biệt tạo một đối tượng thứ tự và đặt nó vào danh sách bộ sưu tập:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create an order object and place it to the list         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CHistoryCollection::CreateNewOrder(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE order_type)
 {
  COrder* order=NULL;
  if(order_type==ORDER_TYPE_BUY)
   {
   order=new CHistoryOrder(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
  else if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
   {
   order=new CHistoryPending(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
  else if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
   {
   order=new CHistoryPending(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
  else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL)
   {
   order=new CHistoryOrder(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
  else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
   {
   order=new CHistoryPending(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
  else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
   {
   order=new CHistoryPending(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
#ifdef __MQL5__
  else if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT)
   {
   order=new CHistoryPending(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
  else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT)
   {
   order=new CHistoryPending(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
  else if(order_type==ORDER_TYPE_CLOSE_BY)
   {
   order=new CHistoryOrder(order_ticket);
   if(order==NULL)
     return false;
   }
#endif 
  if(this.m_list_all_orders.InsertSort(order))
   return true;
  else
   {
   delete order;
   return false;
   }
  return false;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Ở đây tất cả đều đơn giản và rõ ràng: phương thức nhận được một vé đặt hàng và loại, và một đối tượng đơn hàng mới được tạo tùy thuộc vào loại đơn đặt hàng. Nếu đối tượng không thể được tạo, false được trả về ngay lập tức. Nếu đối tượng được tạo thành công, nó được đặt vào bộ sưu tập và true được trả về. Nếu nó không thể được đặt vào bộ sưu tập, một đối tượng mới được tạo sẽ bị xóa và trả về false.

Hãy thay đổi phương thức lớp bộ sưu tập Làm mới(), vì ‘mất’ của một đơn đặt hàng cần được xử lý:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update the list of orders and deals               |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHistoryCollection::Refresh(void)
 {
#ifdef __MQL4__
  int total=::OrdersHistoryTotal(),i=m_index_order;
  for(; i<total; i++)
   {
   if(!::OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue;
   ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)::OrderType();
   //--- Closed positions and balance/credit operations
   if(order_type<ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type>ORDER_TYPE_SELL_STOP)
    {
     CHistoryOrder *order=new CHistoryOrder(::OrderTicket());
     if(order==NULL) continue;
     if(!this.m_list_all_orders.InsertSort(order))
      {
      ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Failed to add order to list"));
      delete order;
      }
    }
   else
    {
     //--- Removed pending orders
     CHistoryPending *order=new CHistoryPending(::OrderTicket());
     if(order==NULL) continue;
     if(!this.m_list_all_orders.InsertSort(order))this.m_list_all_orders.Type()
      {
      ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Failed to add order to list"));
      delete order;
      }
    }
   }
//---
  int delta_order=i-m_index_order;
  this.m_index_order=i;
  this.m_delta_order=delta_order;
  this.m_is_trade_event=(this.m_delta_order!=0 ? true : false);
//--- __MQL5__
#else 
  if(!::HistorySelect(0,END_TIME)) return;
//--- Orders
  int total_orders=::HistoryOrdersTotal(),i=m_index_order;
  for(; i<total_orders; i++)
   {
   ulong order_ticket=::HistoryOrderGetTicket(i);
   if(order_ticket==0) continue;
   ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)::HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_TYPE);
   if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL || type==ORDER_TYPE_CLOSE_BY)
    {
     //--- If there is no order of this type and with this ticket in the list, create an order object and add it to the list
     if(!this.IsPresentOrderInList(order_ticket,type))
      {
      if(!this.CreateNewOrder(order_ticket,type))
        ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to list"));
      }
     //--- Such an order is already present in the list, which means the necessary order is not the last one in the history list. Let's find it
     else
      {
      ENUM_ORDER_TYPE type_lost=WRONG_VALUE;
      ulong ticket_lost=this.OrderSearch(i,type_lost);
      if(ticket_lost>0 && !this.CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost))
        ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to list"));
      }
    }
   else
    {
     //--- If there is no pending order of this type and with this ticket in the list, create an order object and add it to the list
     if(!this.IsPresentOrderInList(order_ticket,type))
      {
      if(!this.CreateNewOrder(order_ticket,type))
        ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to list"));
      }
     //--- Such an order is already present in the list, which means the necessary order is not the last one in the history list. Let's find it
     else
      {
      ENUM_ORDER_TYPE type_lost=WRONG_VALUE;
      ulong ticket_lost=this.OrderSearch(i,type_lost);
      if(ticket_lost>0 && !this.CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost))
        ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to list"));
      }
    }
   }
//--- save the index of the last added order and the difference as compared to the previous check
  int delta_order=i-this.m_index_order;
  this.m_index_order=i;
  this.m_delta_order=delta_order;

//--- Deals
  int total_deals=::HistoryDealsTotal(),j=m_index_deal;
  for(; j<total_deals; j++)
   {
   ulong deal_ticket=::HistoryDealGetTicket(j);
   if(deal_ticket==0) continue;
   CHistoryDeal *deal=new CHistoryDeal(deal_ticket);
   if(deal==NULL) continue;
   if(!this.m_list_all_orders.InsertSort(deal))
    {
     ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить сделку в список","Could not add deal to list"));
     delete deal;
    }
   }
//--- save the index of the last added deal and the difference as compared to the previous check
  int delta_deal=j-this.m_index_deal;
  this.m_index_deal=j;
  this.m_delta_deal=delta_deal;
//--- Set the new event flag in history
  this.m_is_trade_event=(this.m_delta_order+this.m_delta_deal);
#endif 
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Khối xử lý các đơn đặt hàng mới cho MQL5 đã được thay đổi trong phương thức. Tất cả các thay đổi được thực hiện được mô tả bởi các bình luận và được tô sáng trong văn bản liệt kê.

Hãy thêm định nghĩa phương thức để tìm kiếm các đơn hàng tương tự trong phần công khai của lớp COrder:

//--- Compare COrder by all properties (to search for equal event objects)
  bool       IsEqual(COrder* compared_order) const;

 và việc thực hiện nó ngoài lớp chính:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Compare COrder objects by all properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool COrder::IsEqual(COrder *compared_order) const
 {
  int beg=0, end=ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_ORDER_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=ORDER_PROP_STRING_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_ORDER_PROP_STRING prop=(ENUM_ORDER_PROP_STRING)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Phương thức đi qua tất cả các thuộc tính của đối tượng thứ tự hiện tại và thứ tự so sánh được truyền cho phương thức bởi con trỏ trong một vòng lặp.
Ngay khi bất kỳ thuộc tính nào của đơn hàng hiện tại không bằng cùng một thuộc tính của đơn hàng được so sánh được phát hiện, sai được trả về có nghĩa là các đơn đặt hàng không bằng nhau.

Lớp sự kiện

Giai đoạn chuẩn bị hoàn tất. Hãy bắt đầu tạo các lớp đối tượng sự kiện.

Chúng ta sẽ làm chính xác như khi tạo các lớp thứ tự. Chúng ta sẽ phát triển một lớp sự kiện cơ bản và năm lớp con cháu được mô tả bởi các trạng thái của chúng:

 • vị trí mở sự kiện,
 • vị trí đóng sự kiện,
 • sự kiện đặt hàng chờ xử lý,
 • sự kiện loại bỏ đơn đặt hàng đang chờ xử lý,
 • sự kiện cân bằng hoạt động

Trong thư mục Sự kiện được tạo trước đó của thư mục Objects thư viện, hãy tạo một lớp CEvent mới được kế thừa từ lớp cơ sở CObject. Trong mẫu lớp mới được tạo, thiết lập các bao gồm cần thiết của tệp chức năng dịch vụ, các lớp thu thập đơn hàng, cũng như các thành viên và phương thức của lớp riêng tư và được bảo vệ:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                            Event.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
#property strict  // Necessary for mql4
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Object.mqh>
#include "\..\..\Services\DELib.mqh"
#include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh"
#include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Abstract event class                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEvent : public CObject
 {
private:
  int        m_event_code;                  // Event code
//--- Return the index of the array the event's (1) double and (2) string properties are located at
  int        IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;             }
  int        IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; }
protected:
  ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event;                 // Trading event
  long       m_chart_id;                   // Control program chart ID
  int        m_digits_acc;                  // Number of decimal places for the account currency
  long       m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL];     // Event integer properties
  double      m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL];     // Event real properties
  string      m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL];     // Event string properties
//--- return the flag presence in the trading event
  bool       IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code;      }

  //--- Protected parametric constructor
           CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket);
public:
//--- Default constructor
           CEvent(void){;}
 
//--- Set event's (1) integer, (2) real and (3) string properties
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value) { this.m_long_prop[property]=value;           }
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value){ this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value;  }
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value){ this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value;  }
//--- Return the event's (1) integer, (2) real and (3) string properties from the property array
  long       GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)   const { return this.m_long_prop[property];           }
  double      GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)    const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)];  }
  string      GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)    const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)];  }

//--- Return the flag of the event supporting the property
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)    { return true; }
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)     { return true; }
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)     { return true; }

//--- Set the control program chart ID
  void       SetChartID(const long id)                { this.m_chart_id=id;                  }
//--- Decode the event code and set the trading event, (2) return the trading event
  void       SetTypeEvent(void);
  ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent(void)                  const { return this.m_trade_event;               }
//--- Send the event to the chart (implementation in descendant classes)
  virtual void   SendEvent(void) {;}

//--- Compare CEvent objects by a specified property (to sort the lists by a specified event object property)
  virtual int    Compare(const CObject *node,const int mode=0) const;
//--- Compare CEvent objects by all properties (to search for equal event objects)
  bool       IsEqual(CEvent* compared_event) const;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Methods of simplified access to event object properties     |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Return (1) event type, (2) event time in milliseconds, (3) event status, (4) event reason, (5) deal type, (6) deal ticket, 
//--- (7) order type, based on which a deal was executed, (8) position opening order type, (9) position last order ticket, 
//--- (10) position first order ticket, (11) position ID, (12) opposite position ID, (13) magic number, (14) position open time

  ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void)                  const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT);   }
  long       TimeEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT);            }
  ENUM_EVENT_STATUS Status(void)                    const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); }
  ENUM_EVENT_REASON Reason(void)                    const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); }
  long       TypeDeal(void)                   const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);         }
  long       TicketDeal(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT);        }
  long       TypeOrderEvent(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT);         }
  long       TypeOrderPosition(void)              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION);       }
  long       TicketOrderEvent(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT);        }
  long       TicketOrderPosition(void)             const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION);      }
  long       PositionID(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID);           }
  long       PositionByID(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID);          }
  long       Magic(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER);           }
  long       TimePosition(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION);       }
  
//--- Return (1) the price the event occurred at, (2) open price, (3) close price,
//--- (4) StopLoss price, (5) TakeProfit price, (6) profit, (7) requested volume, (8), executed volume, (9) remaining volume
  double      PriceEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT);           }
  double      PriceOpen(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN);            }
  double      PriceClose(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE);           }
  double      PriceStopLoss(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL);             }
  double      PriceTakeProfit(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP);             }
  double      Profit(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT);              }
  double      VolumeInitial(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL);          }
  double      VolumeExecuted(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED);         }
  double      VolumeCurrent(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT);          }
  
//--- Return a symbol
  string      Symbol(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL);              }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Descriptions of order object properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Return description of the order's (1) integer, (2) real and (3) string properties
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property);
//--- Return the event's (1) status and (2) type
  string      StatusDescription(void)     const;
  string      TypeEventDescription(void)    const;
//--- Return the name of an (1) order/position/deal, (2) parent order, (3) position
  string      TypeOrderDescription(void)    const;
  string      TypeOrderBasedDescription(void) const;
  string      TypePositionDescription(void)  const;
//--- Return the name of the deal/order/position reason
  string      ReasonDescription(void)     const;

//--- Display (1) description of order properties (full_prop=true - all properties, false - only supported ones),
//--- (2) short event message (implementation in the class descendants) in the journal
  void       Print(const bool full_prop=false);
  virtual void   PrintShort(void) {;}
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket) : m_event_code(event_code)
 {
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT]    = event_status;
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket;
  this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
  this.m_chart_id=::ChartID();
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Nhà xây dựng nhận trạng thái sự kiện, mã sự kiện giao dịch và đơn đặt hàng hoặc vé giao dịch đã kích hoạt sự kiện.

Ở đây hầu như tất cả đều tương tự như một hàm tạo được bảo vệ của lớp COrder được xem xét trước đó trong phần đầu tiên của mô tả thư viện.

Sự khác biệt là chỉ có hai thuộc tính sự kiện được điền vào hàm tạo của lớp được bảo vệ. Đây là trạng thái sự kiện và vé của một đơn đặt hàng/thỏa thuận đã kích hoạt sự kiện. Loại sự kiện được phát hiện và lưu trong phương thức lớp SetTypeEvent() dựa trên mã sự kiện được truyền cho hàm tạo. Tất cả các thuộc tính sự kiện khác được phát hiện từ trạng thái của các đơn đặt hàng và giao dịch liên quan đến sự kiện và được đặt riêng bởi các phương thức lớp tương ứng. Điều này được thực hiện bởi vì các sự kiện sẽ được phát hiện trong lớp tập hợp sự kiện có phương thức thiết lập tất cả các thuộc tính cho một sự kiện mới được tạo.

Chúng tôi đã xem xét mã sự kiện (m_event_code), cũng như điền và giải thích nó trong phần thứ tư của mô tả thư viện. Chúng ta đã chuyển nó ở đây từ lớp CEngine vì nó được đặt vào lớp cơ sở thư viện trên cơ sở tạm thời để kiểm tra làm việc với các sự kiện. Bây giờ nó sẽ được tính toán trong lớp tập hợp sự kiện và được chuyển đến hàm tạo của lớp khi tạo một đối tượng sự kiện.
Bản thân sự kiện giao dịch (m_trade_event) được biên dịch bằng cách giải mã mã sự kiện trong phương thức SetTypeEvent(), Chúng ta đã mô tả phương thức giải mã mã sự kiện trong bài viết thứ tư.
Chúng ta cần ID biểu đồ chương trình điều khiển (m_chart_id) để gửi thông điệp tùy chỉnh về các sự kiện tới nó.
Số lượng vị trí thập phân cho tiền tệ tài khoản (m_digits_acc) là cần thiết để hiển thị chính xác các thông báo về các sự kiện cho tạp chí.

Các phương thức so sánh các thuộc tính sự kiện đối tượng So sánh() và IsEqual() khá đơn giản và minh bạch. Chúng ta đã xem xét phương thức So sánh() trong phần đầu tiên của mô tả thư viện. Nó tương tự như một trong những đối tượng COrder. So với phương thức đầu tiên so sánh hai đối tượng chỉ bằng một trong các thuộc tính, IsEqual() so sánh hai đối tượng này theo tất cả các trường. Nếu tất cả các trường của hai đối tượng là tương tự nhau (mỗi thuộc tính của đối tượng hiện tại bằng với thuộc tính phù hợp của đối tượng được so sánh), thì cả hai đối tượng đều giống hệt nhau. Phương thức kiểm tra tất cả các thuộc tính của hai đối tượng trong một vòng lặp và trả về false ngay khi phát hiện ra sự khác biệt. Không có điểm nào trong việc kiểm tra thêm vì một trong các thuộc tính đối tượng không còn bằng với thuộc tính tương tự của đối tượng được so sánh.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Compare CEvent objects by a specified property          |
//+------------------------------------------------------------------+
int CEvent::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const
 {
  const CEvent *event_compared=node;
//--- compare integer properties of two events
  if(mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL)
   {
   long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode);
   long value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
   }
//--- compare integer properties of two objects
  if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL)
   {
   double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode);
   double value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
   }
//--- compare string properties of two objects
  else if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL)
   {
   string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode);
   string value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
   }
  return 0;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Compare CEvent events by all properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) const
 {
  int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về phương thức SetTypeEvent()

Tất cả các kiểm tra và hành động cần thiết được đặt trực tiếp trong các nhận xét mã:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Decode the event code and set a trading event          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::SetTypeEvent(void)
 {
//--- Pending order placed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Pending order removed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Position opened (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED))
   {
   //--- If the pending order is activated by a price
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "pending order activated" or "pending order partially activated" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- check the partial opening flag and set the "Position opened" or "Position partially opened" trading event
   this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL);
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Position closed (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED))
   {
   //--- if a position is closed by StopLoss
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by StopLoss" or "Position partially closed by StopLoss" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by TakeProfit
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "Position closed by TakeProfit" or "Position partially closed by TakeProfit" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by an opposite one
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS))
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "Position closed by opposite one" or "Position partially closed by opposite one" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- If a position is closed
   else
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "Position closed" or "Position partially closed" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   }
//--- Balance operation on the account (clarify the event by deal type)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE)
   {
   //--- Initialize a trading event
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;
   //--- Take a deal type
   ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);
   //--- if a deal is a balance operation
   if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- check the deal profit and set an event (funds deposit or withdrawal)
     this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL);
    }
   //--- The remaining balance operation types match the ENUM_DEAL_TYPE enumeration starting from DEAL_TYPE_CREDIT
   else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- set the event
     this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type;
    }
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Ở đây tất cả đều đơn giản: một mã sự kiện được truyền cho phương thức và các cờ mã sự kiện sau đó được kiểm tra. Nếu mã có cờ kiểm tra, sự kiện giao dịch thích hợp được đặt. Vì mã sự kiện có thể có nhiều cờ, tất cả các cờ có thể cho sự kiện được kiểm tra và loại sự kiện được xác định từ sự kết hợp của chúng. Tiếp theo, loại sự kiện được thêm vào biến lớp thích hợp và được nhập vào thuộc tính của đối tượng sự kiện (EVENT_PROP_TYPE_EVENT).

Chúng ta hãy xem danh sách các phương thức lớp còn lại:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's integer property      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  return
   (
   property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT       ? TextByLanguage("Тип события","Event type")+": "+this.TypeEventDescription()                            :
   property==EVENT_PROP_TIME_EVENT       ? TextByLanguage("Время события","Time of event")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))                  :
   property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT      ? TextByLanguage("Статус события","Status of event")+": \""+this.StatusDescription()+"\""                       :
   property==EVENT_PROP_REASON_EVENT      ? TextByLanguage("Причина события","Reason of event")+": "+this.ReasonDescription()                          :
   property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT     ? TextByLanguage("Тип сделки","Deal's type")+": "+DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(property))           :
   property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT    ? TextByLanguage("Тикет сделки","Deal's ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                       :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT    ? TextByLanguage("Тип ордера события","Event's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property))  :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION   ? TextByLanguage("Тип ордера позиции","Position's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) :
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION  ? TextByLanguage("Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)       :
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT   ? TextByLanguage("Тикет ордера события","Event's order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                :
   property==EVENT_PROP_POSITION_ID       ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                    :
   property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID     ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property)         :
   property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER       ? TextByLanguage("Магический номер","Magic number")+": "+(string)this.GetProperty(property)                      :
   property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION   ? TextByLanguage("Время открытия позиции","Position open time")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))         :
   ""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's real property       |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  int dg=(int)::SymbolInfoInteger(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS);
  int dgl=(int)DigitsLots(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL));
  return
   (
   property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT    ? TextByLanguage("Цена события","Price at the time of event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) :
   property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN    ? TextByLanguage("Цена открытия","Open price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)          :
   property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE    ? TextByLanguage("Цена закрытия","Close price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)          :
   property==EVENT_PROP_PRICE_SL     ? TextByLanguage("Цена StopLoss","StopLoss price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)        :
   property==EVENT_PROP_PRICE_TP     ? TextByLanguage("Цена TakeProfit","TakeProfit price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)      :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL  ? TextByLanguage("Начальный объём","Initial volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)       :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED  ? TextByLanguage("Исполненный объём","Executed volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)     :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT  ? TextByLanguage("Оставшийся объём","Remaining volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)     :
   property==EVENT_PROP_PROFIT      ? TextByLanguage("Профит","Profit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits_acc)        :
   ""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's string property      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)
 {
  return TextByLanguage("Символ","Symbol")+": \""+this.GetProperty(property)+"\"";
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the event status name                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::StatusDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT);
  return
   (
   status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING  ? TextByLanguage("Установлен отложенный ордер","Pending order placed") :
   status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION  ? TextByLanguage("Открыта позиция","Position opened")         :
   status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING  ? TextByLanguage("Удален отложенный ордер","Pending order removed")  :
   status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage("Закрыта позиция","Position closed")         :
   status==EVENT_STATUS_BALANCE      ? TextByLanguage("Балансная операция","Balance operation")       :
   ""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the trading event name                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeEventDescription(void) const
 {
  ENUM_TRADE_EVENT event=this.TypeEvent();
  return
   (
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED      ? TextByLanguage("Отложенный ордер установлен","Pending order placed")                 :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED      ? TextByLanguage("Отложенный ордер удалён","Pending order removed")                   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT         ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                             :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE         ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                      :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION       ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                         :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS          ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                            :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION        ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY     ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")           :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY    ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")              :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY  ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission")   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")      :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST        ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")             :
   event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                    :
   event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED         ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                   :
   event==TRADE_EVENT_DIVIDENT            ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                     :
   event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED        ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations")  :
   event==TRADE_EVENT_TAX               ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                           :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL     ? TextByLanguage("Пополнение средств на балансе","Balance refill")                   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL   ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals")                       :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED     ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой","Pending order activated")            :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой частично","Pending order activated partially")   :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED         ? TextByLanguage("Позиция открыта","Position opened")                         :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL     ? TextByLanguage("Позиция открыта частично","Position opened partially")                :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED         ? TextByLanguage("Позиция закрыта","Position closed")                          :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL     ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично","Position closed partially")                :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS     ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position")          :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position") :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL      ? TextByLanguage("Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss")              :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP      ? TextByLanguage("Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit")            :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL  ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss")    :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP  ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit")  :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED        ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal")                        :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD       ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position")                 :
   TextByLanguage("Нет торгового события","No trade event")
   );  
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order/position/deal            |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status();
  return
   (
   status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT))   :
   status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) :
   status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown"
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the parent order               |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderBasedDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the position name                     |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypePositionDescription(void) const
 {
  ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION));
  return PositionTypeDescription(type);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the deal/order/position reason        |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::ReasonDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason();
  return 
   (
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING        ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated")              :
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY   ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered")  :
   reason==EVENT_REASON_CANCEL              ? TextByLanguage("Отмена","Canceled")                                :
   reason==EVENT_REASON_EXPIRED             ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired")                          :
   reason==EVENT_REASON_DONE               ? TextByLanguage("Запрос выполнен полностью","Request fully executed")              :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY          ? TextByLanguage("Запрос выполнен частично","Request partially executed")             :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL             ? TextByLanguage("закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered")                :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered")       :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP             ? TextByLanguage("закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered")              :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered")     :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS           ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position")            :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS      ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position")  :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY      ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position") :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position") :
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL          ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill")                       :
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL        ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals from balance")             :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT          ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                           :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE          ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                     :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION        ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                        :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS          ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                           :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION        ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                 :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY     ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")          :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY    ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")            :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY  ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission")  :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")    :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST         ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")            :
   reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                  :
   reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                  :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT             ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                    :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED         ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") :
   reason==EVENT_REASON_TAX               ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                         :
   EnumToString(reason)
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display the event properties in the journal           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::Print(const bool full_prop=false)
 {
  ::Print("============= ",TextByLanguage("Начало списка параметров события: \"","Beginning of event parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" =============");
  int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
   ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
  ::Print("------");
  beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
   ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
  ::Print("------");
  beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
   ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
  ::Print("================== ",TextByLanguage("Конец списка параметров: \"","End of parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ==================\n");
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Logic của tất cả các phương thức này tương tự như một trong các phương thức xuất dữ liệu thứ tự đã được mô tả. Do đó, chúng ta sẽ không tập trung vào chúng vì mọi thứ khá đơn giản và dễ hiểu ở đây.

Danh sách lớp sự kiện đầy đủ:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                            Event.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
#property strict  // Necessary for mql4
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Object.mqh>
#include "\..\..\Services\DELib.mqh"
#include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh"
#include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Abstract event class                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEvent : public CObject
 {
private:
  int        m_event_code;                  // Event code
//--- Return the index of the array the event's (1) double and (2) string properties are located at
  int        IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;             }
  int        IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; }
protected:
  ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event;                 // Trading event
  long       m_chart_id;                   // Control program chart ID
  int        m_digits_acc;                  // Number of decimal places for the account currency
  long       m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL];     // Event integer properties
  double      m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL];     // Event real properties
  string      m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL];     // Event string properties
//--- return the flag presence in the trading event
  bool       IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code;      }

  //--- Protected parametric constructor
           CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket);
public:
//--- Default constructor
           CEvent(void){;}
 
//--- Set event's (1) integer, (2) real and (3) string properties
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value) { this.m_long_prop[property]=value;           }
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value){ this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value;  }
  void       SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value){ this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value;  }
//--- Return the event's (1) integer, (2) real and (3) string properties from the property array
  long       GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)   const { return this.m_long_prop[property];           }
  double      GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)    const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)];  }
  string      GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)    const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)];  }

//--- Return the flag of the event supporting the property
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)    { return true; }
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)     { return true; }
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)     { return true; }

//--- Set the control program chart ID
  void       SetChartID(const long id)                { this.m_chart_id=id;                  }
//--- Decode the event code and set the trading event, (2) return the trading event
  void       SetTypeEvent(void);
  ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent(void)                  const { return this.m_trade_event;               }
//--- Send the event to the chart (implementation in the class descendants)
  virtual void   SendEvent(void) {;}

//--- Compare CEvent objects by a specified property (to sort the lists by a specified event object property)
  virtual int    Compare(const CObject *node,const int mode=0) const;
//--- Compare CEvent objects by all properties (to search for equal event objects)
  bool       IsEqual(CEvent* compared_event);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Methods of simplified access to event object properties     |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Return (1) event type, (2) event time in milliseconds, (3) event status, (4) event reason, (5) deal type, (6) deal ticket, 
//--- (7) order type, based on which a deal was executed, (8) position opening order type, (9) position last order ticket, 
//--- (10) position first order ticket, (11) position ID, (12) opposite position ID, (13) magic number, (14) position open time

  ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void)                  const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT);   }
  long       TimeEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT);            }
  ENUM_EVENT_STATUS Status(void)                    const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); }
  ENUM_EVENT_REASON Reason(void)                    const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); }
  long       TypeDeal(void)                   const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);         }
  long       TicketDeal(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT);        }
  long       TypeOrderEvent(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT);         }
  long       TypeOrderPosition(void)              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION);       }
  long       TicketOrderEvent(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT);        }
  long       TicketOrderPosition(void)             const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION);      }
  long       PositionID(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID);           }
  long       PositionByID(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID);          }
  long       Magic(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER);           }
  long       TimePosition(void)                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION);       }
  
//--- Return (1) the price the event occurred at, (2) open price, (3) close price,
//--- (4) StopLoss price, (5) TakeProfit price, (6) profit, (7) requested volume, (8), executed volume, (9) remaining volume
  double      PriceEvent(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT);           }
  double      PriceOpen(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN);            }
  double      PriceClose(void)                  const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE);           }
  double      PriceStopLoss(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL);             }
  double      PriceTakeProfit(void)               const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP);             }
  double      Profit(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT);              }
  double      VolumeInitial(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL);          }
  double      VolumeExecuted(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED);         }
  double      VolumeCurrent(void)                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT);          }
  
//--- Return a symbol
  string      Symbol(void)                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL);              }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Descriptions of order object properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Return description of the order's (1) integer, (2) real and (3) string properties
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
  string      GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property);
//--- Return the event's (1) status and (2) type
  string      StatusDescription(void)     const;
  string      TypeEventDescription(void)    const;
//--- Return the name of an (1) order/position/deal, (2) parent order, (3) position
  string      TypeOrderDescription(void)    const;
  string      TypeOrderBasedDescription(void) const;
  string      TypePositionDescription(void)  const;
//--- Return the name of the deal/order/position reason
  string      ReasonDescription(void)     const;

//--- Display (1) description of order properties (full_prop=true - all properties, false - only supported ones),
//--- (2) short event message (implementation in the class descendants) in the journal
  void       Print(const bool full_prop=false);
  virtual void   PrintShort(void) {;}
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket) : m_event_code(event_code)
 {
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT]    = event_status;
  this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket;
  this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
  this.m_chart_id=::ChartID();
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Compare CEvent objects by a specified property          |
//+------------------------------------------------------------------+
int CEvent::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const
 {
  const CEvent *event_compared=node;
//--- compare integer properties of two events
  if(mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL)
   {
   long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode);
   long value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
   }
//--- compare real properties of two events
  if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL)
   {
   double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode);
   double value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
   }
//--- compare string properties of two events
  else if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL)
   {
   string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode);
   string value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode);
   return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
   }
  return 0;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Compare CEvent objects by all properties             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event)
 {
  int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
  beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i;
   if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; 
   }
//---
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Decode the event code and set a trading event          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::SetTypeEvent(void)
 {
//--- Pending order placed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Pending order removed (check for matching the event code since there can only be one flag here)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED)
   {
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED;
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Position opened (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED))
   {
   //--- If the pending order is activated by a price
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "pending order activated" or "pending order partially activated" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- check the partial opening flag and set the "Position opened" or "Position partially opened" trading event
   this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL);
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
//--- Position closed (Check the presence of multiple flags in the event code)
  if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED))
   {
   //--- if a position is closed by StopLoss
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
    {
     //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by StopLoss" or "Position partially closed by StopLoss" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by TakeProfit
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "Position closed by TakeProfit" or "Position partially closed by TakeProfit" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- if a position is closed by an opposite one
   else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS))
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "Position closed by opposite one" or "Position partially closed by opposite one" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   //--- If a position is closed
   else
    {
     //--- check the partial closure flag and set the "Position closed" or "Position partially closed" trading event
     this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL);
     this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
     return;
    }
   }
//--- Balance operation on the account (clarify the event by deal type)
  if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE)
   {
   //--- Initialize a trading event
   this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;
   //--- Take a deal type
   ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);
   //--- if a deal is a balance operation
   if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- check the deal profit and set an event (funds deposit or withdrawal)
     this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL);
    }
   //--- The remaining balance operation types match the ENUM_DEAL_TYPE enumeration starting with DEAL_TYPE_CREDIT
   else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE)
    {
    //--- set the event
     this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type;
    }
   this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
   return;
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's integer property      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  return
   (
   property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT       ? TextByLanguage("Тип события","Event type")+": "+this.TypeEventDescription()                            :
   property==EVENT_PROP_TIME_EVENT       ? TextByLanguage("Время события","Time of event")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))                  :
   property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT      ? TextByLanguage("Статус события","Status of event")+": \""+this.StatusDescription()+"\""                       :
   property==EVENT_PROP_REASON_EVENT      ? TextByLanguage("Причина события","Reason of event")+": "+this.ReasonDescription()                          :
   property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT     ? TextByLanguage("Тип сделки","Deal's type")+": "+DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(property))           :
   property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT    ? TextByLanguage("Тикет сделки","Deal's ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                       :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT    ? TextByLanguage("Тип ордера события","Event's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property))  :
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION   ? TextByLanguage("Тип ордера позиции","Position's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) :
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION  ? TextByLanguage("Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)       :
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT   ? TextByLanguage("Тикет ордера события","Event's order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                :
   property==EVENT_PROP_POSITION_ID       ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property)                    :
   property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID     ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position's ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property)         :
   property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER       ? TextByLanguage("Магический номер","Magic number")+": "+(string)this.GetProperty(property)                      :
   property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION   ? TextByLanguage("Время открытия позиции","Position's opened time")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))         :
   ""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's real property       |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  int dg=(int)::SymbolInfoInteger(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS);
  int dgl=(int)DigitsLots(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL));
  return
   (
   property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT    ? TextByLanguage("Цена события","Price at the time of event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) :
   property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN    ? TextByLanguage("Цена открытия","Open price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)          :
   property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE    ? TextByLanguage("Цена закрытия","Close price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)          :
   property==EVENT_PROP_PRICE_SL     ? TextByLanguage("Цена StopLoss","StopLoss price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)        :
   property==EVENT_PROP_PRICE_TP     ? TextByLanguage("Цена TakeProfit","TakeProfit price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)      :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL  ? TextByLanguage("Начальный объём","Initial volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)       :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED  ? TextByLanguage("Исполненный объём","Executed volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)     :
   property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT  ? TextByLanguage("Оставшийся объём","Remaining volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)     :
   property==EVENT_PROP_PROFIT      ? TextByLanguage("Профит","Profit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits_acc)        :
   ""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the description of the event's string property      |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)
 {
  return TextByLanguage("Символ","Symbol")+": \""+this.GetProperty(property)+"\"";
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the event status name                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::StatusDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT);
  return
   (
   status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING  ? TextByLanguage("Установлен отложенный ордер","Pending order placed") :
   status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION  ? TextByLanguage("Открыта позиция","Position opened")         :
   status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING  ? TextByLanguage("Удален отложенный ордер","Pending order removed")  :
   status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage("Закрыта позиция","Position closed")         :
   status==EVENT_STATUS_BALANCE      ? TextByLanguage("Балансная операция","Balance operation")       :
   ""
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the trading event name                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeEventDescription(void) const
 {
  ENUM_TRADE_EVENT event=this.TypeEvent();
  return
   (
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED      ? TextByLanguage("Отложенный ордер установлен","Pending order placed")                 :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED      ? TextByLanguage("Отложенный ордер удалён","Pending order removed")                   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT         ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                             :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE         ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                      :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION       ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                         :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS          ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                            :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION        ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY     ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")           :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY    ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")              :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY  ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission")   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")      :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST        ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")             :
   event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                    :
   event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED         ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                   :
   event==TRADE_EVENT_DIVIDENT            ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                     :
   event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED        ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations")  :
   event==TRADE_EVENT_TAX               ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                           :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL     ? TextByLanguage("Пополнение средств на балансе","Balance refill")                   :
   event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL   ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals")                       :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED     ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой","Pending order activated")            :
   event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой частично","Pending order activated partially")   :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED         ? TextByLanguage("Позиция открыта","Position opened")                         :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL     ? TextByLanguage("Позиция открыта частично","Position opened partially")                :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED         ? TextByLanguage("Позиция закрыта","Position closed")                          :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL     ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично","Position closed partially")                :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS     ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position")          :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position") :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL      ? TextByLanguage("Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss")              :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP      ? TextByLanguage("Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit")            :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL  ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss")    :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP  ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit")  :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED        ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal")                        :
   event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD       ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position")                 :
   TextByLanguage("Нет торгового события","No trade event")
   );  
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the order/position/deal            |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status();
  return
   (
   status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT))   :
   status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) :
   status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown"
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the parent order               |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeOrderBasedDescription(void) const
 {
  return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the position name                     |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypePositionDescription(void) const
 {
  ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION));
  return PositionTypeDescription(type);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the name of the deal/order/position reason        |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::ReasonDescription(void) const
 {
  ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason();
  return 
   (
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING        ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated")              :
   reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY   ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered")  :
   reason==EVENT_REASON_CANCEL              ? TextByLanguage("Отмена","Canceled")                                :
   reason==EVENT_REASON_EXPIRED             ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired")                          :
   reason==EVENT_REASON_DONE               ? TextByLanguage("Запрос выполнен полностью","Request fully executed")              :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY          ? TextByLanguage("Запрос выполнен частично","Request partially executed")             :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL             ? TextByLanguage("закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered")                :
   reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered")       :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP             ? TextByLanguage("закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered")              :
   reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY        ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered")     :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS           ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position")            :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS      ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position")  :
   reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY      ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position") :
   reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position") :
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL          ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill")                       :
   reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL        ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals from balance")             :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT          ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                           :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE          ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                     :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION        ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                        :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS          ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                           :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION        ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                 :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY     ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")          :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY    ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")            :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY  ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission")  :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")    :
   reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST         ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")            :
   reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                  :
   reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED          ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                  :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT             ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                    :
   reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED         ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") :
   reason==EVENT_REASON_TAX               ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                         :
   EnumToString(reason)
   );
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display the event properties to the journal           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::Print(const bool full_prop=false)
 {
  ::Print("============= ",TextByLanguage("Начало списка параметров события: \"","Beginning of event parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" =============");
  int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
   ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
  ::Print("------");
  beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
   ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
  ::Print("------");
  beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL;
  for(int i=beg; i<end; i++)
   {
   ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i;
   if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
   ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
   }
  ::Print("================== ",TextByLanguage("Конец списка параметров: \"","End of parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ==================\n");
 }
//+------------------------------------------------------------------+

The class of the abstract base event is ready. Now we need to create five descendant classes that will be an event indicating its type: placing a pending order, deleting a pending order, opening a position, closing a position and a balance operation.

Create a descendant class having the "Placing pending order" event status.

In the Events library folder, create a new file of the CEventOrderPlased class named EventOrderPlased.mqh with the CEvent base class and add all the necessary connections and methods to it:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                       EventOrderPlased.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Placing a pending order event                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventOrderPlased : public CEvent
 {
public:
//--- Constructor
           CEventOrderPlased(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Display a brief message about the event in the journal, (2) Send the event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+

Chuyển mã sự kiện và vé của đơn đặt hàng hoặc giao dịch đã kích hoạt sự kiện cho nhà xây dựng lớp và gửi ‘Đặt lệnh chờ xử lý’ (EVENT_STATUS_MARKET_PENDING) trạng thái sự kiện, mã sự kiện và đặt hàng hoặc giao dịch vé cho lớp cha trong danh sách khởi tạo :

CEventOrderPlased(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {}

Chúng ta đã mô tả các phương thức trả về các cờ của một đối tượng hỗ trợ các thuộc tính SupportProperty() nhất định trong phần đầu tiên của mô tả thư viện. Tất cả đều giống nhau ở đây:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| integer property, otherwise return 'false'            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  if(property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT     ||
   property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT    ||
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION   ||
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION  ||
   property==EVENT_PROP_POSITION_ID       ||
   property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID     ||
   property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION
   ) return false;
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| real property, otherwise return 'false'             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  if(property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE       ||
   property==EVENT_PROP_PROFIT
   ) return false;
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Đối tượng sự kiện cha mẹ CEvent có phương thức Print() hiển thị toàn bộ dữ liệu trên tất cả các thuộc tính của đối tượng sự kiện được hỗ trợ và phương thức PrintShort() ảo cho phép hiển thị đủ dữ liệu về sự kiện trong nhật ký đầu cuối theo hai dòng.
Việc triển khai phương thức PrintShort() trong mỗi lớp con cháu của đối tượng sự kiện cơ bản sẽ là riêng lẻ vì các sự kiện cũng khác nhau về nguồn gốc của chúng:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a brief event message in the journal           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventOrderPlased::PrintShort(void)
 {
  string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : "");
  string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : "");
  string vol=::DoubleToString(this.VolumeInitial(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : "");
  string type=this.TypeOrderDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent();
  string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceOpen(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
  string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+price+sl+tp+magic;
  ::Print(txt);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Ở đây chúng ta làm những điều sau đây:

 • Tạo tiêu đề thư bao gồm mô tả loại thời gian và thời gian
 • Nếu đơn hàng có StopLoss, hãy tạo dòng với mô tả của nó, nếu không chuỗi vẫn trống
 • Nếu đơn hàng có TakeProfit, hãy tạo dòng với mô tả của nó, nếu không chuỗi vẫn trống
 • Tạo một dòng chỉ ra khối lượng đặt hàng
 • Nếu đơn hàng có số ma thuật, hãy tạo dòng với mô tả của nó, nếu không chuỗi vẫn trống
 • Tạo một dòng chỉ định loại đơn đặt hàng và vé
 • Tạo một dòng chỉ định giá đặt hàng và ký hiệu đơn hàng được đặt tại
 • Tạo một dòng đầy đủ trong tất cả các mô tả ở trên
 • Hiển thị dòng đã tạo trong tạp chí

Phương thức gửi một sự kiện tùy chỉnh đến biểu đồ khá đơn giản:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Send the event to the chart                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventOrderPlased::SendEvent(void)
 {
  this.PrintShort();
  ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.TicketOrderEvent(),this.PriceOpen(),this.Symbol());
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Đầu tiên, một thông báo ngắn về sự kiện được hiển thị trên tạp chí, sau đó sự kiện tùy chỉnh EventChartCustom() được gửi đến biểu đồ được chỉ định trong ID biểu đồ m_chart_id của lớp sự kiện CEvent cơ sở.

 • Gửi sự kiện m_trade_event đến ID sự kiện,
 • order ticket – đến tham số loại dài,
 • order price – đến tham số loại kép,
 • order symbol – đến tham số kiểu chuỗi.

Lớp để hiển thị các thông báo cho phép người dùng đặt các mức thông báo chỉ hiển thị dữ liệu cần thiết trong tạp chí sẽ được phát triển trong tương lai. Ở giai đoạn phát triển thư viện hiện tại, tất cả các thông báo được hiển thị theo mặc định.

Hãy xem xét danh sách đầy đủ của các lớp sự kiện khác.
Lớp sự kiện ‘Removing pending order‘:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      EventOrderRemoved.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event of placing a pending order                 |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventOrderRemoved : public CEvent
 {
public:
//--- Constructor
           CEventOrderRemoved(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Display a brief message about the event in the journal, (2) Send the event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| integer property, otherwise, return 'false'           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  if(property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT     ||
   property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT    ||
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION   ||
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION  ||
   property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION
   ) return false;
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| real property, otherwise, return 'false'             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  return(property==EVENT_PROP_PROFIT ? false : true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a brief event message in the journal           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventOrderRemoved::PrintShort(void)
 {
  string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : "");
  string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : "");
  string vol=::DoubleToString(this.VolumeInitial(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : "");
  string type=this.TypeOrderDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent();
  string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceOpen(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
  string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+price+sl+tp+magic;
  ::Print(txt);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send the event to the chart                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventOrderRemoved::SendEvent(void)
 {
  this.PrintShort();
  ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.TicketOrderEvent(),this.PriceOpen(),this.Symbol());
 }
//+------------------------------------------------------------------+

“Position opening” event class:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      EventPositionOpen.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Position opening event                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventPositionOpen : public CEvent
 {
public:
//--- Constructor
           CEventPositionOpen(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Display a brief message about the event in the journal, (2) Send the event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| integer property, otherwise, return 'false'           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  return(property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false : true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the order supports the passed          |
//| real property, otherwise, return 'false'             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  if(property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ||
   property==EVENT_PROP_PROFIT
   ) return false;
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a brief event message in the journal           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionOpen::PrintShort(void)
 {
  string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  string order=(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? " #"+(string)this.TicketOrderPosition() : "");
  string activated=(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? TextByLanguage(" активацией ордера "," by ")+this.TypeOrderBasedDescription() : "");
  string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : "");
  string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : "");
  string vol=::DoubleToString(this.VolumeInitial(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : "");
  string type=this.TypePositionDescription()+" #"+(string)this.PositionID();
  string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceOpen(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
  string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+activated+order+price+sl+tp+magic;
  ::Print(txt);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send the event to the chart                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionOpen::SendEvent(void)
 {
  this.PrintShort();
  ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceOpen(),this.Symbol());
 }
//+------------------------------------------------------------------+

“Position closing” event class:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      EventPositionClose.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Position opening event                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventPositionClose : public CEvent
 {
public:
//--- Constructor
           CEventPositionClose(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Display a brief message about the event in the journal, (2) Send the event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| integer property, otherwise, return 'false'           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| real property, otherwise, return 'false'             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a brief message about the event in the journal      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionClose::PrintShort(void)
 {
  string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  string opposite=(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS) ? " by "+this.TypeOrderDescription()+" #"+(string)this.PositionByID() : "");
  string vol=::DoubleToString(this.VolumeExecuted(),DigitsLots(this.Symbol()));
  string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : "");
  string type=this.TypePositionDescription()+" #"+(string)this.PositionID()+opposite;
  string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceClose(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS));
  string profit=TextByLanguage(", профит: ",", profit: ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
  string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+price+magic+profit;
  ::Print(txt);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send the event to the chart                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventPositionClose::SendEvent(void)
 {
  this.PrintShort();
  ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceClose(),this.Symbol());
 }
//+------------------------------------------------------------------+

“Balance operation” event class:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                    EventBalanceOperation.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Position opening event                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventBalanceOperation : public CEvent
 {
public:
//--- Constructor
           CEventBalanceOperation(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_BALANCE,event_code,ticket) {}
//--- Supported (1) real and (2) integer order properties
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
  virtual bool   SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property);
//--- (1) Display a brief message about the event in the journal, (2) Send the event to the chart
  virtual void   PrintShort(void);
  virtual void   SendEvent(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| integer property, otherwise, return 'false'           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
 {
  if(property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT    ||
   property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION   ||
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT   ||
   property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION  ||
   property==EVENT_PROP_POSITION_ID       ||
   property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID     ||
   property==EVENT_PROP_POSITION_ID       ||
   property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER       ||
   property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION
   ) return false;
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| real property, otherwise, return 'false'             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
 {
  return(property==EVENT_PROP_PROFIT ? true : false);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return 'true' if the event supports the passed          |
//| string property, otherwise, return 'false'            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)
 {
  return false;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a brief message about the event in the journal      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventBalanceOperation::PrintShort(void)
 {
  string head="- "+this.StatusDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
  ::Print(head+this.TypeEventDescription()+": "+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send the event to the chart                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventBalanceOperation::SendEvent(void)
 {
  this.PrintShort();
  ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.TypeEvent(),this.Profit(),::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Như chúng ta có thể thấy từ các danh sách, các lớp chỉ khác nhau bởi số lượng thuộc tính được hỗ trợ, trạng thái được gửi đến hàm tạo của lớp cha và các phương thức PrintShort() vì mỗi sự kiện có các tính năng riêng cần được phản ánh trong tạp chí. Tất cả điều này có thể được hiểu từ danh sách của các phương thức và bạn có thể tự mình phân tích chúng, vì vậy không có lý do gì để cư trú trên chúng. Chúng ta hãy chuyển qua sự phát triển của lớp tập hợp sự kiện.

Tập hợp các sự kiện giao dịch

Trong phần thứ tư của mô tả thư viện, chúng ta đã thử nghiệm xác định các sự kiện tài khoản và hiển thị của chúng trong tạp chí và EA. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể theo dõi sự kiện mới nhất. Ngoài ra, toàn bộ chức năng được đặt trong lớp cơ sở của thư viện CEngine.
Quyết định đúng là đưa mọi thứ vào một lớp riêng biệt và xử lý tất cả các sự kiện xảy ra trong đó.

Để đạt được điều này, tôi đã phát triển các đối tượng sự kiện. Bây giờ chúng ta cần làm cho lớp xử lý bất kỳ số lượng các sự kiện xảy ra đồng thời. Rốt cuộc, có thể có một tình huống khi các đơn đặt hàng đang chờ xử lý được gỡ bỏ hoặc đặt, hoặc một số vị trí được đóng đồng thời trong một vòng lặp.
Nguyên tắc mà chúng ta đã thử nghiệm trong các tình huống như vậy sẽ chỉ cung cấp cho chúng ta sự kiện gần đây nhất trong số các sự kiện được thực hiện cùng một lúc. Tôi nghĩ rằng, điều này là không chính xác. Do đó, hãy tạo lớp lưu tất cả các sự kiện diễn ra trong một danh sách vào bộ sưu tập sự kiện. Ngoài ra, trong tương lai, có thể sử dụng các phương thức của các lớp này để duyệt qua lịch sử của tài khoản và tạo lại mọi thứ xảy ra trên đó kể từ khi nó được mở.

Trong Do EAS \\ Collection, tạo tệp mới của lớp CEventsCollection có tên EventsCollection.mqh. Lớp CListObj nên được làm cơ sở.

Điền vào mẫu lớp vừa tạo với tất cả các thành phần, thành viên và phương thức cần thiết ngay lập tức:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                       EventsCollection.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "ListObj.mqh"
#include "..\Services\Select.mqh"
#include "..\Objects\Orders\Order.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Collection of account events                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventsCollection : public CListObj
 {
private:
  CListObj     m_list_events;          // List of events
  bool       m_is_hedge;           // Hedge account flag
  long       m_chart_id;           // Control program chart ID
  ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event;          // Account trading event
  CEvent      m_event_instance;        // Event object for searching by property
  
//--- Create a trading event depending on the order status
  void       CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market);
//--- Select and return the list of market pending orders
  CArrayObj*    GetListMarketPendings(CArrayObj* list);
//--- Select and return the list of historical (1) removed pending orders, (2) deals, (3) all closing orders 
  CArrayObj*    GetListHistoryPendings(CArrayObj* list);
  CArrayObj*    GetListDeals(CArrayObj* list);
  CArrayObj*    GetListCloseByOrders(CArrayObj* list);
//--- Select and return the list of (1) all position orders by its ID, (2) all deal positions by its ID
//--- (3) all market entry deals by position ID, (4) all market exit deals by position ID
  CArrayObj*    GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
//--- Return the total volume of all deals (1) IN, (2) OUT of the position by its ID
  double      SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  double      SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
//--- Return the (1) first, (2) last and (3) closing order from the list of all position order, (4) an order by ticket
  COrder*      GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetLastOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetOrderByTicket(CArrayObj* list,const ulong order_ticket);
//--- Return the flag of the event object presence in the event list
  bool       IsPresentEventInList(CEvent* compared_event);
  
public:
//--- Select events from the collection with time within the range from begin_time to end_time
  CArrayObj    *GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0);
//--- Return the full event collection list "as is"
  CArrayObj    *GetList(void)                                    { return &this.m_list_events;                      }
//--- Return the list by selected (1) integer, (2) real and (3) string properties meeting the compared criterion
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
//--- Update the list of events
  void       Refresh(CArrayObj* list_history,
               CArrayObj* list_market,
               const bool is_history_event,
               const bool is_market_event,
               const int new_history_orders,
               const int new_market_pendings,
               const int new_market_positions,
               const int new_deals);
//--- Set the control program chart ID
  void       SetChartID(const long id)    { this.m_chart_id=id;     }
//--- Return the last trading event on the account
  ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent(void)  const { return this.m_trade_event; }
//--- Reset the last trading event
  void       ResetLastTradeEvent(void)    { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;  }
//--- Constructor
           CEventsCollection(void);
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CEventsCollection::CEventsCollection(void) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT)
 {
  this.m_list_events.Clear();
  this.m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT);
  this.m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID);
  this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
  this.m_chart_id=::ChartID();
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Đặt lại sự kiện giao dịch trong danh sách khởi tạo của lớp xây dựng,
xóa danh sách bộ sưu tập trong phần thân của hàm tạo,
thiết lập sắp xếp của nó theo thời gian sự kiện,
đặt ID danh sách bộ sưu tập sự kiện,
đặt cờ tài khoản phòng hộ và
đặt ID biểu đồ chương trình điều khiển làm biểu đồ hiện tại.

Hãy xem xét các phương thức cần thiết để lớp học hoạt động.

Các thành viên lớp sau được khai báo trong phần lớp riêng:

  CListObj     m_list_events;          // Event list
  bool       m_is_hedge;           // Hedge account flag
  long       m_chart_id;           // Control program chart ID
  ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event;          // Account trading event
  CEvent      m_event_instance;        // Event object for searching by property

Danh sách m_list_eventsevent dựa trên CListObj. Nó sẽ lưu trữ các sự kiện xảy ra trên tài khoản kể từ khi khởi chạy chương trình. Ngoài ra, chúng ta sẽ sử dụng nó để nhận số lượng sự kiện cần thiết xảy ra cùng một lúc.
Cờ tài khoản hedge m_is_hedge được sử dụng để lưu và nhận loại tài khoản. Giá trị cờ (loại tài khoản) xác định khối xử lý các sự kiện xảy ra trên biểu đồ
ID biểu đồ chương trình điều khiển m_chart_id nhận các sự kiện tùy chỉnh xảy ra trên tài khoản. ID được gửi đến các đối tượng sự kiện và trở lại biểu đồ. ID có thể được đặt từ chương trình điều khiển bằng phương thức được tạo cho mục đích này.
Sự kiện m_trade_eventtrading lưu trữ sự kiện cuối cùng xảy ra trên tài khoản.
m_event_instanceevent đối tượng để tìm kiếm bởi một thuộc tính – một đối tượng mẫu đặc biệt để sử dụng nội bộ trong phương thức trả về danh sách các sự kiện có ngày bắt đầu và kết thúc của phạm vi tìm kiếm. Chúng ta đã phân tích một phương pháp tương tự trong phần thứ ba của mô tả thư viện khi thảo luận về cách sắp xếp tìm kiếm trong danh sách theo các tiêu chí khác nhau.

Ở đây trong phần riêng tư, bạn có thể thấy các phương thức cần thiết cho hoạt động của lớp:

//--- Create a trading event depending on the order status
  void       CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history);
//--- Select and return the list of market pending orders
  CArrayObj*    GetListMarketPendings(CArrayObj* list);
//--- Select and return the list of historical (1) orders, (2) removed pending orders, 
//--- (3) deals, (4) all position orders by its ID, (5) all position deals by its ID
//--- (6) all market entry deals by position ID, (7) all market exit deals by position ID
//--- (7) all closing orders
  CArrayObj*    GetListHistoryOrders(CArrayObj* list);
  CArrayObj*    GetListHistoryPendings(CArrayObj* list);
  CArrayObj*    GetListDeals(CArrayObj* list);
  CArrayObj*    GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  CArrayObj*    GetListAllCloseByOrders(CArrayObj* list);
//--- Return the total volume of all deals (1) IN, (2) OUT position by its ID
  double      SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  double      SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id);
//--- Return the (1) first, (2) last and (3) closing order from the list of all position order, (4) an order by ticket
  COrder*      GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetLastOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id);
  COrder*      GetOrderByTicket(CArrayObj* list,const ulong order_ticket);
//--- Return the flag of the event object presence in the event list
  bool       IsPresentEventInList(CEvent* compared_event);

Phương thức CreateNewEvent() tạo sự kiện giao dịch tùy thuộc vào trạng thái đơn hàng được sử dụng trong phương thức lớp chính Làm mới(). Chúng tôi sẽ xem xét nó khi thảo luận về phương thức Làm mới().

Các phương thức nhận danh sách các loại đơn đặt hàng khác nhau khá đơn giản – lựa chọn theo một thuộc tính được chỉ định đã được thảo luận trong phần thứ ba của mô tả thư viện. Ở đây chúng ta sẽ chỉ đề cập ngắn gọn rằng một số phương pháp bao gồm một số lần lặp lựa chọn theo các thuộc tính cần thiết.

Phương thức nhận danh sách các lệnh chờ thị trường:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Select only market pending orders from the list         |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListMarketPendings(CArrayObj* list)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции","Error. List is not a list of market collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL);
  return list_orders;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Loại danh sách được truyền cho phương thức được kiểm tra trước. Nếu nó không phải là danh sách của bộ sưu tập thị trường, thông báo lỗi được hiển thị và danh sách trống được trả về.

Sau đó, các đơn hàng có trạng thái ‘Lệnh chờ thị trường’ được chọn từ danh sách được truyền cho phương thức và danh sách thu được được trả về.

Các phương thức nhận danh sách các đơn đặt hàng đang chờ xử lý, giao dịch và lệnh đóng được đặt khi đóng một vị trí đối diện:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Select only removed pending orders from the list         |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListHistoryPendings(CArrayObj* list)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL);
  return list_orders;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Select only deals from the list                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListDeals(CArrayObj* list)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL);
  return list_deals;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all closing CloseBy orders from the list   |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListCloseByOrders(CArrayObj *list)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,ORDER_TYPE_CLOSE_BY,EQUAL);
  return list_orders;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Giống như khi trả về danh sách các đơn đặt hàng đang chờ xử lý:

Loại danh sách được chọn và nếu đó không phải là bộ sưu tập lịch sử, thông báo sẽ được hiển thị và NULL được trả về.
Sau đó, các đơn hàng có trạng thái ‘Đã xóa đơn đặt hàng đang chờ xử lý’ và ‘Giao dịch’ được chọn từ danh sách được truyền cho phương thức hoặc các đơn hàng được chọn theo loại ORDER_TYPE_CLOSE_BY tùy thuộc vào phương thức và danh sách thu được được trả về.

Phương thức lấy danh sách tất cả các đơn hàng thuộc về một vị trí theo ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all position orders by its ID        |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL);
  list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL);
  return list_orders;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Đầu tiên, sử dụng danh sách được truyền cho phương thức, tạo một danh sách riêng gồm tất cả các đối tượng có con trỏ tới ID vị trí được truyền cho phương thức theo tham số của nó.
Tiếp theo, tất cả các giao dịch được xóa khỏi danh sách thu được, và danh sách cuối cùng được trả lại cho chương trình gọi. Kết quả của việc trả về phương thức có thể là NULL, do đó chúng ta nên kiểm tra xem phương thức nào được trả về trong chương trình gọi.

Phương thức lấy danh sách tất cả các giao dịch thuộc về một vị trí theo ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all position deals by its ID         |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID)
   {
   Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection"));
   return NULL;
   }
  CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL);
  list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL);
  return list_deals;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Loại danh sách được kiểm tra trước và nếu không phải là bộ sưu tập lịch sử, thông báo sẽ được hiển thị và NULL được trả về.
Tiếp theo, sử dụng danh sách được truyền cho phương thức, tạo một danh sách riêng gồm tất cả các đối tượng có con trỏ tới ID vị trí được truyền cho phương thức theo tham số của nó.
Sau đó, chỉ các giao dịch còn lại trong danh sách thu được và danh sách cuối cùng được trả về chương trình gọi. Kết quả của việc trả về phương thức có thể là NULL, do đó chúng ta nên kiểm tra xem phương thức nào được trả về trong chương trình gọi.

Phương pháp để có được danh sách tất cả các giao dịch gia nhập thị trường thuộc về một vị trí theo ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all market exit deals (OUT)          |
//| by position ID                          |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list,position_id);
  list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,DEAL_ENTRY_OUT,EQUAL);
  return list_deals;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Đầu tiên, sử dụng danh sách được truyền cho phương thức, tạo một danh sách riêng gồm tất cả các giao dịch có con trỏ tới ID vị trí được truyền cho phương thức theo tham số của nó.
Tiếp theo, chỉ các giao dịch thuộc loại DEAL_ENTRY_OUT được để lại trong danh sách thu được và danh sách cuối cùng được trả về chương trình gọi. Kết quả của việc trả về phương thức có thể là NULL, do đó chúng ta nên kiểm tra chính xác phương thức được trả về trong chương trình gọi.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all market exit deals (OUT)          |
//| by position ID                          |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list,position_id);
  list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,DEAL_ENTRY_OUT,EQUAL);
  return list_deals;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Đầu tiên, nhận danh sách tất cả các giao dịch vị trí gia nhập thị trường, sau đó tổng hợp khối lượng của tất cả các giao dịch trong một vòng lặp. Âm lượng kết quả được trả về chương trình gọi. Nếu danh sách được truyền cho phương thức trống hoặc nó không phải là danh sách tập hợp lịch sử, phương thức sẽ trả về 0.

Phương thức trả lại tổng khối lượng của tất cả các giao dịch của vị trí thoát thị trường bằng ID của nó:

//+--------------------------------------------------------------------+
//| Return the total volume of all deals of OUT position by its    |
//| ID (participation in closing by an opposite position is considered)|
//+--------------------------------------------------------------------+
double CEventsCollection::SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  double vol=0.0;
  CArrayObj* list_out=this.GetListAllDealsOutByPosID(list,position_id);
  if(list_out!=NULL)
   {
   for(int i=0;i<list_out.Total();i++)
    {
     COrder* deal=list_out.At(i);
     if(deal==NULL)
      continue;
     vol+=deal.Volume();
    }
   }
  CArrayObj* list_by=this.GetListCloseByOrders(list);
  if(list_by!=NULL)
   {
   for(int i=0;i<list_by.Total();i++)
    {
     COrder* order=list_by.At(i);
     if(order==NULL)
      continue;
     if(order.PositionID()==position_id || order.PositionByID()==position_id)
      {
      vol+=order.Volume();
      }
    }
   }
  return vol;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Nếu một phần của một vị trí, có ID được truyền cho phương thức, đã tham gia đóng vị trí khác (như một vị trí đối diện) hoặc một phần của vị trí được đóng bởi một vị trí đối diện, điều này không được xem xét trong các giao dịch vị trí. Thay vào đó, nó được xem xét trong trường thuộc tính ORDER_PROP_POSITION_BY_ID của lệnh đóng cuối cùng của vị trí. Do đó, phương pháp này có hai tìm kiếm cho khối lượng đóng – bằng giao dịch và bằng cách đóng đơn đặt hàng.

Đầu tiên, nhận danh sách tất cả các giao dịch vị trí thoát khỏi thị trường, sau đó tổng hợp khối lượng của tất cả các giao dịch trong một vòng lặp.
Tiếp theo, nhận danh sách tất cả các lệnh đóng có trong danh sách lịch sử, sử dụng vòng lặp để kiểm tra phần thuộc về thứ tự đã chọn vào vị trí có ID được truyền cho phương thức. Nếu lệnh đã chọn tham gia đóng một vị trí, khối lượng của nó sẽ được thêm vào tổng số.
Âm lượng kết quả được trả về chương trình gọi. Nếu danh sách được truyền cho phương thức trống hoặc nó không phải là danh sách tập hợp lịch sử, phương thức sẽ trả về 0.

Phương thức trả về thứ tự vị trí (mở) đầu tiên bằng ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the first order from the list of all position orders   |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEventsCollection::GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list_orders=this.GetListAllOrdersByPosID(list,position_id);
  if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL;
  list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  COrder* order=list_orders.At(0);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

ầu tiên, nhận danh sách của tất cả các đơn đặt hàng vị trí. Danh sách thu được được sắp xếp theo thời gian mở và phần tử đầu tiên của nó được lấy. Nó sẽ được sử dụng như là thứ tự vị trí đầu tiên. Lệnh thu được được trả lại cho chương trình gọi. Nếu danh sách trống, phương thức trả về NULL.

Phương thức trả về thứ tự vị trí cuối cùng bằng ID của nó:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last closing order                  |
//| from the list of all position orders               |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEventsCollection::GetCloseByOrderFromList(CArrayObj *list,const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list_orders=this.GetListAllOrdersByPosID(list,position_id);
  list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TYPE,ORDER_TYPE_CLOSE_BY,EQUAL);
  if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL;
  list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Vì việc đóng một phần có thể xảy ra khi đóng bởi một vị trí đối diện và khối lượng của hai vị trí đối diện có thể không bằng nhau, nên lệnh đóng có thể không phải là duy nhất trong lệnh vị trí. Do đó, phương thức tìm kiếm các đơn hàng như vậy và trả về đơn hàng cuối cùng – đó là đơn hàng cuối cùng kích hoạt một sự kiện.

Đầu tiên, nhận danh sách của tất cả các đơn đặt hàng vị trí. Sau đó, từ danh sách thu được, nhận danh sách chỉ chứa các lệnh đóng (thuộc loại ORDER_TYPE_CLOSE_BY). Danh sách thu được theo cách như vậy được sắp xếp theo thời gian mở và phần tử cuối cùng của nó được lấy. Nó sẽ được sử dụng như là thứ tự vị trí đóng cuối cùng. Lệnh thu được được trả lại cho chương trình gọi. Nếu danh sách trống, phương thức trả về NULL.

Khi đóng bởi một vị trí đối diện, có thể có tình huống khi thư viện nhìn thấy hai sự kiện giống nhau: hai vị trí được đóng và chỉ một trong số đó có lệnh đóng, cộng với chúng ta có hai giao dịch. Do đó, để không trùng lặp cùng một sự kiện trong bộ sưu tập, trước tiên chúng ta nên kiểm tra sự hiện diện của chính xác cùng một sự kiện trong danh sách các sự kiện và nếu không có ở đó, hãy thêm sự kiện vào danh sách.

Phương thức trả lại một đơn đặt hàng bằng vé:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the order by ticket                    |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEventsCollection::GetOrderByTicket(CArrayObj *list,const ulong order_ticket)
 {
  CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL);
  list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL);
  if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL;
  COrder* order=list_orders.At(0);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Đầu tiên, chỉ tạo danh sách các đơn đặt hàng, sau đó sắp xếp danh sách theo vé được truyền bởi tham số phương thức. Do đó, chúng ta trả lại NULL (khi không có đơn hàng nào có vé như vậy) hoặc số vé.

Phương thức trả về sự hiện diện sự kiện trong danh sách được sử dụng để kiểm tra xem sự kiện có trong danh sách không:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the flag of the event object presence in the event list  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventsCollection::IsPresentEventInList(CEvent *compared_event)
 {
  int total=this.m_list_events.Total();
  if(total==0)
   return false;
  for(int i=total-1;i>=0;i--)
   {
   CEvent* event=this.m_list_events.At(i);
   if(event==NULL)
     continue;
   if(event.IsEqual(compared_event))
     return true;
   }
  return false;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Con trỏ tới đối tượng sự kiện được so sánh được truyền cho phương thức. Nếu danh sách bộ sưu tập trống, ‘false’ được trả về ngay lập tức có nghĩa là không có sự kiện nào như vậy trong danh sách. Sau đó, sự kiện tiếp theo được lấy từ danh sách trong một vòng lặp và so sánh với sự kiện được truyền cho phương thức bằng phương thức IsEqual() của sự kiện trừu tượng CEvent. Nếu phương thức trả về ‘true’, một đối tượng sự kiện như vậy sẽ xuất hiện trong danh sách bộ sưu tập sự kiện. Hoàn thành vòng lặp hoặc đến chuỗi phương thức cuối cùng có nghĩa là không có sự kiện nào trong danh sách và ‘false’ được trả về.

Khai báo các phương thức trong phần chung của lớp:

public:
//--- Select events from the collection with time within the range from begin_time to end_time
  CArrayObj    *GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0);
//--- Return the full event collection list "as is"
  CArrayObj    *GetList(void)                                    { return &this.m_list_events;                      }
//--- Return the list by selected (1) integer, (2) real and (3) string properties meeting the compared criterion
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
  CArrayObj    *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); }
//--- Update the list of events
  void       Refresh(CArrayObj* list_history,
               CArrayObj* list_market,
               const bool is_history_event,
               const bool is_market_event,
               const int new_history_orders,
               const int new_market_pendings,
               const int new_market_positions,
               const int new_deals);
//--- Set the control program chart ID
  void       SetChartID(const long id)    { this.m_chart_id=id;     }
//--- Return the last trading event on the account
  ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent(void)  const { return this.m_trade_event; }
//--- Reset the last trading event
  void       ResetLastTradeEvent(void)    { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;  }
//--- Constructor
           CEventsCollection(void);

Tôi đã mô tả các phương thức để nhận danh sách đầy đủ, danh sách theo phạm vi ngày và theo các thuộc tính số nguyên, thực và chuỗi được chọn trong phần thứ ba của mô tả thư viện. Ở đây tôi sẽ chỉ cho bạn danh sách các phương pháp này để bạn có thể tự mình phân tích chúng.

Phương thức nhận danh sách các sự kiện trong phạm vi ngày đã chỉ định:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Select events from the collection with the time         |
//| within the range from begin_time to end_time           |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj *CEventsCollection::GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0)
 {
  CArrayObj *list=new CArrayObj();
  if(list==NULL)
   {
   ::Print(DFUN+TextByLanguage("Ошибка создания временного списка","Error creating temporary list"));
   return NULL;
   }
  datetime begin=begin_time,end=(end_time==0 ? END_TIME : end_time);
  if(begin_time>end_time) begin=0;
  list.FreeMode(false);
  ListStorage.Add(list);
  //---
  this.m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,begin);
  int index_begin=this.m_list_events.SearchGreatOrEqual(&m_event_instance);
  if(index_begin==WRONG_VALUE)
   return list;
  this.m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,end);
  int index_end=this.m_list_events.SearchLessOrEqual(&m_event_instance);
  if(index_end==WRONG_VALUE)
   return list;
  for(int i=index_begin; i<=index_end; i++)
   list.Add(this.m_list_events.At(i));
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Phương thức chính được gọi từ đối tượng thư viện cơ sở khi bất kỳ sự kiện nào xảy ra là Làm mới().
Hiện tại, phương thức này hoạt động trên các tài khoản phòng hộ cho MQL5.

Phương pháp này nhận được các con trỏ tới danh sách các bộ sưu tập thị trường và lệnh, giao dịch và vị trí lịch sử, cũng như dữ liệu về số lượng đơn đặt hàng mới xuất hiện hoặc bị loại bỏ, vị trí mở và đóng và giao dịch mới.
Tùy thuộc vào danh sách đã thay đổi, số lượng đơn đặt hàng hoặc giao dịch cần thiết được thực hiện theo số lượng đơn hàng / vị trí / giao dịch trong một vòng lặp và phương thức CreateNewEvent() để tạo sự kiện và đặt chúng vào danh sách bộ sưu tập được gọi cho mỗi họ
Do đó, phương thức tạo sự kiện mới được gọi cho bất kỳ sự kiện nào xảy ra, trong khi sự kiện được đặt vào danh sách bộ sưu tập và chương trình gọi được thông báo về tất cả các sự kiện bằng cách gửi tin nhắn tùy chỉnh đến biểu đồ của chương trình gọi.

Biến thành viên lớp m_trade_event nhận giá trị của sự kiện đã xảy ra lần cuối. Phương thức công khai GetLastTradeEvent() trả về giá trị của sự kiện giao dịch cuối cùng. Ngoài ra còn có phương pháp để đặt lại sự kiện giao dịch cuối cùng (tương tự GetLastError() và ResetLastError()).
Ngoài ra, có các phương thức trả về danh sách bộ sưu tập các sự kiện đầy đủ, theo phạm vi thời gian và tiêu chí được chỉ định. Chương trình gọi luôn biết rằng một sự kiện hoặc một vài sự kiện đã xảy ra và có thể yêu cầu danh sách tất cả các sự kiện này với số lượng cần thiết và xử lý nó theo logic của chương trình tích hợp.

Chúng ta hãy xem xét danh sách các phương thức Làm mới() và Tạo MớiEvent().

Phương pháp cập nhật danh sách bộ sưu tập sự kiện:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update the event list                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history,
                CArrayObj* list_market,
                const bool is_history_event,
                const bool is_market_event,
                const int new_history_orders,
                const int new_market_pendings,
                const int new_market_positions,
                const int new_deals)
 {
//--- Exit if the lists are empty
  if(list_history==NULL || list_market==NULL)
   return;
//--- In case of a hedging account
  if(this.m_is_hedge)
   {
   //--- If the event is in the market environment
   if(is_market_event)
    {
     //--- if the number of placed pending orders increased
     if(new_market_pendings>0)
      {
      //--- Receive the list of the newly placed pending orders
      CArrayObj* list=this.GetListMarketPendings(list_market);
      if(list!=NULL)
       {
        //--- Sort the new list by order placement time
        list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); 
        //--- Take the number of orders equal to the number of newly placed ones from the end of the list in a loop (the last N events)
        int total=list.Total(), n=new_market_pendings;
        for(int i=total-1; i>=0 && n>0; i--,n--)
         {
         //--- Receive an order from the list, if this is a pending order, set a trading event
         COrder* order=list.At(i);
         if(order!=NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING)
           this.CreateNewEvent(order,list_history,list_market);
         }
       }
      }
    }
   //--- If the event is in the account history
   if(is_history_event)
    {
     //--- If the number of historical orders increased
     if(new_history_orders>0)
      {
      //--- Receive the list of removed pending orders only
      CArrayObj* list=this.GetListHistoryPendings(list_history);
      if(list!=NULL)
       {
        //--- Sort the new list by order removal time
        list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC);
        //--- Take the number of orders equal to the number of newly removed ones from the end of the list in a loop (the last N events)
        int total=list.Total(), n=new_history_orders;
        for(int i=total-1; i>=0 && n>0; i--,n--)
         {
         //--- Receive an order from the list. If this is a removed pending order, set a trading event
         COrder* order=list.At(i);
         if(order!=NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING)
           this.CreateNewEvent(order,list_history,list_market);
         }
       }
      }
     //--- If the number of deals increased
     if(new_deals>0)
      {
      //--- Receive the list of deals only
      CArrayObj* list=this.GetListDeals(list_history);
      if(list!=NULL)
       {
        //--- Sort the new list by deal time
        list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
        //--- Take the number of deals equal to the number of new ones from the end of the list in a loop (the last N events)
        int total=list.Total(), n=new_deals;
        for(int i=total-1; i>=0 && n>0; i--,n--)
         {
         //--- Receive a deal from the list and set a trading event
         COrder* order=list.At(i);
         if(order!=NULL)
           this.CreateNewEvent(order,list_history,list_market);
         }
       }
      }
    }
   }
  //--- In case of a netting account
  else
   {
   
   }
 } 
//+------------------------------------------------------------------+

 Danh sách phương pháp đơn giản chứa tất cả các điều kiện và hành động cần thiết khi các điều kiện này được đáp ứng. Tôi tin rằng, tất cả đều khá minh bạch ở đây. Hiện tại, các sự kiện chỉ được xử lý trên một tài khoản phòng ngừa rủi ro.

Hãy xem xét phương pháp để tạo một sự kiện mới:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a trading event depending on the order status       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market)
 {
  int trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT;
  ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status();
//--- Pending order placed
  if(status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING)
   {
   trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED;
   CEvent* event=new CEventOrderPlased(trade_event_code,order.Ticket());
   if(event!=NULL)
    {
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC());            // Event time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE);            // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());          // Event deal type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());           // Event order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());          // Event order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());        // Event order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());          // Event order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());         // Order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());            // Position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());         // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());              // Order magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC());       // Order time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());            // Price the event occurred at
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());             // Order placement price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());            // Order closure price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());              // StopLoss order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());             // TakeProfit order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume());            // Requested volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent());         // Remaining (unexecuted) volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());                // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());                // Order symbol
     //--- Set control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not in the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already present in the list, remove a new event object and display a debugging message
     else
      {
      ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- Pending order removed
  if(status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING)
   {
   trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED;
   CEvent* event=new CEventOrderRemoved(trade_event_code,order.Ticket());
   if(event!=NULL)
    {
     ENUM_EVENT_REASON reason=
      (
      order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL :
      order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED : EVENT_REASON_DONE
      );
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC());       // Event time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);             // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON reason)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());      // Event order type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());      // Event order ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());     // Type of an order that triggered an event deal (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());    // Type of an order that triggered a position deal (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());      // Ticket of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());    // Ticket of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());       // Position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());     // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());          // Order magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC());   // Time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());        // Event price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());        // Order open price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());       // Order close price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());          // StopLoss order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());         // TakeProfit order price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume());        // Requested volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent());    // Remaining (unexecuted) volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());            // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());            // Order symbol
     //--- Set the control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not present on the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send a message about the event and set the last trading event value
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already in the list, remove the new event object and display the debugging message
     else
      {
      ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- Position opened (__MQL4__)
  if(status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION)
   {
   trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED;
   CEvent* event=new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.Ticket());
   if(event!=NULL)
    {
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen());       // Event time
     event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE);      // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());    // Event deal type
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());     // Event deal ticket
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());    // Type of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());  // Type of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());    // Ticket of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());   // Ticket of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());      // Position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());   // Opposite position ID
     event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());        // Order/deal/position magic number
     event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen());   // Time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());      // Event price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());       // Order/deal/position open price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());      // Order/deal/position close price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());        // StopLoss position price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());       // TakeProfit position price
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume());      // Requested volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume());      // Executed volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent());   // Remaining (unexecuted) volume
     event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());          // Profit
     event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());          // Order symbol
     //--- Set the control program chart ID, decode the event code and set the event type
     event.SetChartID(this.m_chart_id);
     event.SetTypeEvent();
     //--- Add the event object if it is not present in the list
     if(!this.IsPresentEventInList(event))
      {
      this.m_list_events.InsertSort(event);
      //--- Send the message about the event and set the value of the last trading event
      event.SendEvent();
      this.m_trade_event=event.TradeEvent();
      }
     //--- If the event is already present in the list, remove the new event object and display the debugging message
     else
      {
      ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
      delete event;
      }
    }
   }
//--- New deal (__MQL5__)
  if(status==ORDER_STATUS_DEAL)
   {
   //--- New balance operation
   if((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL)
    {
     trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE;
     CEvent* event=new CEventBalanceOperation(trade_event_code,order.Ticket());
     if(event!=NULL)
      {
      ENUM_EVENT_REASON reason=
       (
        (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()>0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL : EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL) :
        (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT)
       );
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC());      // Event time
      event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);           // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());    // Event deal type
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());     // Event order ticket
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());    // Type of an order that triggered an event deal (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());  // Type of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());    // Ticket of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());   // Ticket of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());      // Position ID
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID());   // Opposite position ID
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());        // Order/deal/position magic number
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); // Time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());      // Event price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen());       // Order/deal/position open price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());      // Order/deal/position close price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());        // StopLoss deal price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());       // TakeProfit deal price
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume());      // Requested volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume());      // Executed volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent());   // Remaining (unexecuted) volume
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit());          // Profit
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());          // Order symbol
      //--- Set the control program chart ID, decode the event code and set the event type
      event.SetChartID(this.m_chart_id);
      event.SetTypeEvent();
      //--- Add the event object if it is not in the list
      if(!this.IsPresentEventInList(event))
       {
        //--- Send a message about the event and set the last trading event value
        this.m_list_events.InsertSort(event);
        event.SendEvent();
        this.m_trade_event=event.TradeEvent();
       }
      //--- If the event is already in the list, remove the new event object and display the debugging message
      else
       {
        ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
        delete event;
       }
      }
    }
   //--- If this is not a balance operation
   else
    {
     //--- Market entry
     if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN)
      {
      trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED;
      int reason=EVENT_REASON_DONE;
      //--- Look for all position deals in the direction of its opening and count its total volume
      double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID());
      //--- Take the first and last position orders from the list of all position orders
      ulong order_ticket=order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER);
      COrder* order_first=this.GetOrderByTicket(list_history,order_ticket);
      COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID());
      //--- If there is no last order, the first and last position orders coincide
      if(order_last==NULL)
        order_last=order_first;
      if(order_first!=NULL)
       {
        //--- If the order volume is opened partially, this is a partial execution
        if(this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume())
         {
         trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
         reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY;
         }
        //--- If an opening order is a pending one, the pending order is activated
        if(order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY)
         {
         trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED;
         //--- If an order is executed partially, set the partial order execution as an event reason
         reason=
          (this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume() ? 
           EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : 
           EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING
          );
         }
        CEvent* event=new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.PositionID());
        if(event!=NULL)
         {
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC());         // Event time (position open time)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);              // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());       // Event deal type
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());        // Event deal ticket
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder());  // Type of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket());   // Ticket of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder());    // Type of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket());     // Ticket of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());         // Position ID
         event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID());    // Opposite position ID
         event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());           // Order/deal/position magic number 
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());         // Event price (position open price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen());       // Order open price (position opening order price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose());      // Order close price (position last order close price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss());        // StopLoss price (Position order StopLoss price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit());       // TakeProfit price (Position order TakeProfit price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order_first.Volume());      // Requested volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,volume_in);           // Executed volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order_first.Volume()-volume_in); // Remaining (unexecuted) volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull());           // Profit
         event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());             // Order symbol
         //--- Set the control program chart ID, decode the event code and set the event type
         event.SetChartID(this.m_chart_id);
         event.SetTypeEvent();
         //--- Add the event object if it is not on the list
         if(!this.IsPresentEventInList(event))
          {
           this.m_list_events.InsertSort(event);
           //--- Send a message about the event and set the last trading event value
           event.SendEvent();
           this.m_trade_event=event.TradeEvent();
          }
         //--- If the event is already in the list, remove the new event object and display the debugging message
         else
          {
           ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
           delete event;
          }
         }
       }
      }
     //--- Market exit
     else if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT)
      {
      trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED;
      int reason=EVENT_REASON_DONE;
      //--- Take the first and last position orders from the list of all position orders
      COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID());
      COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID());
      if(order_first!=NULL && order_last!=NULL)
       {
        //--- Look for all position deals in the direction of its opening and closing and count their total volume
        double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID());
        double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID());
        //--- Calculate the current volume of the closed position
        int dgl=(int)DigitsLots(order.Symbol());
        double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl);
        //--- If the order volume is closed partially, this is a partial execution
        if(volume_current>0)
         {
         trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
         }
        //--- If the closing order is executed partially, set the closing order partial execution as an event reason
        if(order_last.VolumeCurrent()>0)
         {
         reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY;
         }
        //--- If the closing flag is set to StopLoss for a position's closing order, then closing is performed by StopLoss
        //--- If a StopLoss order is executed partially, set partial StopLoss order execution as the event reason
        if(order_last.IsCloseByStopLoss())
         {
         trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL;
         reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL);
         }
        //--- If the closing flag is set to TakeProfit for a position's closing order, then closing is performed by TakeProfit
        //--- If a TakeProfit order is executed partially, set partial TakeProfit order execution as the event reason
        else if(order_last.IsCloseByTakeProfit())
         {
         trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP;
         reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP);
         }
        //---
        CEvent* event=new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID());
        if(event!=NULL)
         {
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC());         // Event time (position closing time)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);              // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());       // Event deal type
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());        // Event deal ticket
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder());  // Type of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder());    // Type of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket());   // Ticket of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket());     // Ticket of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());         // Position ID
         event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID());    // Opposite position ID
         event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());           // Order/deal/position magic number
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());         // Event price (position closing price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen());       // Order open price (position opening order price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose());      // Order close price (position last order closing price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss());        // StopLoss price (Position order StopLoss price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit());       // TakeProfit price (Position order TakeProfit price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,volume_in);            // Initial volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume());         // Closed volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_in-volume_out);      // Remaining (current) volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull());           // Profit
         event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());             // Order symbol
         //--- Set the control program chart ID, decode the event code and set the event type
         event.SetChartID(this.m_chart_id);
         event.SetTypeEvent();
         //--- Add the event object if it is not on the list
         if(!this.IsPresentEventInList(event))
          {
           this.m_list_events.InsertSort(event);
           //--- Send a message about the event and set the last trading event value
           event.SendEvent();
           this.m_trade_event=event.TradeEvent();
          }
         //--- If the event is already in the list, remove the new event object and display the debugging message
         else
          {
           ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
           delete event;
          }
         }
       }
      }
     //--- Opposite position
     else if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
      {
      trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED;
      int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS;
      //--- Take the first and last position orders from the list of all position orders
      COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID());
      COrder* order_close=this.GetCloseByOrderFromList(list_history,order.PositionID());
      if(order_first!=NULL && order_close!=NULL)
       {
        //--- Add the flag of closing by an opposite position
        trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS;
        //--- Look for all closed position deals in the direction of its opening and closing and count their total volume
        double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID());
        double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID());//+order_close.Volume();
        //--- Calculate the current volume of the closed position
        int dgl=(int)DigitsLots(order.Symbol());
        double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl);
        //--- Look for all opposite position deals in the direction of its opening and closing and calculate their total volume
        double volume_opp_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID());
        double volume_opp_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID());//+order_close.Volume();
        //--- Calculate the current volume of the opposite position
        double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl);
        //--- If the closed position volume is closed partially, this is a partial closing
        if(volume_current>0 || order_close.VolumeCurrent()>0)
         {
         //--- Add the partial closing flag
         trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL;
         //--- If the opposite position is closed partially, there is a partial closing by the part of the opposite position volume
         reason=(volume_opp_current>0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS);
         }
        //--- If the position volume is closed in full and there is a partial execution by the opposite one, there is a closing by the part of the opposite position volume
        else
         {
         if(volume_opp_current>0)
          {
           reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY;
          }
         }
        CEvent* event=new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID());
        if(event!=NULL)
         {
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC());         // Event time
         event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason);              // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder());       // Event deal type
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());        // Event deal ticket
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder());    // Type of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket());    // Ticket of an order, based on which an event deal is opened (the last position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Time of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder());  // Type of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket());   // Ticket of an order, based on which a position deal is opened (the first position order)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());         // Position ID
         event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID());   // Opposite position ID
         event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());           // Order/deal/position magic number
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen());         // Event price
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen());       // Order/deal/position open price
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose());         // Order/deal/position close price
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss());        // StopLoss price (Position order StopLoss price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit());       // TakeProfit price (Position order TakeProfit price)
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl));// Initial volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume());         // Closed volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_current);         // Remaining (current) volume
         event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull());           // Profit
         event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());             // Order symbol
         //--- Set the control program chart ID, decode the event code and set the event type
         event.SetChartID(this.m_chart_id);
         event.SetTypeEvent();
         //--- Add the event object if it is not in the list
         if(!this.IsPresentEventInList(event))
          {
           this.m_list_events.InsertSort(event);
           //--- Send a message about the event and set the value of the last trading event
           event.SendEvent();
           this.m_trade_event=event.TradeEvent();
          }
         //--- If the event is already present in the list, remove the new event object and display the debugging message
         else
          {
           ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list."));
           delete event;
          }
         }
       }
      }
     //--- Reversal
     else if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT)
      {
      //--- Position reversal
      Print(DFUN,"Position reversal");
      order.Print();
      }
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Phương pháp hóa ra khá dài. Do đó, tất cả các mô tả về kiểm tra cần thiết và hành động tương ứng được cung cấp trực tiếp trong danh sách.

Phương thức kiểm tra trạng thái của một đơn đặt hàng đã thông qua và tất cả các thành phần cần thiết của một sự kiện đã xảy ra tùy thuộc vào loại của nó (đặt lệnh chờ xử lý, loại bỏ lệnh chờ xử lý, thỏa thuận). Một sự kiện mới được tạo và chứa đầy dữ liệu tương ứng với thứ tự và loại sự kiện, trong khi sự kiện được đặt vào bộ sưu tập sự kiện và cuối cùng, một thông báo về sự kiện này được gửi đến biểu đồ chương trình điều khiển và biến lưu trữ loại xảy ra cuối cùng sự kiện được điền vào.

Các lớp thu thập sự kiện đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta cần đưa nó vào đối tượng cơ sở của thư viện.

Sau khi tạo lớp tập hợp sự kiện, một số điều chúng ta đã làm trong phần thứ tư của lớp đối tượng cơ sở CEngine để theo dõi các sự kiện là dư thừa, do đó, đối tượng cơ sở nên được sửa đổi.

 • Xóa biến thành viên riêng của lớp m_trade_event_code lưu trữ mã trạng thái sự kiện giao dịch.
 • Xóa các phương thức riêng tư:
  • Phương thức SetTradeEvent() để giải mã mã sự kiện,
  • Phương thức IsTradeEventFlag() trả về sự hiện diện của cờ trong một sự kiện giao dịch,
  • Các phương thức WorkWithHedgeCollections() và WorkWithNettoCollections() làm việc với các bộ sưu tập bảo hiểm rủi ro và lưới
  • và phương thức TradeEventCode() để trả về mã sự kiện giao dịch

Thêm tập tin lớp tập hợp sự kiện giao dịch vào phần thân lớp, khai báo đối tượng tập hợp sự kiện, thêm phương thức TradeEventsControl() để làm việc với các sự kiện vào phần lớp riêng, thay đổi tên phương thức GetListHistoryDeals() thành GetListDeals() trong công khai phần. Các ưu đãi luôn nằm trong bộ sưu tập lịch sử nên tôi tin rằng, không cần phải đề cập rõ ràng đến bộ sưu tập trong tên phương thức. Chúng ta hãy thay đổi cách thực hiện phương thức để đặt lại sự kiện giao dịch cuối cùng: vì bây giờ chúng ta nhận được sự kiện cuối cùng từ lớp tập hợp sự kiện và phương thức đặt lại sự kiện cuối cùng có trong lớp, chúng ta chỉ cần gọi phương thức tương tự tên từ lớp tập hợp sự kiện trong phương thức ResetLastTradeEvent() của lớp.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                            Engine.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Collections\HistoryCollection.mqh"
#include "Collections\MarketCollection.mqh"
#include "Collections\EventsCollection.mqh"
#include "Services\TimerCounter.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Library basis class                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEngine : public CObject
 {
private:
  CHistoryCollection  m_history;            // Collection of historical orders and deals
  CMarketCollection  m_market;            // Collection of market orders and deals
  CEventsCollection  m_events;            // Collection of events
  CArrayObj      m_list_counters;         // List of timer counters
  bool         m_first_start;          // First launch flag
  bool         m_is_hedge;           // Hedge account flag
  bool         m_is_market_trade_event;     // Account trading event flag
  bool         m_is_history_trade_event;    // Account history trading event flag
  ENUM_TRADE_EVENT   m_acc_trade_event;        // Account trading event
//--- Return the counter index by id
  int         CounterIndex(const int id) const;
//--- Return (1) the first launch flag, (2) flag presence in a trading event
  bool         IsFirstStart(void);
//--- Working with events
  void         TradeEventsControl(void);
//--- Return the last (1) market pending order, (2) market order, (3) last position, (4) position by ticket
  COrder*       GetLastMarketPending(void);
  COrder*       GetLastMarketOrder(void);
  COrder*       GetLastPosition(void);
  COrder*       GetPosition(const ulong ticket);
//--- Return the last (1) removed pending order, (2) historical market order, (3) historical order (market or pending one) by its ticket
  COrder*       GetLastHistoryPending(void);
  COrder*       GetLastHistoryOrder(void);
  COrder*       GetHistoryOrder(const ulong ticket);
//--- Return the (1) first and the (2) last historical market orders from the list of all position orders, (3) the last deal
  COrder*       GetFirstOrderPosition(const ulong position_id);
  COrder*       GetLastOrderPosition(const ulong position_id);
  COrder*       GetLastDeal(void);
public:
  //--- Return the list of market (1) positions, (2) pending orders and (3) market orders
  CArrayObj*      GetListMarketPosition(void);
  CArrayObj*      GetListMarketPendings(void);
  CArrayObj*      GetListMarketOrders(void);
  //--- Return the list of historical (1) orders, (2) removed pending orders, (3) deals, (4) all position market orders by its id
  CArrayObj*      GetListHistoryOrders(void);
  CArrayObj*      GetListHistoryPendings(void);
  CArrayObj*      GetListDeals(void);
  CArrayObj*      GetListAllOrdersByPosID(const ulong position_id);
//--- Reset the last trading event
  void         ResetLastTradeEvent(void)            { this.m_events.ResetLastTradeEvent(); }
//--- Return the (1) last trading event and (2) hedge account flag
  ENUM_TRADE_EVENT   LastTradeEvent(void)           const { return this.m_acc_trade_event;    }
  bool         IsHedge(void)               const { return this.m_is_hedge;       }
//--- Create the timer account
  void         CreateCounter(const int id,const ulong frequency,const ulong pause);
//--- Timer
  void         OnTimer(void);
//--- Constructor/destructor
            CEngine();
            ~CEngine();
 };
//+------------------------------------------------------------------+

Trong hàm tạo của lớp CEngine, thêm xử lý kết quả phát triển bộ đếm thời gian mili giây. Nếu nó không được tạo, hiển thị một thông điệp thích hợp trong tạp chí. Tiếp theo, chúng ta sẽ phát triển lớp để xử lý một số lỗi nhất định, đặt cờ hiển thị bởi một chương trình dựa trên thư viện và xử lý các tình huống lỗi.

//+------------------------------------------------------------------+
//| CEngine constructor                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CEngine::CEngine() : m_first_start(true),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT)
 {
  ::ResetLastError();
  if(!::EventSetMillisecondTimer(TIMER_FREQUENCY))
   Print(DFUN,"Не удалось создать таймер. Ошибка: ","Could not create timer. Error: ",(string)::GetLastError());
  this.m_list_counters.Sort();
  this.m_list_counters.Clear();
  this.CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE);
  this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Trong bộ định thời lớp, hãy gọi phương thức TradeEventsControl() sau khi bộ đếm thời gian của các đơn đặt hàng, giao dịch và bộ sưu tập vị trí không được chấp nhận.

//+------------------------------------------------------------------+
//| CEngine timer                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEngine::OnTimer(void)
 {
//--- Timer of historical orders, deals, market orders and positions collections
  int index=this.CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID);
  if(index>WRONG_VALUE)
   {
   CTimerCounter* counter=this.m_list_counters.At(index);
   //--- If unpaused, work with the collections events
   if(counter!=NULL && counter.IsTimeDone())
    {
     this.TradeEventsControl();
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Hãy cải thiện phương thức trả lại một đơn đặt hàng lịch sử bằng vé. Vì danh sách bộ sưu tập lịch sử có thể chứa các đơn đặt hàng đang chờ xử lý, các đơn đặt hàng thị trường được kích hoạt và các đơn đặt hàng đóng vai trò khi đóng ở vị trí đối diện, chúng ta cần xem xét tất cả các loại đơn đặt hàng.

Để làm điều này, đầu tiên, tìm kiếm một đơn đặt hàng bằng vé trong danh sách thị trường và kết thúc đơn đặt hàng. Nếu danh sách trống, hãy tìm một đơn đặt hàng đang chờ xử lý với cùng một vé. Nếu danh sách không chứa thứ tự, NULL được trả về. Mặt khác, chương trình trả về phần tử đầu tiên của danh sách nơi tìm thấy thứ tự. Nếu không nhận được đơn đặt hàng từ danh sách, NULL được trả lại.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return historical order by its ticket              |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetHistoryOrder(const ulong ticket)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL);
  if(list==NULL || list.Total()==0)
   {
   list=this.GetListHistoryPendings();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL);
   if(list==NULL) return NULL;
   }
  COrder* order=list.At(0);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Hãy thực hiện phương thức TradeEventsControl() để làm việc với các sự kiện tài khoản:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check trading events                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEngine::TradeEventsControl(void)
 {
//--- Initialize the code and flags of trading events
  this.m_is_market_trade_event=false;
  this.m_is_history_trade_event=false;
//--- Update the lists 
  this.m_market.Refresh();
  this.m_history.Refresh();
//--- Actions during the first launch
  if(this.IsFirstStart())
   {
   this.m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;
   return;
   }
//--- Check the changes in the market state and account history 
  this.m_is_market_trade_event=this.m_market.IsTradeEvent();
  this.m_is_history_trade_event=this.m_history.IsTradeEvent();

//--- In case of any event, send the lists, flags and the number of new orders and deals to the event collection and update it
  if(this.m_is_history_trade_event || this.m_is_market_trade_event)
   {
   this.m_events.Refresh(this.m_history.GetList(),this.m_market.GetList(),
              this.m_is_history_trade_event,this.m_is_market_trade_event,
              this.m_history.NewOrders(),this.m_market.NewPendingOrders(),
              this.m_market.NewMarketOrders(),this.m_history.NewDeals());
   //--- Get the last account trading event
   this.m_acc_trade_event=this.m_events.GetLastTradeEvent();
   }
 }

Phương pháp này ngắn hơn nhiều so với người tiền nhiệm WorkWithHedgeCollections() từ phần thứ tư của mô tả thư viện.

Phương pháp này đơn giản và không yêu cầu giải thích. Mã này chứa tất cả các ý kiến ​​cho phép bạn hiểu logic đơn giản của nó.

Dưới đây là danh sách đầy đủ của lớp CEngine được cập nhật:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                            Engine.mqh |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Collections\HistoryCollection.mqh"
#include "Collections\MarketCollection.mqh"
#include "Collections\EventsCollection.mqh"
#include "Services\TimerCounter.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Library basis class                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEngine : public CObject
 {
private:
  CHistoryCollection  m_history;            // Collection of historical orders and deals
  CMarketCollection  m_market;            // Collection of market orders and deals
  CEventsCollection  m_events;            // Collection of events
  CArrayObj      m_list_counters;         // List of timer counters
  bool         m_first_start;          // First launch flag
  bool         m_is_hedge;           // Hedge account flag
  bool         m_is_market_trade_event;     // Account trading event flag
  bool         m_is_history_trade_event;    // Account history trading event flag
  ENUM_TRADE_EVENT   m_acc_trade_event;        // Account trading event
//--- Return the counter index by id
  int         CounterIndex(const int id) const;
//--- Return (1) the first launch flag, (2) flag presence in a trading event
  bool         IsFirstStart(void);
//--- Working with events
  void         TradeEventsControl(void);
//--- Return the last (1) market pending order, (2) market order, (3) last position, (4) position by ticket
  COrder*       GetLastMarketPending(void);
  COrder*       GetLastMarketOrder(void);
  COrder*       GetLastPosition(void);
  COrder*       GetPosition(const ulong ticket);
//--- Return the last (1) removed pending order, (2) historical market order, (3) historical order (market or pending one) by its ticket
  COrder*       GetLastHistoryPending(void);
  COrder*       GetLastHistoryOrder(void);
  COrder*       GetHistoryOrder(const ulong ticket);
//--- Return the (1) first and the (2) last historical market orders from the list of all position orders, (3) the last deal
  COrder*       GetFirstOrderPosition(const ulong position_id);
  COrder*       GetLastOrderPosition(const ulong position_id);
  COrder*       GetLastDeal(void);
public:
  //--- Return the list of market (1) positions, (2) pending orders and (3) market orders
  CArrayObj*      GetListMarketPosition(void);
  CArrayObj*      GetListMarketPendings(void);
  CArrayObj*      GetListMarketOrders(void);
  //--- Return the list of historical (1) orders, (2) removed pending orders, (3) deals, (4) all position market orders by its id
  CArrayObj*      GetListHistoryOrders(void);
  CArrayObj*      GetListHistoryPendings(void);
  CArrayObj*      GetListDeals(void);
  CArrayObj*      GetListAllOrdersByPosID(const ulong position_id);
//--- Reset the last trading event
  void         ResetLastTradeEvent(void)            { this.m_events.ResetLastTradeEvent(); }
//--- Return the (1) last trading event and (2) hedge account flag
  ENUM_TRADE_EVENT   LastTradeEvent(void)           const { return this.m_acc_trade_event;    }
  bool         IsHedge(void)               const { return this.m_is_hedge;       }
//--- Create the timer account
  void         CreateCounter(const int id,const ulong frequency,const ulong pause);
//--- Timer
  void         OnTimer(void);
//--- Constructor/destructor
            CEngine();
            ~CEngine();
 };
//+------------------------------------------------------------------+
//| CEngine constructor                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CEngine::CEngine() : m_first_start(true),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT)
 {
  ::ResetLastError();
  if(!::EventSetMillisecondTimer(TIMER_FREQUENCY))
   Print(DFUN,"Не удалось создать таймер. Ошибка: ","Could not create timer. Error: ",(string)::GetLastError());
  this.m_list_counters.Sort();
  this.m_list_counters.Clear();
  this.CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE);
  this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| CEngine destructor                        |
//+------------------------------------------------------------------+
CEngine::~CEngine()
 {
  ::EventKillTimer();
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| CEngine timer                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEngine::OnTimer(void)
 {
//--- Timer of historical orders, deals, market orders and positions collections
  int index=this.CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID);
  if(index>WRONG_VALUE)
   {
   CTimerCounter* counter=this.m_list_counters.At(index);
   //--- If unpaused, work with the collections events
   if(counter!=NULL && counter.IsTimeDone())
    {
     this.TradeEventsControl();
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the timer counter                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEngine::CreateCounter(const int id,const ulong step,const ulong pause)
 {
  if(this.CounterIndex(id)>WRONG_VALUE)
   {
   ::Print(TextByLanguage("Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором ","Error. Already created counter with id "),(string)id);
   return;
   }
  m_list_counters.Sort();
  CTimerCounter* counter=new CTimerCounter(id);
  if(counter==NULL)
   ::Print(TextByLanguage("Не удалось создать счётчик таймера ","Failed to create timer counter "),(string)id);
  counter.SetParams(step,pause);
  if(this.m_list_counters.Search(counter)==WRONG_VALUE)
   this.m_list_counters.Add(counter);
  else
   {
   string t1=TextByLanguage("Ошибка. Счётчик с идентификатором ","Error. Counter with ID ")+(string)id;
   string t2=TextByLanguage(", шагом ",", step ")+(string)step;
   string t3=TextByLanguage(" и паузой "," and pause ")+(string)pause;
   ::Print(t1+t2+t3+TextByLanguage(" уже существует"," already exists"));
   delete counter;
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the counter index in the list by id            |
//+------------------------------------------------------------------+
int CEngine::CounterIndex(const int id) const
 {
  int total=this.m_list_counters.Total();
  for(int i=0;i<total;i++)
   {
   CTimerCounter* counter=this.m_list_counters.At(i);
   if(counter==NULL) continue;
   if(counter.Type()==id) 
     return i;
   }
  return WRONG_VALUE;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the first launch flag, reset the flag           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEngine::IsFirstStart(void)
 {
  if(this.m_first_start)
   {
   this.m_first_start=false;
   return true;
   }
  return false;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check trading events                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEngine::TradeEventsControl(void)
 {
//--- Initialize trading event code and flags
  this.m_is_market_trade_event=false;
  this.m_is_history_trade_event=false;
//--- Update the lists 
  this.m_market.Refresh();
  this.m_history.Refresh();
//--- Actions during the first launch
  if(this.IsFirstStart())
   {
   this.m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;
   return;
   }
//--- Check the changes in the market status and account history 
  this.m_is_market_trade_event=this.m_market.IsTradeEvent();
  this.m_is_history_trade_event=this.m_history.IsTradeEvent();

//--- If there is any event, send the lists, the flags and the number of new orders and deals to the event collection, and update it
  if(this.m_is_history_trade_event || this.m_is_market_trade_event)
   {
   this.m_events.Refresh(this.m_history.GetList(),this.m_market.GetList(),
              this.m_is_history_trade_event,this.m_is_market_trade_event,
              this.m_history.NewOrders(),this.m_market.NewPendingOrders(),
              this.m_market.NewMarketOrders(),this.m_history.NewDeals());
   //--- Receive the last account trading event
   this.m_acc_trade_event=this.m_events.GetLastTradeEvent();
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of market positions               |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition(void)
 {
  CArrayObj* list=this.m_market.GetList();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL);
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of market pending orders             |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEngine::GetListMarketPendings(void)
 {
  CArrayObj* list=this.m_market.GetList();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL);
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of market orders                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEngine::GetListMarketOrders(void)
 {
  CArrayObj* list=this.m_market.GetList();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,EQUAL);
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of historical orders               |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEngine::GetListHistoryOrders(void)
 {
  CArrayObj* list=this.m_history.GetList();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL);
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of removed pending orders            |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEngine::GetListHistoryPendings(void)
 {
  CArrayObj* list=this.m_history.GetList();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL);
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of deals                     |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEngine::GetListDeals(void)
 {
  CArrayObj* list=this.m_history.GetList();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL);
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the list of all position orders             |
//+------------------------------------------------------------------+
CArrayObj* CEngine::GetListAllOrdersByPosID(const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL);
  return list;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last position                     |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetLastPosition(void)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListMarketPosition();
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return position by ticket                    |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetPosition(const ulong ticket)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListMarketPosition();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL);
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last deal                       |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetLastDeal(void)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListDeals();
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last market pending order               |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetLastMarketPending(void)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListMarketPendings();
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last historical pending order             |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetLastHistoryPending(void)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListHistoryPendings();
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(#ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC #endif);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last market order                   |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetLastMarketOrder(void)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListMarketOrders();
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last historical market order             |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetLastHistoryOrder(void)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders();
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return historical order by its ticket              |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetHistoryOrder(const ulong ticket)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders();
  list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL);
  if(list==NULL || list.Total()==0)
   {
   list=this.GetListHistoryPendings();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL);
   if(list==NULL) return NULL;
   }
  COrder* order=list.At(0);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the first historical market order             |
//| from the list of all position orders               |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetFirstOrderPosition(const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListAllOrdersByPosID(position_id);
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN);
  COrder* order=list.At(0);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the last historical market order             |
//| from the list of all position orders               |
//+------------------------------------------------------------------+
COrder* CEngine::GetLastOrderPosition(const ulong position_id)
 {
  CArrayObj* list=this.GetListAllOrdersByPosID(position_id);
  if(list==NULL) return NULL;
  list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN);
  COrder* order=list.At(list.Total()-1);
  return(order!=NULL ? order : NULL);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 Kiểm tra các quy trình xác định, xử lý và nhận sự kiện

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để làm việc với các sự kiện. Đã đến lúc chuẩn bị EA để thử nghiệm và xử lý các mô tả sự kiện và gửi chúng đến chương trình kiểm soát.

Trong thư mục đầu cuối \\ MQL5 \\ Experts \\ TestDo EAS, hãy tạo thư mục Part05 và sao chép EA TestDo EASPart04.mq5 từ phần trước sang tên mới: TestDo EASPart05.mq5

Thay đổi trình xử lý sự kiện OnChartEvent() của nó để nhận các sự kiện tùy chỉnh:

//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
         const long &lparam,
         const double &dparam,
         const string &sparam)
 {
  if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
   return;
  if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam,"BUTT_")>0)
   {
   PressButtonEvents(sparam);
   }
  if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM)
   {
   ushort event=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM);
   Print(DFUN,"id=",id,", event=",EnumToString((ENUM_TRADE_EVENT)event),", lparam=",lparam,", dparam=",DoubleToString(dparam,Digits()),", sparam=",sparam);
   } 
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Ở đây, nếu ID sự kiện vượt quá hoặc bằng ID sự kiện tùy chỉnh, hãy nhận mã sự kiện được truyền từ thư viện bởi hậu duệ lớp CEvent. Khi gửi một sự kiện tùy chỉnh bằng hàm EventChartCustom() được chỉ định trong tham số hàm custom_event_id (sự kiện chúng ta viết sự kiện của chúng ta), giá trị của hằng số CHARTEVENT_CUSTOM (bằng 1000) từ phép liệt kê ENUM_CHART_EVENT được thêm vào giá trị sự kiện. Do đó, để lấy lại giá trị sự kiện, chúng ta chỉ cần trừ giá trị CHARTEVENT_CUSTOM khỏi ID sự kiện. Sau đó, chúng ta hiển thị dữ liệu sự kiện trong tạp chí thiết bị đầu cuối.

Dữ liệu sau được hiển thị: ID (‘như hiện tại’), mô tả sự kiện dưới dạng giá trị liệt kê ENUM_TRADE_EVENT, giá trị lparam lưu trữ đơn đặt hàng hoặc vé vị trí, giá trị dparam lưu trữ giá sự kiện và giá trị sparam – ký hiệu của đơn đặt hàng hoặc một vị trí tham gia vào sự kiện hoặc tên tiền tệ tài khoản trong trường hợp sự kiện là một hoạt động cân bằng.
Ví dụ:

2019.04.06 03:19:54.442 OnChartEvent: id=1001, event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam=375419507, dparam=1.14562, sparam=EURUSD

Ngoài ra, chúng ta cần sửa lô được tính cho đóng một phần. Nó không chính xác trong các phiên bản trước của EA thử nghiệm, vì giá trị của khối lượng vị trí chưa được thực hiện (VolumeCản()) đã được sử dụng để tính toán lô. Nó luôn luôn bằng 0 trong trình kiểm tra khi mở một vị trí do trình kiểm tra không mô phỏng các phần mở một phần. Theo đó, giá trị lô tối thiểu được lấy để đóng do hàm tính toán lô luôn điều chỉnh 0 đến giá trị lô ít được chấp nhận nhất.

Chúng ta hãy tìm các chuỗi trong đó nhiều lần đóng một phần được tính toán và thay thế VolumeC Hiện tại() bằng Volume():

//--- Calculate the closing volume and close half of the Buy position by ticket
trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));

/--- Calculate the closing volume and close half of the Sell position by ticket
trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));

Chỉ có hai vị trí trong mã – đóng một nửa vị trí Mua và đóng một nửa vị trí Bán.

Ngoài ra, thêm dịch chuyển nút theo trục X và Y vào đầu vào EA để có vị trí thuận tiện hơn cho các bộ nút trên biểu đồ kiểm tra trực quan (Tôi đã chuyển các nút sang bên phải để xem vé thứ tự và vị trí trong trình hiển thị vì chúng có thể bị ẩn bởi nút):

//--- input variables
input ulong  InpMagic    = 123; // Magic number
input double  InpLots    = 0.1; // Lots
input uint   InpStopLoss  = 50;  // StopLoss in points
input uint   InpTakeProfit = 50;  // TakeProfit in points
input uint   InpDistance  = 50;  // Pending orders distance (points)
input uint   InpDistanceSL = 50;  // StopLimit orders distance (points)
input uint   InpSlippage  = 0;  // Slippage in points
input double  InpWithdrawal = 10;  // Withdrawal funds (in tester)
input uint   InpButtShiftX = 40;  // Buttons X shift 
input uint   InpButtShiftY = 10;  // Buttons Y shift 
//--- global variables

Hãy thay đổi một chút mã chức năng tạo nút:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the buttons panel                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateButtons(const int shift_x=30,const int shift_y=0)
 {
  int h=18,w=84,offset=2;
  int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+1)*(TOTAL_BUTT/2)+2*h+1;
  int x=cx,y=cy;
  int shift=0;
  for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
   {
   x=x+(i==7 ? w+2 : 0);
   if(i==TOTAL_BUTT-3) x=cx;
   y=(cy-(i-(i>6 ? 7 : 0))*(h+1));
   if(!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT-3 ? w : w*2+2),h,butt_data[i].text,(i<4 ? clrGreen : i>6 && i<11 ? clrRed : clrBlue)))
    {
     Alert(TextByLanguage("Не удалось создать кнопку \"","Could not create button \""),butt_data[i].text);
     return false;
    }
   }
  ChartRedraw(0);
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

và thực hiện gọi hàm trong trình xử lý OnInit() của EA:

//--- create buttons
  if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY))
   return INIT_FAILED;
//--- setting trade parameters

Mã đầy đủ của EA thử nghiệm được cung cấp dưới đây:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                       TestDoEasyPart05.mq5 |
//|                  Copyright 2019, Forex365 Corp. |
//|                       https://forex365.vn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, Forex365 Corp."
#property link   "https://forex365.vn"
#property version  "1.00"
//--- includes
#include <DoEasy\Engine.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- enums
enum ENUM_BUTTONS
 {
  BUTT_BUY,
  BUTT_BUY_LIMIT,
  BUTT_BUY_STOP,
  BUTT_BUY_STOP_LIMIT,
  BUTT_CLOSE_BUY,
  BUTT_CLOSE_BUY2,
  BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL,
  BUTT_SELL,
  BUTT_SELL_LIMIT,
  BUTT_SELL_STOP,
  BUTT_SELL_STOP_LIMIT,
  BUTT_CLOSE_SELL,
  BUTT_CLOSE_SELL2,
  BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY,
  BUTT_DELETE_PENDING,
  BUTT_CLOSE_ALL,
  BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL
 };
#define TOTAL_BUTT  (17)
//--- structures
struct SDataButt
 {
  string   name;
  string   text;
 };
//--- input variables
input ulong  InpMagic    = 123; // Magic number
input double  InpLots    = 0.1; // Lots
input uint   InpStopLoss  = 50;  // StopLoss in points
input uint   InpTakeProfit = 50;  // TakeProfit in points
input uint   InpDistance  = 50;  // Pending orders distance (points)
input uint   InpDistanceSL = 50;  // StopLimit orders distance (points)
input uint   InpSlippage  = 0;  // Slippage in points
input double  InpWithdrawal = 10;  // Withdrawal funds (in tester)
input uint   InpButtShiftX = 40;  // Buttons X shift 
input uint   InpButtShiftY = 10;  // Buttons Y shift 
//--- global variables
CEngine    engine;
CTrade     trade;
SDataButt   butt_data[TOTAL_BUTT];
string     prefix;
double     lot;
double     withdrawal=(InpWithdrawal<0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal);
ulong     magic_number;
uint      stoploss;
uint      takeprofit;
uint      distance_pending;
uint      distance_stoplimit;
uint      slippage;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
 {
//--- Check account type
  if(!engine.IsHedge())
   {
   Alert(TextByLanguage("Ошибка. Счёт должен быть хеджевым","Error. Account must be hedge"));
   return INIT_FAILED;
   }
//--- set global variables
  prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_";
  for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
   {
   butt_data[i].name=prefix+EnumToString((ENUM_BUTTONS)i);
   butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i);
   }
  lot=NormalizeLot(Symbol(),fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0));
  magic_number=InpMagic;
  stoploss=InpStopLoss;
  takeprofit=InpTakeProfit;
  distance_pending=InpDistance;
  distance_stoplimit=InpDistanceSL;
  slippage=InpSlippage;
//--- create buttons
  if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY))
   return INIT_FAILED;
//--- setting trade parameters
  trade.SetDeviationInPoints(slippage);
  trade.SetExpertMagicNumber(magic_number);
  trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
  trade.SetMarginMode();
  trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO);
//---
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
 {
//--- delete objects
  ObjectsDeleteAll(0,prefix);
  Comment("");
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
 {
//---
  static ENUM_TRADE_EVENT last_event=WRONG_VALUE;
  if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
   {
   engine.OnTimer();
   int total=ObjectsTotal(0);
   for(int i=0;i<total;i++)
    {
     string obj_name=ObjectName(0,i);
     if(StringFind(obj_name,prefix+"BUTT_")<0)
      continue;
     PressButtonEvents(obj_name);
    }
   }
  if(engine.LastTradeEvent()!=last_event)
   {
   Comment("\nLast trade event: ",EnumToString(engine.LastTradeEvent()));
   last_event=engine.LastTradeEvent();
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
 {
  if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
   engine.OnTimer();
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
         const long &lparam,
         const double &dparam,
         const string &sparam)
 {
  if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
   return;
  if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam,"BUTT_")>0)
   {
   PressButtonEvents(sparam);
   }
  if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM)
   {
   ushort event=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM);
   Print(DFUN,"id=",id,", event=",EnumToString((ENUM_TRADE_EVENT)event),", lparam=",lparam,", dparam=",DoubleToString(dparam,Digits()),", sparam=",sparam);
   } 
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the buttons panel                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateButtons(const int shift_x=30,const int shift_y=0)
 {
  int h=18,w=84,offset=2;
  int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+1)*(TOTAL_BUTT/2)+2*h+1;
  int x=cx,y=cy;
  int shift=0;
  for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
   {
   x=x+(i==7 ? w+2 : 0);
   if(i==TOTAL_BUTT-3) x=cx;
   y=(cy-(i-(i>6 ? 7 : 0))*(h+1));
   if(!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT-3 ? w : w*2+2),h,butt_data[i].text,(i<4 ? clrGreen : i>6 && i<11 ? clrRed : clrBlue)))
    {
     Alert(TextByLanguage("Не удалось создать кнопку \"","Could not create button \""),butt_data[i].text);
     return false;
    }
   }
  ChartRedraw(0);
  return true;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the button                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(const string name,const int x,const int y,const int w,const int h,const string text,const color clr,const string font="Calibri",const int font_size=8)
 {
  if(ObjectFind(0,name)<0)
   {
   if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0)) 
    { 
     Print(DFUN,TextByLanguage("не удалось создать кнопку! Код ошибки=","Could not create button! Error code="),GetLastError()); 
     return false; 
    } 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TOOLTIP,"\n");
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,clrGray);
   return true;
   }
  return false;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the button status                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonState(const string name)
 {
  return (bool)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STATE);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Set the button status                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void ButtonState(const string name,const bool state)
 {
  ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STATE,state);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Transform enumeration into the button text            |
//+------------------------------------------------------------------+
string EnumToButtText(const ENUM_BUTTONS member)
 {
  string txt=StringSubstr(EnumToString(member),5);
  StringToLower(txt);
  StringReplace(txt,"buy","Buy");
  StringReplace(txt,"sell","Sell");
  StringReplace(txt,"_limit"," Limit");
  StringReplace(txt,"_stop"," Stop");
  StringReplace(txt,"close_","Close ");
  StringReplace(txt,"2"," 1/2");
  StringReplace(txt,"_by_"," by ");
  StringReplace(txt,"profit_","Profit ");
  StringReplace(txt,"delete_","Delete ");
  return txt;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Handle pressing the buttons                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void PressButtonEvents(const string button_name)
 {
  //--- Convert the button name into its string ID
  string button=StringSubstr(button_name,StringLen(prefix));
  //--- If the button is pressed
  if(ButtonState(button_name))
   {
   //--- If the BUTT_BUY button is pressed: Open Buy position
   if(button==EnumToString(BUTT_BUY))
    {
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,takeprofit);
     //--- Open Buy position
     trade.Buy(NormalizeLot(Symbol(),lot),Symbol(),0,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_BUY_LIMIT button is pressed: Set BuyLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_LIMIT))
    {
     //--- Get the correct order placement price relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_pending);
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,takeprofit);
     //--- Set BuyLimit order
     trade.BuyLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_BUY_STOP button is pressed: Set BuyStop
   else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP))
    {
     //--- Get the correct order placement price relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending);
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,takeprofit);
     //--- Set BuyStop order
     trade.BuyStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_BUY_STOP_LIMIT button is pressed: Set BuyStopLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP_LIMIT))
    {
     //--- Get the correct BuyStop price relative to StopLevel
     double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending);
     //--- Calculate BuyLimit order price relative to BuyStop placement level considering StopLevel
     double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop);
     //--- Get correct StopLoss and TakeProfit prices relative to order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,takeprofit);
     //--- Set BuyStopLimit order
     trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL button is pressed: Open Sell position
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL))
    {
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,takeprofit);
     //--- Open Sell position
     trade.Sell(lot,Symbol(),0,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL_LIMIT button is pressed: Set SellLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_LIMIT))
    {
     //--- Get the correct order placement price relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_pending);
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,takeprofit);
     //--- Set SellLimit order
     trade.SellLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL_STOP button is pressed: Set SellStop
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP))
    {
     //--- Get the correct order placement price relative to StopLevel
     double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending);
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,takeprofit);
     //--- Set SellStop order
     trade.SellStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_SELL_STOP_LIMIT button is pressed: Set SellStopLimit
   else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP_LIMIT))
    {
     //--- Get the correct SellStop order price relative to StopLevel
     double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending);
     //--- Calculate SellLimit order price relative to SellStop level considering StopLevel
     double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop);
     //--- Get the correct StopLoss and TakeProfit prices relative to the order placement level considering StopLevel
     double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,stoploss);
     double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,takeprofit);
     //--- Set SellStopLimit order
     trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp);
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_BUY button is pressed: Close Buy with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Get the Buy position ticket and close the position by the ticket
        trade.PositionClose(position.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_BUY2 button is pressed: Close the half of Buy with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY2))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Calculate the closed volume and close the half of the Buy position by the ticket
        trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL button is pressed: Close Buy with the maximum profit by the opposite Sell with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index_buy>WRONG_VALUE && index_sell>WRONG_VALUE)
      {
      //--- Select the Buy position with the maximum profit
      COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy);
      //--- Select the Sell position with the maximum profit
      COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell);
      if(position_buy!=NULL && position_sell!=NULL)
       {
        //--- Close the Buy position by the opposite Sell one
        trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_SELL button is pressed: Close Sell with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Get the Sell position ticket and close the position by the ticket
        trade.PositionClose(position.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_SELL2 button is pressed: Close half of the Sell with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL2))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index>WRONG_VALUE)
      {
      COrder* position=list.At(index);
      if(position!=NULL)
       {
        //--- Calculate the closed volume and close the half of the Sell position by the ticket
        trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY button is pressed: Close Sell with the maximum profit by the opposite Buy with the maximum profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Sell positions from the list
     list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Sell position with the maximum profit
     int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition();
     //--- Select only Buy positions from the list
     list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
     //--- Sort the list by profit considering commission and swap
     list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
     //--- Get the index of the Buy position with the maximum profit
     int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
     if(index_sell>WRONG_VALUE && index_buy>WRONG_VALUE)
      {
      //--- Select the Sell position with the maximum profit
      COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell);
      //--- Select the Buy position with the maximum profit
      COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy);
      if(position_sell!=NULL && position_buy!=NULL)
       {
        //--- Close the Sell position by the opposite Buy one
        trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_CLOSE_ALL is pressed: Close all positions starting with the one with the least profit
   else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_ALL))
    {
     //--- Get the list of all open positions
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
     if(list!=NULL)
      {
      //--- Sort the list by profit considering commission and swap
      list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
      int total=list.Total();
      //--- In the loop from the position with the least profit
      for(int i=0;i<total;i++)
       {
        COrder* position=list.At(i);
        if(position==NULL)
         continue;
        //--- close each position by its ticket
        trade.PositionClose(position.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_DELETE_PENDING button is pressed: Remove the first pending order
   else if(button==EnumToString(BUTT_DELETE_PENDING))
    {
     //--- Get the list of all orders
     CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings();
     if(list!=NULL)
      {
      //--- Sort the list by placement time
      list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
      int total=list.Total();
      //--- In the loop from the position with the most amount of time
      for(int i=total-1;i>=0;i--)
       {
        COrder* order=list.At(i);
        if(order==NULL)
         continue;
        //--- delete the order by its ticket
        trade.OrderDelete(order.Ticket());
       }
      }
    }
   //--- If the BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL button is pressed: Withdraw funds from the account
   if(button==EnumToString(BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL))
    {
     //--- If the program is launched in the tester
     if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
      {
      //--- Emulate funds withdrawal
      TesterWithdrawal(withdrawal);
      }
    }
   //--- Wait for 1/10 of a second
   Sleep(100);
   //--- "Unpress" the button and redraw the chart
   ButtonState(button_name,false);
   ChartRedraw();
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Bây giờ chúng ta có thể biên dịch EA và khởi chạy nó trong trình thử nghiệm. Khi nhấp vào nút, thông báo hai dòng ngắn về các sự kiện tài khoản xảy ra sẽ được hiển thị trong tạp chí người kiểm tra.

Các mục từ trình xử lý sự kiện EA không được hiển thị trên tạp chí vì chúng hoạt động bên ngoài trình kiểm tra. Nếu nhấp vào các nút EA trên tài khoản demo, ba dòng được hiển thị trong nhật ký đầu cuối: hai dòng từ phương thức để hiển thị các tin nhắn ngắn của lớp CEvent và một dòng khác – từ trình xử lý OnChartEvent() của EA.

Dưới đây là mẫu hiển thị thông báo trong nhật ký khi đặt và xóa đơn đặt hàng đang chờ xử lý:

- Pending order placed: 2019.04.05 23:19:55.248 -                               
EURUSD 0.10 Sell Limit #375419507 at price 1.14562                               
OnChartEvent: id=1001, event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam=375419507, dparam=1.14562, sparam=EURUSD 
- Pending order removed: 2019.04.05 23:19:55.248 -                               
EURUSD 0.10 Sell Limit #375419507 at price 1.14562                               
OnChartEvent: id=1002, event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, lparam=375419507, dparam=1.14562, sparam=EURUSD

Nội dung cho bài tiếp theo

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu thêm chức năng để làm việc trên các tài khoản lưới MetaTrader 5.

Tất cả các tệp của phiên bản hiện tại của thư viện được đính kèm bên dưới cùng với các tệp EA thử nghiệm để bạn kiểm tra và tải xuống.
Để lại câu hỏi, ý kiến ​​và đề xuất của bạn trong các bình luận nhé.

HotForex tặng thưởng 100% và miễn phí nạp rút tiền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.